SUPPORT TILL MEDLEMSKLUBBARNA

SBF upprätthåller och utvecklar skolning på olika områden inom segling och båtliv. Vi skolar båtförar- och seglingsutbildare för klubbarna. De kan sedan ordna både teoretiska och praktiska kurser inom sina föreningar. Vi hjälper också avgiftsfritt föreningsmedlemmarna att skaffa internationellt förarbevis och ordnar på olika håll i landet kurser för besiktniningsmän, domare och tävlingsarrangörer.

Mera information: http://sv.spv.fi/seurat/skolning/ ja Mirja Rosenberg: mirja.rosenberg@spv.fi ja p. 040 507 2953

Besiktningsverksamheten är en av våra mest uppskattade verksamhetsformer. Vi upprätthåller och utvecklar verksamheten och utbildar besiktningsmän. De kan i sin tur förbättra säkerheten till sjöss genom att informera klubbmedlemmarna om hur man sköter och utrustar båten. På det sättet kan man inom föreningsgemenskapen tillsammans
njuta av ett tryggt båtliv.

Mera om besiktningen: www.sv.spv.fi/forening-besiktning/och Marika Bister-Sandström: marika.bister-sandstrom@spv.fi

Vi erbjuder våra medlemsföreningar färdiga modeller för många centrala verksamhetsformer. Också administration av förtjänsttecken, utbildning av regionchefer och hantering av olika ansökningar om stöd kan vi hjälpa med. Dessutom erbjuder vi konkret hjälp i frågor gällande stadsplanering, hamnplaneringsprojekt och administrativa frågor. Våra medlemsföreningar har en försäkring i “Pohjola Tuplaturva” som täcker olycksfall inom frivilligverksamheten och ansvar för arrangörer av olika evenemang.

 

Vi stöder tävlingsverksamheten med motorbåt bland annat genom att erbjuda säkerhetsbåtar, tävlingsövervakare, tidtagare och besiktningsmän. Förbundet beviljar också licenser för förare och funktionärer. Vi ordnar immersionstester och ställer testutrustning till förfogande. Dessutom är vi med på mässor och presentationstillfällen och ordnar prisutdelning för FM- serierna. Juniorläger, internationell intressebevakning, internationella tävlingsbekräftelser och skolningar hör liksom samarbetet inom UIM till våra uppgifter.

Mera information: www.sv.spv..fi/tavlingsidrott/motorbatsport/ ja Mika Hollo: mika.hollo@spv.fi, p. 044 088 8440

Vårt seglingslandslag och våra träningsgrupper representerar Finland i World Cup-, EM- och VM-tävlingar, i olympiska och paralympiska spel. Inom elitidrotten har vi ett nära samarbete med idrottsakademierna och olympiakommittén, med de övriga nordiska länderna och med Undervisnings- och kulturministeriet. Tillsammans med föreningarna ordnar vi träning för ungdomar. Med klassförbunden ordnar vi träningsläger, vi stöder träningsverksamheten inom föreningar och klassförbund. Vi skolar tävlingsfunktionärer och auktoriserar dem, uppdaterar och övervakar kappseglingsreglerna och -bestämmelserna. Dessutom utvecklar vi den regionala träningsverksamheten tillsammans med idrottsakademierna. Vi bevakar kappseglarnas intressen internationellt (inom Nordiska SF, Eurosaf och World Sailing) och vi administrerar och beviljar segelnummer.

Mera om kappsegling: www.sv.spv.fi/kilpapurjehdus och Thomas Hacklin: thomas.hacklin@spv.fi, tel. 050 593 9007

Suuli är ett medlems- och båtregister som skräddarsytts att betjäna medlemsklubbarna och klassförbunden. Registret ger klubbarna effektiva verktyg för att uppehålla medlems- och båtregister, hålla koll på båtplatser och gratis betalningstjänst.

Mera om Suuli: http://sv.spv.fi/teema/medlemsregister/

Lagen om persondata (523/1999) har stiftats för att säkra skyddet av privatlivet och övriga personliga grundrättigheter vid hantering av persondata och för att befrämja utvecklandet och iakttagandet av god databehandlingssed.  Medlems- och båtregistren i Suuli bildar ett i persondatatalagen definierat register. Därför måste den som upprätthåller registret (föreningen) i en registerbeskrivning presentera hur registren upprätthålls och utnyttjas.

Eftersom Suuli används nationellt och gemensamt är dess datainnehåll i huvudsak samma för alla föreningar. SBF:s organisationskommitté har därför för föreningarnas behov utvecklat bifogade blankett för registerbeskrivning. Genom att uppdatera den kan föreningen lätt skapa en sådan registerbeskrivning som lagen kräver.

Registerbeskrivningen skall finnas tillgänglig t.ex. på föreningens hemsidor och den måste uppdateras då det sker ändringar exempelvis i hanteringen av personuppgifter. Föreningarna svarar själva för att ta i bruk och uppdatera den här registerbeskrivningen.

Registerbeskrivningen bör tas i bruk i föreningarna under detta år. Om föreningen redan har en registerbeskrivning rekommenderar SBF att dess innehåll och aktualitet kontrolleras med beaktande av att Suuli är det system som används.

Ladda registerbeskrivningens instruktioner >>

Frågor om detta kan skickas till SBF:s kansli: toimisto@spv.fi

Vi befrämjar det finländska båtlivets och förenings- och tävlingsverksamhetens intressen i nationella och internationella forum. Vi deltar aktivt i att förbereda ärenden och ger vid behov utlåtanden. Möjligheterna att påverka är i allmänhet störst, då man är tidigt ute och kan påverka de sakkunniga. Detta arbete syns inte alltid i media men är oftast det bästa sättet att arbeta. Främjandet av våra gemensamma intressen sker både via de förtroendevalda och genom direkta kontakter med medlemmarna. Om Du själv har sakkunskap inom något aktuellt område och vill delta aktivt i intressebevakningen, tag då kontakt t.ex. med kommittén för båtsport.

Ytterligare information om utlåtandena kan man få via email toimisto@spv.fi.
Mera om intressebevakning: www.spv.fi/edunvalvonta ja Mirja Rosenberg: mirja.rosenberg@spv.fi, p. 040 507 2953

Vi erbjuder konsulttjänster och skolning åt föreningarna för att hjälpa dem att starta eller utveckla barn- och ungdomsverksamhet. Också Framgångsföreningsprogrammet och båtskolan samt skolning av instruktörer erbjuds föreningarna. Tillsammans ordnar vi presentationstillfällen, vi hjälper föreningarna att ordna evenemang för skolelever och vi planerar och producerar material. Förbundet lånar ut utrustning för presentationer av båtsport och segling. Vi samarbetar med Olympiakommittén och hjälper föreningarna att söka stöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

Mera information: www.sv.spv.fi/barn-och-ungdom/ och Mika Hollo: mika.hollo@spv.fi, 044 088 8440