SKOLNING

Ökad säkerhet genom utbildning

SBF och dess medlemsföreningar ordnar mångsidig utbildning för sina medlemmar.

Föreningarna ordnar bland annat Seglar- och Båtförarkurser. Till de här kurserna antas ofta också båtsportare, som inte är medlemmar i föreningen och utbildarna kan vid behov bedöma din kunskapsnivå för att rekommendera lämpliga kurser. Om du är intresserad att förbättra dina kunskaper, bekanta dig då med de utbildningar, som föreningarna på din hemort erbjuder. Hitta din närmaste förening här.

SBF ansvarar bland annat för utbildningen av båtsportutbildare, besiktningsmän, juniorinstruktörer och tävlingsfunktionärer för föreningarnas behov. Båtsportutbildningen sker enligt ett auditerat utbildningssystem. Efter att ha fått sin utbildning verkar båtsportutbildarna och besiktningsmännen inom sina föreningar.

Nyttiga länkar:

FÖRENINGARNAS UTBLDNINGAR FÖR MEDLEMMAR

Båtförarens grundkurs ger färdigheter i att behärskat och självständigt  öva och skaffa sig praktiska erfarenheter på lugna farvatten. Kursen introducerar manövrering av båten vid bryggan och på farleden. Under kursen ges elementära kunskaper i regler och navigering i lugna vatten och i den yttre skärgården. Kursen innehåller också kunnande om båtens säkerhet, sjövädret och de regler som gäller i farlederna. Teoriandelen tillämpas i praktiken, vidare övas färdigheter i att avläsa öar och skär och att infoga dem på sjökortet.

 

Seglarkurssen är en fortsättning på båtförarkursen där man koncentrerar sig på att behärska grunderna i segling både i teorin och parktiken. Klubbens utbildare kan arrangera kursen enligt önskemål, antingen  som en helhet eller uppdelad i kortare perioder. Den som avlagt examen har rätt att föra båtförarvimpel.

Båtbefälhavarkurs uppfyller kraven för att få ansöka om det Internationella Förarbeviset. En förutsättning för att delta i kursen är en avlagd båtförarkurs och minst två års praktisk erfarenhet av båtliv eller motsvarande kunskaper. I båtbefälhavarkursen ingår undervisning om tidvatten och båtliv utomlands. Utöver övningar i praktiska kunskaper, innehåller kursen även den teori och regelkännedom som behövs för segling på öppet hav och på internationella farvatten.

 

Kursen behandlar trafikbestämmelserna på den europeiska kontinentens inre vattenvägar och behövs då man i det internationella behörighetsbrevet förutom kustfarvattenskompetensen också vill ha kompetens för kanaler och floder.
Kursen är godkänd av Trafiksäkerhetsverket (TraFi/sjöfart). Vid kodkänd CEVNI-examen visas behörigheten att färdas på inre farvatten med markeringen ”I” (Intérieure) på det internationella förarbeviset.

Internationellt förarbrev fordras då du t.ex. vill hyra en båt utomlands. Medlemmar i SBF:s medlemsföreningar kan ansöka om det internationella förarbrevet via SBF.

Intyg för internationellt förarbrev ICC

En förutsättning är avlagd båtbefälhavarkurs eller motsvarande kunskaper. Klubbens utbildare ger information om vilka kunskaper som behövs för att kunna erhålla det internationella förarbrevet. SBF debiterar ingen avgift för behandlingen.

Enbart personer över 18 år har rätt att ansöka om det internationella förarbrevet. Förarbrevet är avgiftsbelagt. Mera information hittar du på Trafis’ sidor.

 1. Läs instruktionerna noggrant. Om du uppfyller kraven kan du ladda ner ansökningsblanketten och fylla i den noggrant. Om du behöver hjälp kan du kontakta kontoret t.ex. via email toimisto@spv.fi. Utbildarna kan printa ut ansökningsblanketten på utbildningens intranet-sidor.
 2. Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan som visar prov på teorikunskaper (t.ex. båtbefälhavar- eller befälhavarexamen + kustnavigationsexamen) samt tillräckliga praktiska kunskaper (båtbefälhavar- eller befälhavarexamen eller betyg i praktiska kunskaper).
 3. Ansökningsblanketterna skickas till kontoret:

Segling och Båtsport i Finland / Utbildning
Mörtnäsvägen 5 B 62 00210 Helsingfors

Efter att blanketterna har tagits upp till behandling, skickas de vidare till TraFi och bilagorna arkiveras på förbundets kontor.

Bilagor till ansökningen:

 • kopia på giltigt körkort eller läkarintyg för ansökande om körkort.
 • kopia på utbildningsintyget av en av Trafi godkänd seglings- eller båtsportsorganisation, där det framkommer om uppfyllda krav gällande resolutionen nr. 40 (1998) av FN:s Europeiska ekonomikommission eller
 • annat intyg om motsvarande teorikunskaper i navigering.
 • intyg på tillräckliga praktiska färdigheter (på intyget ska det framkomma om de tillräckliga kunskaperna gäller motor eller/och segelbåt).
 • ett passfoto

Exempel på motsvarande intyg:

 • förarbevis för militärbåt
 • båtbefälhavarexamen (Segling och Båtsport i Finland)
 • intyg från sjöscouternas skepparekurs
 • sjöofficersexamen
 • båtförarutbildning (Sjökrigsskolan)
 • kursintyg från Mellersta Nylands vuxenutbildningscentrum
 • förarens behörighetsintyg eller högre, för professionell sjöfart, däckbefälhavarens förarbrev.

Om du inte har intyg över ditt teoretiska kunnande, kan du tentera på din klubb / sällskap (Segling och Båtsport i Finland) eller på TraFis lokala filial.  Godkänd tentamen är jämförbar med utbildningsintyget.

Förarbreven som beviljats före 1.1.2004 är fortfarande i kraft, men giltigheten utomlands kan inte garanteras. De gamla förarbreven byts ut till nya utan extra tentamen

När du vill förnya ditt förarbrev:

I ansökningen ska punkt 1, 2 och 3 framkomma samt bilagorna:

 • dina kontaktuppgifter
 • kopia på ditt gamla förarbrev
 • ett passfoto
 • intyg på ditt hälsotillstånd (kopia på ditt körkort som är i kraft eller läkarintyg för körkort).

Vi rekommenderar att du uppdaterar dina kunskaper i första hjälpen!

Internationella förarbrev, som har beviljats efter 1.1.2004 är i kraft tills du fyller 70 år. Efter det ska du bevisa att du har tillräckligt bra syn och hörsel för att förnya förarbrevet. De förarbrev som har beviljats efter 2013 är i kraft tills vidare.

Endast en person som fyllt 18 år kan få internationellt förarbrev. Förarbrevet är avgiftsbelagt och Trafiksäkerhetsverket  debiterar 150 euro för det. Att förnya förarbrevet kostar 150 euro. SBF debiterar ingen avgift för behandlingen. Mera information finns på TraFi:s hemsida.

SBF:S UTBILDNINGAR FÖR FÖRENINGARNA

Du kan ansöka om att bli båtsportutbildare, om du har det kunnande som behövs. De flesta utbildare har åtminstone det Internationella förarbeviset för fritidsbåtförare. Om du har de kunskaperna kan du delta i en kurs och exempelvis under kursen ansöka om det kompetensintyg du behöver.

Som utbildare förbinder du dig att utbilda båtfolk i din förening. Föreningen betalar kursavgiften.  Kompetensen som utbildare är i kraft fyra år.

Efter att ha fått en utbildning enligt SBF:s kvalitetssystem har du rätt att hålla kurser i din egen förening eller i samarbete med andra föreningar. Enligt Sjötrafiklagen (782/2019) får endast sådana utbildare, som har auktoriserats av  organisationer auditerade av Trafik- och kommunikationsverket (Traficom), leda utbildningar, som leder till kompetensintyg, och skriva ut motsvarande intyg, Om du vill skriva ut de här intygen i din förening, kontakta då föreningens utbildningsansvariga och anmäl dig till SBF:s kurs för båtsportutbildare

Vi ordnar årligen en speciell dag, då de utbildare, som redan har deltagit i båtsportutbildarkurs kan få kompetens också för seglingsutbildning.

Alla våra utbildare har först genomgått en båtsportutbildarkurs, där man inte gör skillnad mellan olika båttyper.

Kursen är viktig för den ger utbildaren auktorisering som utbildare inom Segling och Båtsport i Finland.  Den som önskar kan sedan utöka sina kunskaper.

SBF ordnar juniorinstruktörskurser fokuserade både på jollesegling och på allmänna sjömansfärdigheter.

På den här sidan hittar du närmare beskrivningar av de kurser vi ordnar.

För att ordna kappseglingar behöver föreningarna olika typer av funktionärer. Nämnden för kappseglingsregler beviljar kompetenser för funktionärer: tävlingsarrangör, tävlingschef, regionaldomare, nationell domare och nationell matchdomare. Ansökningarna behandlas två gånger i året.

Du kan läsa mera om kompetenskraven här.

Blanketter för kompetensansökningar hittar du i materialbanken.  Skicka din ansökan till förbundets kansli senast 30.4 eller 31.10.

Du hittar listorna på både Tävlingsfunktionärer och Domare här:  SBF tävlingsfunktionärer och regler

Regionaldomarkurs

 • Förutsätter kunskaper om definitionerna och de viktigaste reglerna i de internationella kappseglingsreglerna.
 • Kursen ger kompetens att fungera som medlem i öppna – och i lokala tävlingar som ordförande – i protestkommitté
 • På kursen behandlas World Sailings internationella kappseglingsregler, protestkommitténs arbetssätt, protestbehandling och beslutsfattande. Som avslutning ordnas ett skriftligt prov.

Kompetenskrav (regionaldomare)

 • Sökanden är medlem i en medlemsförening i SBF och rekommenderas av sin förening (ska nämnas i ny ansökan)
 • Sökanden har med godkänt betyg genomgått SBF:s kurs för regionaldomare under de fyra senaste åren. För att förnya kompetensen räcker det att delta i SBF:s regelseminarium
 • Sökanden har under de senaste fyra åren deltagit som medlem i protestkommitté i kappseglingar upptagna i SBF:s tävlingskalender:
  • minst fyra tävlingar, av vilka minst två efter fullbordad kurs eller
  • sex tävlingar
 • Sökanden förstår också det andra inhemska språket.

Nationell domarkurs

 • Förutsätter praktisk erfarenhet av arbete i protestkommitté och god regelkunskap.
 • Kursen ger kompetens att verka som ordförande för protestkommitté i FM-tävlingar och som deltagare i protestkommitté för internationell tävling.
 • Under kursen behandlas World Sailings regeltolkningar (Interpretations of World Sailing), övriga regeltolkningar, tekniken för behandling av protester och möjliga regeländringar. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Kompetenskrav (nationell domare)

 • Sökanden är medlem i en medlemsförening i SBF och rekommenderas av sin förening (ska nämnas i ny ansökan).
 • Sökanden är SBF-regionaldomare.
 • Sökanden har erfarenhet av kappsegling.
 • Sökanden har med godkänt vitsord under de senare fyra åren avklarat SBF:s kurs för nationell domarkompetens. För förnyande räcker deltagande i SBF:s regelseminarium.
 • Sökanden har under de senaste fyra åren som medlem i protestkommitté deltagit i sådana tävlingar, som ingår i SBF:s tävlingskalender, minst:
  • fyra tävlingar av vilka minst två efter genomgången nationell domarkurs eller
  • sex tävlingar
 • I åtminstone en av de här tävlingarna har hen varit ordförande för protestkommittén. Minst två av de här tävlingarna ska ha varit mästerskapstävlingar (VM, EM, NM, FM, KM) eller nationella eller internationella regattor.

Matchdomarkurs

 • Förutsätter kunskap om definitionerna och de viktigaste reglerna i de internationella kappseglingsreglerna. Kursen ger kompetens att fungera som domare i matchracingtävlingar. Under kursen behandlas World Sailings internationella kappseglingsregler så, att tyngdpunkten är på del 2 och bilaga C samt dessutom hur man fungerar som matchdomare. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Dessutom ingår i kursen ett praktiskt prov.
 • Kursen lämpar sig också för tävlingsarrangörer som ansvarar för matchracingtävlingar.

Kompetenskrav (nationell matchdomare)

 • Sökanden är medlem i en SBF-medlemsförening och rekommenderas av sin förening (gäller nya ansökningar).
 • Sökanden har erfarenhet av kappsegling.
 • Sökanden har med godkänt betyg genomgått SBF:s nationella matchdomarkurs och avlagt det praktiska provet under de senaste fyra åren. För förnyande räcker godkänt betyg i SBF:s skriftliga matchdomarprov.
 • Sökanden har under de senaste fyra åren fungerat som matchdomare i minst fyra matchracing-tävlingar, som ingår i SBF:s tävlingskalender.

Sökanden har tillräcklig kunskap i engelska för att fungera som matchdomare.

Tävlingsarrangörskurs

 • Förutsätter praktisk erfarenhet av att arrangera kappseglingar.
 • Kursen ger kompetens att fungera som ansvarig arrangör för öppna kappseglingar.
 • I kursprogrammet ingår bl.a. tävlingsförberedelser, verksamheten på vattnet, regler för arrangerandet av tävlingar och hur informationen sköts. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Kurs för tävlingschefer

 • Förutsätter stor erfarenhet av arbete i tävlingskommitté.
 • Kursen ger kompetens att fungera som tävlingschef i FM- och internationella mästerskapstävlingar.
 • På kursen behandlas bl.a. tävlingschefens rättigheter och skyldigheter, uppgifter gällande arrangemang för mästerskapstävlingar, kappseglingsregler och till tävlingen hörande informationsverksamhet.
 • Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Seminariet är avsett för kappseglare, tävlingsarrangörer och domare.  Seminariet behandlar de gällande kappseglingsreglerna. Deltagande i seminariet ger nyttig information och är också en förutsättning för förnyande av domar-, arrangörs- och tävlingschefskompetens.

Kursen rekommenderas för tävlingschefer, domare och resultaträknare. Den lär deltagarna att beakta  de speciella regler, som gäller för handicaptävlingar. På kursen behandlas bl.a. ORC- och FINNRATING-reglerna och -bestämmelserna samt grunderna för resultaträkningen.