TRÄNARUTBILDNING

TRÄNARUTBILDNINGEN

Inom kappseglingen sysselsätts tränarna av de enskilda teamen, klubbarna, klassförbunden och Segling och Båtsport i Finland.

Genom ett gott samarbete med idrottaren utvecklas idrottarens fysiska egenskaper och olika färdigheter.

Bekanta dig med tränararbetet (på finska)

Tränarutbildningens uppbyggnad (på finska)

Närmare uppgifter ger träningschef Thomas Hacklin,
050 5939 007, thomas.hacklin@spv.fi

TRÄNARUTBILDNING NIVÅ I

Träningsutbildningens nivå I utbildar tränare, som har färdigheter att ge grundundervisning till nybörjare och en aning mer erfarna kappseglare i smågrupper, personligen och enligt klass. Utbildningen innehåller allmän träningsteori och moduler för olika klasser. Varje tränaraspirant väljer klassen den vill specialisera sig i. I fortsättningen kan tränaren komplettera sin utbildning med nya klassmoduler. Regionalorganisationernas grundkurs ”Tränare I” är grunden för SBF:s grenundervisning.

Utbildningens studieplanering innehåller:

Grundkurs nivå VOK I, 50 h (regionala idrottsorganisationernas utbildningsprogram)

Grenevenemang och kurser (vid dessa tillfällen även utbildande undervisning):
– 1 teoriperiod
–  20 h träning med stöd av en mentor
– 30 h självständiga studier och uppgifter
– behörighetskontroll

Kursens innehåll
– träningsverksamhetens allmänna grunder
– kappseglingsträningens grunder för jolle
– planering av individuell träning

Förutsättningar
– personlig kappseglingserfarenhet
– SBF:s kompletteringskurs för handledare eller motsvarande kunskap
– minst 18 års ålder (kursen kan påbörjas vid 16-17 år)

SEGLINGSTRÄNARENS KOMPLETTERINGSKURS, NIVÅ II

Målgruppen är tränare och kappseglare

Syftet med utbildningen

•       Tränaren i nivå II klarar av och kan undervisa teknik och taktik i flera klasser.
•       Tränaren kan planera hela årets träning, förverkliga och uppfölja.
•       Tränaren har en god uppfattning om idrottarens utveckling som en helhet.
•       Tränaren fördjupar sina pedagogiska färdigheter och sin helhetsbild gällande idrottsträning.

Omfattning
•      76 h undervisning/4 perioder
•      100 h självständiga studier/inlärningsuppgifter och praktiska moduler
•      16 h regiondomarkurs

Förutsättningar
•      Avlagd kurs ”Tränare I” och idrottare i målinriktad träning.
•      Idrottaren ges färdigheter att utveckla sin personliga träning

KAPPSEGLINGSTRÄNARENS GRENEXAMEN LAJITUTKINTO, NIVÅ III

Målgruppen är professionella kappseglingstränare och aspiranter. Utbildningen passar utmärkt som en kompletterande del i VAT.

Utbildningens syfte
•      Tränare i nivå III behärskar tekniken och teorin och kan utveckla dem som en process.
•      Tränaren har kunskap om hur man planerar träning på lång sikt, förverkligar och uppföljer den.
•      Tränaren utvecklar sig själv och de idrottare han/hon tränar.

Förutsättningar
•      Avlagt tränarens kompletteringskurs (nivå II)
•      Minst 3 års praktisk erfarenhet och en aktiv träningsverksamhet

Utbildningens form och innehåll bestäms beroende på kursdeltagarnas personliga utvecklingsområden. Studierna görs helst i tränarens träningsomgivning. Till utbildningen hör fördjupande teoridelar och mentorprogram. Utbildningen sker under åren 2017-2018. Utbildningen är 1,5 år och till formatet består den av moduler (200h). Handledare är grenförbundets och landslagets tränare samt experter från olika specialområden.

Mer information hittar du på de finska hemsidorna