SKOLNING

SBF befrämjar och utvecklar sin skolning för att kunna erbjuda sina medlemmar grunderna till ett gott sjömanskap.

Tränarkurserna som förbundet erbjuder är riktade till de klubbmedlemmar som själva vill bli instruktörer och den vägen kunna verka som tränare i den egna klubben. Ledarkurserna är menade för ledarna inom juniorverksamheten.

Alla föreläsare och tränare är auktoriserade av SBF.

Då du vill förbättra dina båtkunskaper kontakta den skolningsansvariga inom din egen klubb.

Läs mer om skolning >>

Internationellt förarbrev fordras då du t.ex. vill hyra en båt utomlands.
Medlemmar i SBF:s medlemsföreningar kan ansöka om det internationella förarbrevet via SBF.

                       Intyg för internationellt förarbrev ICC

En förutsättning är avlagd båtbefälhavarkurs eller motsvarande kunskaper. Klubbens utbildare ger information om vilka kunskaper som behövs för att kunna erhålla det internationella förarbrevet. SBF debiterar ingen avgift för behandlingen.

Enbart personer över 18 år har rätt att ansöka om det internationella förarbrevet. Förarbrevet är avgiftsbelagt. Mera information hittar du på Trafis’ sidor.

1. Läs instruktionerna noggrant. Om du uppfyller kraven kan du ladda ner ansökningsblanketten och fylla i den noggrant. Om du behöver hjälp kan du kontakta kontoret t.ex. via email toimisto@spv.fi. Utbildarna kan printa ut ansökningsblanketten på utbildningens intranet-sidor.

2. Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan som visar prov på teorikunskaper (t.ex. båtbefälhavar- eller befälhavarexamen + kustnavigationsexamen) samt tillräckliga praktiska kunskaper (båtbefälhavar- eller befälhavarexamen eller betyg i praktiska kunskaper).

3. Ansökningsblanketterna skickas till kontoret:
Segling och Båtsport i Finland / Utbildning
Mörtnäsvägen 5 B 62 00210 Helsingfors
Efter att blanketterna har tagits upp till behandling, skickas de vidare till TraFi och bilagorna arkiveras på förbundets kontor.

Bilagor till ansökningen:

-kopia på giltigt körkort eller läkarintyg för ansökande om körkort.
-kopia på utbildningsintyget av en av Trafi godkänd seglings- eller båtsportsorganisation, där det framkommer om uppfyllda krav gällande resolutionen nr. 40 (1998) av FN:s Europeiska ekonomikommission eller
-annat intyg om motsvarande teorikunskaper i navigering.
-intyg på tillräckliga praktiska färdigheter (på intyget ska det framkomma om de tillräckliga kunskaperna gäller motor eller/och segelbåt).
-ett passfoto

Exempel på motsvarande intyg:

-förarbevis för militärbåt
-båtbefälhavarexamen (Segling och Båtsport i Finland)
-intyg från sjöscouternas skepparekurs
-sjöofficersexamen
-båtförarutbildning (Sjökrigsskolan)
-kursintyg från Mellersta Nylands vuxenutbildningscentrum
-förarens behörighetsintyg eller högre, för professionell sjöfart, däckbefälhavarens förarbrev.

Om du inte har intyg över ditt teoretiska kunnande, kan du tentera på din klubb / sällskap (Segling och Båtsport i Finland) eller på TraFis lokala filial.  Godkänd tentamen är jämförbar med utbildningsintyget.

Förarbreven som beviljats före 1.1.2004 är fortfarande i kraft, men giltigheten utomlands kan inte garanteras. De gamla förarbreven byts ut till nya utan extra tentamen.

När du vill förnya ditt förarbrev:

I ansökningen ska punkt 1, 2  och 3 framkomma samt bilagorna:

-dina kontaktuppgifter
-kopia på ditt gamla förarbrev
-ett passfoto
-intyg på ditt hälsotillstånd (kopia på ditt körkort som är i kraft eller läkarintyg för körkort).

Vi rekommenderar att du uppdaterar dina kunskaper i första hjälpen!

Internationella förarbrev, som har beviljats efter 1.1.2004 är i kraft tills du fyller 70 år. Efter det ska du bevisa att du har tillräckligt bra syn och hörsel för att förnya förarbrevet. De förarbrev som har beviljats efter 2013 är i kraft tills vidare.

Endast en person som fyllt 18 år kan få internationellt förarbrev. Förarbrevet är avgiftsbelagt och Trafiksäkerhetsverket  debiterar 150 euro för det. Att förnya förarbrevet kostar 150 euro. SBF debiterar ingen avgift för behandlingen. Mera information finns på TraFi:s hemsida.

Båtförarens grundkurs ger färdigheter i att behärskat och självständigt  öva och skaffa sig praktiska erfarenheter på lugna farvatten. Kursen introducerar manövrering av båten vid bryggan och på farleden. Under kursen ges elementära kunskaper i regler och navigering i lugna vatten och i den yttre skärgården. Kursen innehåller också kunnande om båtens säkerhet, sjövädret och de regler som gäller i farlederna. Teoriandelen tillämpas i praktiken, vidare övas färdigheter i att avläsa öar och skär och att infoga dem på sjökortet.

Seglarkurssen är en fortsättning på båtförarkursen där man koncentrerar sig på att behärska grunderna i segling både i teorin och parktiken. Klubbens utbildare kan arrangera kursen enligt önskemål, antingen  som en helhet eller uppdelad i kortare perioder. Den som avlagt examen har rätt att föra båtförarvimpel.

Båtbefälhavarkurs uppfyller kraven för att få ansöka om det Internationella Förarbeviset. En förutsättning för att delta i kursen är en avlagd båtförarkurs och minst två års praktisk erfarenhet av båtliv eller motsvarande kunskaper. I båtbefälhavarkursen ingår undervisning om tidvatten och båtliv utomlands. Utöver övningar i praktiska kunskaper, innehåller kursen även den teori och regelkännedom som behövs för segling på öppet hav och på internationella farvatten.

Cevni- kurs och tentamen
Kursen behandlar trafikbestämmelserna på den europeiska kontinentens inre vattenvägar och behövs då man i det internationella behörighetsbrevet förutom kustfarvattenskompetensen också vill ha kompetens för kanaler och floder.
Kursen är godkänd av Trafiksäkerhetsverket (TraFi/sjöfart). Vid kodkänd CEVNI-examen visas behörigheten att färdas på inre farvatten med markeringen ”I” (Intérieure) på det internationella förarbeviset.