REKOMMENDATIONER UNDER CORONATIDEN

Följ coronarekommendationerna i din region

Segling och Båtsport i Finland rekommenderar att föreningarna bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och aktivt beaktar coronaläget på sin hemort. Föreningarna ansvarar för att man följer hemkommunens rekommendationer via länkarna nedan.

Tilläggsuppgifter och uppdaterade rekommendationer och bestämmelser om coronavirusepidemin finns på de här hemsidorna: Olympiska kommittén, Statsrådet, THL och AVI (Regionalförvaltningsverket)

Olympiska kommitténs rekommendationer:

Rekommendationer (gäller tillsvidare) för en trygg verksamhet under de olika faserna av coronaepidemin (basnivå, accelerationsfas, spridningsfas)

 • Den som uppvisar några som helst symptom på sjukdom får inte delta i verksamheten, utan bör ta koronatest och sätta sig i personlig karantän enligt instruktionerna
 • Alla minst 12 år gamla (födda 2008 eller tidigare) ska använda ansiktsmask utom under själva träningen. För ansiktsmasken beaktas de instruktioner, som har getts.
 • Endast de personer, som är delaktiga i verksamheten, är med: idrottare, tränare, funktionärer och servicepersoner. Ansiktsmask används av alla med undantag av idrottarna då de tränar.
 • Deltagarna i verksamheten tar sig till utrymmet där den sker först efter att tidigare grupper har avslutat sin verksamhet och försvunnit.
 • Omklädnings-och tvättrum används inte alls eller så lite som möjligt
 • Speciellt viktig är handhygienen. Händerna tvättas omsorgsfullt före och efter övningen. Handdesivätska bör finnas tillgänglig.
 • Regeringen och Olympiska kommittén rekommenderar att man undviker allt onödigt resande utom till de länder, från vilka inga begränsingar om inrresa gäller. Olympiska kommittén förtydligar att resor till övriga länder ska inskränka sig till sådant resande som är nödvändigt för professionell idrott. (ValtioneuvostoOlympiakomitea)

 

Mera information:

Coronaepidemin: det regionala läget, rekommendationer, begränsningar
Olympiska kommittén: Coronalägets inverkan på idrotten

Om du inte hittar den information du behöver via länkarna ovan, kontakta då Laura Santala (juniorverksamhet), Vili Kaijansinkko (elitidrott) eller Mikaela Dunderfelt (motorbåtssport). Kontaktuppgifterna hittar du här.

Klikkaamalla kuvia saat tulostusvalmiit tiedostot esimerkiksi satamanne ilmoitustaululle

 

Besiktningsverksamhet våren 2021 med beaktande av gällande coronabegränsningar.

Vid besiktningstillfällena beaktas alltid av myndigheterna utfärdade nationella och lokala bestämmelser, instruktioner och rekommendationer. Om dessa alls tillåter besiktningar sker de enligt följande regler.

 • Gemensamma besiktningstillfällen anordnas inte, utan båtägaren och besiktningsmannen kommer överens om besiktningstid på det sätt, som gäller i deras förening. I själva besiktningstillfället deltar så få personer som möjligt, helst bara besiktningsmannen och båtägaren eller hans representant.
 • Ingen som har sjukdomssymptom deltar i besiktningstillfället.
 • Vid alla besiktningstillfällen använder alla deltagare ansiktsmask, sköter om sin handhygien och beaktar gällande rekommendationer om avstånd.
 • Målsättningen är att besiktningsmannen och båtägaren inte vistas i samma utrymme samtidigt eller möter varandra i dörrar, trappor eller på motsvarande platser.
 • Besiktningsmannen och båtägaren kommer sinsemellan överens om hur nödiga dokument cirkulerar mellan dem utan att hanteras av övriga personer.
 • Besiktningsmannen och båtägaren kommunicerar vid behov per telefon.
 • Det är viktigt att sköta om desinficering eller tvätt av händerna före och efter besiktningstillfället.
 • I samband med besiktningstillfället används inte föreningens eller andra gemensamma utrymmen eller toaletter/omklädningsrum.

 

Skrovbesiktning som en del av grundbesiktningen

 • Skrovbesiktning kan utföras på ett säkert sätt i enlighet med de allmänna reglerna och utan onödiga kontakter.
 • Besiktningsmannen kan inspektera undervattensdelen av skrovet utan att båtägaren ens är på plats. Om båtägaren är på plats skall tillräckligt avstånd hållas oberoende om båten är inomhus eller ute.
 • Den inspektion av innerutrymmena, som ingår i skrovbesiktningen, kan göras så, att båtägaren på förhand öppnar luckorna och ser till att besiktningsmannen kommer åt alla nödiga utrymmen. Detta görs naturligtvis med användande av ansiktsmask och handskar. Därefter avlägsnar sig båtägaren från båten och besiktningsmannen kan påbörja inspektionen av innerutrymmena. Besiktningsmannen använder också ansiktsmask och handskar.
 • Om flere besiktningstillfällen ordnas efter varandra bör tillses att inte personer, som delta i de olika besiktningarna, möts. I mån av möjlighet borde inte samma besiktningsman göra flere besiktningar på samma dag.

Årsbesiktning efter sjösättning eller slutförandet av grundbesiktningen.

 • Årsbesiktningen strävar vi att om möjligt arrangera så, att besiktaren utför besiktningen i båten. Allt i enlighet med myndigheternas gällande lokala direktiv och med iakttagande av alla säkerhetspraxis. Båtklubben bestämmer själv om lämpliga direktiv enligt behov, som passar den egna verksamhetsmiljön.
 • Vid besiktningstillfället deltar så få personer som möjligt. Alla använder ansiktsmasker och engångshandskar samt håller 2m säkerhetsavstånd och befinner sig inte samtidigt inne i båten. Besiktaren byter till nya engångshandskar, då hen går till följande båt.
 • Båtägaren förbereder båtens besiktning genom att ta fram den säkerhets-, navigations- och båtutrustning, som skall granskas vid årsbesiktningen, samt registreringsbeviset, nödvändiga certifikat och besiktningsdokument. (Traficom, radiolicenser, SBS:s båtcertifikat, intyg över gasinstallation, mm.). På så sätt går besiktningen snabbt och närkontakt kan undvikas. Ifall besiktaren måste kommunicera med båtägaren, bör detta göras utomhus med säkerhetsavstånd eller per telefon.
 • Vid behov är det också möjligt att komma överens om ”egen- eller videobesiktning”. Besiktningen antecknas i SUULI, oavsett hur besiktningen utförts.
 • Sjösättningen bör organiseras så, att möjligast få personer deltar- helst bara kranföraren och ägaren eller hans representant.
 • Personer som deltar ska sköta sin hygien och iaktta kravet på två (2)m avstånd. De är friska och hör inte till riskgrupperna.
 • Sjösättningarnas tidtabell bör vara sådan, att antalet personer, som vistas samtidigt på området, minimeras. Kravet på säkerhetsavstånd bör iakttas.
 • Föreningen bör informera medlemmarna om hur man gör ifall båten förblir upplagd.

I vår fritids- och idrottsverksamhet iakttar vi Finlands olympiska kommittés rekommendationer och instruktioner. Vi väntar på att få närmare uppgifter om de regler som gäller för vår verksamhet av Olympiska kommittén och Regionförvaltningsverket.

På dessa sidor samlar vi råd om coronavirusläget (COVID-19). Uppdatering av sidorna sker då myndigheterna ger nya direktiv eller läget förändras.

Vi följer och rekommenderar föreningarna att följa linjer givna av statrådet, Institutet för hälsa och välfräd, ministerierna, Gränsbevakningenn och Olympiakomiten.

Vi har den 16.10. uppdaterat våra rekommendationer.

**

Klicka på respektive rubrik nedan för att läsa mera.

Allmän info:

Restriktioner och råd för båtlivet

Tillsammans med Sjöräddningssällskapet gjorde vi båtförarens instruktioner för koronaepidemi-tiden. Kolla in de illustrerade instruktionerna på länkarna nedan. Du kan fritt skriva ut dem och använda dem i till exempel hamnen.
Pdf (nätversion)
Png: Båtförarens vett och etikett / Instruktioner för räddnings- och hjälpsituationer
Pdf (utskrivbar version): Båtförarens vett och etikett / Instruktioner för räddnings- och hjälpsituationer

 
Du kan också benkanta dig med Gränsbevakningsväsendets anvisningar för gränstrafik här.

Möten och händelser

 • I oktober kan enligt regionförvaltningsverkens beslut offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer ordnas i avgränsade utomhusutrymmen och inomhus om man vid tillställningarna följer säkerhetsavstånden och hygienrutinerna i Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta. (Läs mera här)
 • Vid offentliga tillställningar med mer än 20 personer i huvudstadsregionen måste anvisningarna om säkra avstånd och hygienrutiner följas fr.om. den 19 oktober (läs mera här). Beslut om begränsning av sammankomsterna till tio personer för Vasa sjukvårdsdistrikts område 12.–31.10.2020 (läs mera här).
 • Enligt HUS rekommenderas att användä ansiktmask inomus och vid evenemang för allmänheten inom HUS:s område. Olympiska kommittén och SPV rekommenderar att ansiktsmasker tillhandahålls deltagare vid evenemang som organiseras av idrottsorganisationer och deras användning rekommenderas.
 • Riksdagen har även godkänt 1.5 en temporär lag gällande bl.a. föreningars stadgeenliga möten. Med stöd av lagen kan föreningar under vissa förhållanden senarelägga sina årsmöten t.o.m. 30.9.2020 oberoende av egna stadgar. Med stöd av lagen kan styrelsen beslutat att ha möte på distans och kräva förhandsmeddelande om deltagande i mötet oberoende av vad som föreningens egna stadgar stipulerar om ovanstående. Läs mera här.

Kom ihåg följande så att vi kan förhindra koronavirusets spridning:

 • Tvätta dina händer och håll noggrann handhygien vid alla möten.
 • Undvika att röra ansiktet så att viruset ej flyttas från händerna till luftvägar.
 • Håll minst 2 meters distans till andra.
 • Om du känner dig sjuk eller insjuknat, stanna hemma och vila.

SBF:s kansli

Vi arbetar huvudsakligen på distans. Du kan sända mejl eller ringa normalt. Vi strävar att hjälpa efter bästa förmåga. 🙂

Enligt statsrådets och regionförvaltningsverkets direktiv kan idrottstävlingar och -träningar ordnas med specialarrangemang. All tävlings- och hobbyverksamhet bör följa gällande riktlinjer för sammankomster och hygien- samt rekommendationer för säkerhetsavstånd.

Träningarna är bra att genomföra i grupper under 50 personer. Vid tävlingsverksamhet förpliktar Regionförvaltningsverket att tillställningar med 50-500 personer följer anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd samt Undervisnings- och kulturministeriets direktiv om förhindrande av coronavirussmitta (läs direktivet här).

Det är upp till varje evenemangs arrangörer att bedöma i sin egen verksamhet hur de kan ta hänsyn till hygienrekommendationerna och myndighetens direktiv så att sjukdomssituationen inte förvärras.

Vi betonar ansvaret för varje aktör och medborgare att följa myndighetens direktiv. Varje idrottare, tränare och vårdnadshavare förbinder sig att förhindra spridning av viruset i sitt dagliga liv. Du kan läsa RFV:s direktiv här.

Kom ihåg att i både tävlings- som träningsaktiviteter är det viktigt att ta hand om god hand- och hosthygien, begränsa antalet deltagare samt hålla ett avstånd till varandra på 1-2 meter. Ansiktsmasken kan användas om så önskas, med hänsyn till relaterade instruktioner. Deltagande i tävlingar eller träningar är inte tillåtet om personen har några symptom som tyder på sjukdom. Då du reser utomlands, följ då instruktionerna från myndigheterna för resor och återvändande till Finland.

För besättningar som består av mer än en person är det viktigt att hålla gruppen så konstant som möjligt under säsongen. I tränings- och tävlingssituationer bör besättningens kontakt med andra deltagare undvikas för att begränsa antalet närkontakter.

Ifall du känner att risken för infektion är för stor bör du inte delta i tränings- eller tävlingsaktiviteter. Arrangören bör instruera deltagarna om undantagsarrangemangen. Vi rekommenderar inte deltagande för personer som hör till riskgrupper. Beslutet att delta fattas av envar utifrån sin egen riskbedömning.

Tävlingsverksamhet:

Förutom ovanstående (begränsningar av antalet deltagare, god hygien och säkerhetsavstånd) för segling och hastighetstävlingar rekommenderar vi även följande för tävlingsarrangörerna:

 • Säkerhetsplanen bör innehålla en COVID-19-riskanalys, speciellt viktig för tävlingar med över 50 personer.
 • I situationer där det kan uppstå köer bör deltagarna påminnas om och arrangörerna hjälpa till att upprätthålla säkerhetsavstånd. Detta kan till exempel säkerställas genom tillräcklig personal som vägleder, distansskyltar och förebyggande av långa köer genom att arrangera deltagarnas ankomst och delning av grupper.
 • Vid större tävlingar rekommenderas att vid möjlighet ordna med flera baser.
 • Det är en bra idé at ta hänsyn till exceptionella omständigheter i tävlingens tidtabell.
 • Protestförfaranden hålls med hänsyn till säkerhetsavstånd, baserad på klubbens/tävlingsarrangörens egen riskbedömning.
 • Kappseglingarnas skepparmöten och hastighetstävlingarnas förarmöten hålls helst som distansmöten. Fysiska skepparmöten och förarmöten kan hållas med beaktande av hygien- och säkerhetsavståndsrekommendationer, om deltagarantalet är litet.
 • Ifall funktionärsbåt är bemannade med två eller flera personer rekommenderar vi att man tar särskilt i beaktande hygien och håller teamet densamma under hela tävlingen.
 • Vi rekommenderar att då du hanterar allmän utrustning använder du handskar eller åtminstone följer god handhygien genom att tvätta händerna eller använda alkoholbaserat handsköljmedel.
 • Prisutdelningen sker i enlighet med officiella riktlinjer.
 • Det rekommenderas att informationsmaterial delas ut till arrangörer och deltagare för att öka den allmänna medvetenheten. Tävlingsarrangörer kan nyttja SBF:s infoaffischer (ladda här). Institutet för hälsa och välfärd har också bra infomaterial (ladda här).

Träningsverksamhet:

 • Ingen ska tvingas eller pressas till träning i klubb. Valet är alltid individens egen inte organisationens (klubbens) val.
 • Noggrann handhygien är viktig. Tvätta händerna ofta och noggrant med vatten och tvål i minst 20 sekunder före och efter träningen.
 • Det är bra att ha tillgängligt alkoholbaserat handsköljmedel och engångsnäsdukar.
 • I träningsgruppen hälsar man på varandra utan att ta i hand.
 • Närkontakt bör undvikas.
 • Var och en har med sig egen dricksflaska, man dricker inte ur kompisens flaska.
 • Undvik kollektivtrafik. Till träningarna kommer du i första hand med cykel, till fots eller med egen bil.
 • Onödig vistelse på stranden under träningen bör undvikas (tex. familjemedlemmar)
 • Träningen sker med högst 50 personer på stranden.
 • Träning i grupper genomförs i första hand med en och samma sammansättning utan att blanda grupperna.
 • Sjösätt båtarna stegvis och undvik trängsel.
 • Vi rekommenderar att du använder din egen träningsutrustning. Ifall gemensam utrustning används rekommenderar vi att du använder handskar, god handhygien samt tvåltvätt av båtarna mellan grupperna.
 • Briefingen före och debrifingen efter träningarna samt eventuella andra möten hålles i första hand genom digitala tjänster
 • Vi rekommenderar att ni lägger till en riskanalys för COVID-19 i säkerhetsplanen för träningen.
 • Om idrottaren känner sig ens lite sjuk skall hen inte träna och inte heller träffa människor utanför den egna familjen. Den som känner sig sjuk bör följa myndigheternas anvisningar.
 • Ifall du som idrottare, idrottarens familjemedlem eller tränare misstänks ha coronasmitta se instruktionerna här.

Träningsläger för ban och ungdomar:

Förutom ovanstående rekommendationer är det viktigt att följande saker beaktas vid träningsläger.

 • På lägret rekommenderas det att ni fungerar i begränsade grupper på högst 50 personer som bor, äter och arbetar tillsammans så att ni inte kommer i kontakt med andra grupper som är samtidigt på samma område. Detta begränsar antalet närkontakter under lägret och underlättar spårningen av de exponerade om koronavirusinfektion upptäcks i lägret.
 • Vid läger ordnas boende och måltider med ett minimum av närkontakter.
 • En plan för isolering och för att ta hem personer med misstänkt infektion görs för läger samt tävlingsresor.

*******

REKOMMENDATIONER FRAM TILL DEN 31.5. 

Rekommendationerna nedan gäller fram till den 31.5.

Tävlingsverksamhet:

Statsrådet har begränsat allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till tio personer. Vi rekommenderar därför alla föreningar och klassförbund att skjuta upp tävlingar tills efter utgången av maj månad.

Enligt justitieministeriet är en offentlig tillställning i regel en tillställning med över 10 personer i vilken deltagaren deltar på eget initiativ. Sådana tillställningar är bl.a. nöjesevenemang, föreställningar, tävlingar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten, såsom teater-, opera- och bioföreställningar samt konserter och utställningar, liksom också mässor, tävlingar och idrottsevenemang.

Träningsverksamhet:

SBF vill stöda föreningarnas verksamhet även under undantagsförhållanden. Därför har vi samlat rekommendationer för träning under coronaepidemin för det fall att ni anordnar träningar på vattnet medan undantagsförhållanden råder. Ta i beaktande att läget hela tiden förändras. Följ därför hela tiden myndigheternas, till exempel statsrådets och THL:s, aktuella anvisningar.

Anvisningar och rekommendationer för ordnande av grenspecifik träning (i fall att föreningen besluter anordna träningar):

 • Träningen genomförs i grupper på högst sex (6) idrottare
 • Träningsgruppernas sammansättning bör vara den samma under hela epidemin
 • I träningsgruppen hälsar man på varandra utan att ta i hand
 • Det är tillåtet att använda föreningens sjösättningsramp och jollarnas förvaringsplan
 • Det är förbjudet att använda omklädningsrum, samlingsutrymmen och till exempel torkrum
 • Till lands håller idrottarna ett säkerhetsavstånd på tre (3) meter från varandra och varandras båtar och utrustning

Till sjöss minst 2 meters säkerhetsavstånd

 • Sjösätt båtarna stegvis (beakta rampens storlek)
 • Tränarna/följebåten har inte närkontakt med idrottarna, t.ex. kommer man inte fram till tränarens båt
 • Under träningarna undviker man direktkontakt med andra
 • Briefingen före och debriefingen efter träningarna samt eventuell senare feedback ges genom digitala tjänster
 • Var och en har med egen drickaflaska, man dricker inte ur kompisens flaska
 • Observera god handhygien
 • Det är bra att ha med sig engångsnäsdukar och handdesinficieringsmedel
 • Om en läkare konstaterar att idrottaren, idrottarens familj eller tränaren har eller misstänks ha coronasmitta bör man kontakta dejourtelefonen 116 117 eller hälsovårdens enheter
 • Om idrottaren känner sig ens litet sjuk skal hen inte träna och inte heller träffa människor utanför den egna familjen. Den som känner sig sjuk bör följa myndigheternas anvisningar.

Föreningsverksamhet:

Vi på SBF vill hjälpa föreningarna även under dessa undantagstider. Vi har nedan samlat råd åt er alla i dessa tråkiga tider.

I föreningsarbete bör alla råd och direktiv myndigheterna gett, följas. Det är viktigt att ta hand om hygienen, hålla distans till medmänniskor i alla situationer, skydda riskgrupper och hålla sig hemma om ”flunssa”, snuvig eller annars känner symptom. Genom att sköta dessa saker kan vi, med vår fina utomhushobby, fortsättningsvis erbjuda våra medlemmar glädje, om än begränsat i nuläget.

Vi rekommenderar, att föreningarna besluter om sina linjer och följer, i mån av möjlighet, dessa råd och Finlands statsrådes senaste linjer samt den egna situationens riskbedömning. Håll era medlemmar informerade om undantagslinjerna. Detta är mycket viktigt åt era medlemmar.

Föreningarnas ställen och allmänna utrymmen

 • Stöda utrymmen extra noggrant om de används.
 • Man kan ha sammankomster som följer statsrådets direktiv om avstånd och god hygien äga rum.
 • Sjuka eller mänskor med symptom får ej komma till föreningens område. Håll distans till andra (Använd ”handdeci” om du rör gemensamma saker).
 • Om föreningen har platser på öar mm, ge direkt åt medlemmarna:
  • Använd utrymmen begränsat/stäng och ta hand om hygiene.
  • Distans mellan mänskor och båtar.
  • Vi rekommenderar att man ej besöker andra båtar.
  • Följ råd ovan.
 • I oktober kan enligt regionförvaltningsverkens beslut offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer ordnas i avgränsade utomhusutrymmen och inomhus om man vid tillställningarna följer säkerhetsavstånden och hygienrutinerna i Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta. (Läs mera här)

Tävlingar, träningar och besiktningar – se råd ovan.

Föreningarnas verksamhetsdebiteringar och föreningen som arbetsgivare

 • Olympiakommiten har gett råd åt föreningarna, läs här. Enligt föreningslagen bör stadgeenliga medlemsavgifter ej återbetalas.
 • Nyttig information åt föreningar som arbetsgivare hittas på Paltas hemsidor. Råd hittas också på Työterveyslaitoksen hemsidor. Läs ocksä Urheilutyönantajat ry: coronainfo åt föreningar.

Stadgeenliga möten
Riksdagen har även godkänt 1.5 en temporär lag gällande bl.a. föreningars stadgeenliga möten. Med stöd av lagen kan föreningar under vissa förhållanden senarelägga sina årsmöten t.o.m. 30.9.2020 oberoende av egna stadgar. Med stöd av lagen kan styrelsen beslutat att ha möte på distans och kräva förhandsmeddelande om deltagande i mötet oberoende av vad som föreningens egna stadgar stipulerar om ovanstående. Läs mera här.

Frågor och best practises

 • Läget ändrar snabbt och nya frågor kan uppstå. Om du har coronafrågor, kan du skicka epost till koronatilanne@spv.fi. Sänd ”best practises” också hit. Gemensamt kan vi hjälpa varandra framåt mot sommaren och båtlivet. Vi uppdaterar gärna råd och bättre vetskap eller förmedlar information åt andra föreningar.

Informationsskyltar
Vi gjorde informationsskyltar angående Corona som föreningen kan använda i sina hamnar. Ladda pdf här.

Besiktningsverksamhet:

Nödsituationen inverkar naturligtvis också på besiktningarna. Denna instruktion är i kraft så länge som statsmakten har utfärdat undantagsregler eller rekommendationer som begränsar rörligheten eller närkontakt mellan människor.

Föreningarna kan, om de så önskar, fortsätta årsbesiktningsperioden även efter juni månad, men årets besiktningsanteckningar bör antecknas i Suuli senast under september månad.

Årsbesiktning via videoförbindelse

 • Föreningarna ordnar besiktningsbokningar så som de själv önskar eller enligt nuvarande praxis.
 • Antagande: Båtägaren har besiktningsprotokollets båda sidor och båtcertifikatet.
 • I annat fall kommer båtägaren överens med besiktningsmannen eller föreningens funktionär hur hen kan få tillgång till dessa dokument och i vilken ruta årets besiktningsnotering skrivs in.
 • Årsbesiktningen utförs i första hand via videoförbindelse så att båtägaren och besiktningsmannen upprättar videokontakt via sina mobiltelefoner.
 • Båtägaren förbereder båten omsorgsfullt för besiktningen så att hen med telefonens kamera enkelt kommer åt alla punkter som skall besiktas. All lös utrustning tas fram före besiktningen och läggs om möjligt på ett ställe, till exempel på en bänk eller ett bord.
 • Besiktningsmannen ber båtägaren föra sin kamera till önskade platser och granskar på detta sätt båten och dess utrustning på samma sätt som vid en normal årsbesiktning.
 • När årsbesiktningen genomförts på detta sätt skriver båtägaren in besiktningsklassen, datum och texten ”självbesiktning” i besiktningsprotokollet och båtcertifikatet i överenskommen ruta, samt visar med kameran att detta har gjorts.
 • Besiktningsmannen för in uppgifterna om besiktningen i Suuli eller i det register som föreningen normalt använder.
 • Föreningen levererar besiktningsdekalen åt båtägaren på sätt som föreningen bestämmer och båtägaren fäster dekalen enligt besiktningsmannens anvisningar, vanligtvis ovanpå eller i stället för den gamla dekalen.

Årsbesiktning utan videoförbindelse

 • Föreningarna ordnar besiktningsbokningar så som de själv önskar eller enligt nuvarande praxis.
 • Antagande: Båtägaren har besiktningsprotokollets båda sidor och båtcertifikatet.
 • I annat fall kommer båtägaren överens med besiktningsmannen eller föreningens funktionär hur hen kan få tillgång till dessa dokument och i vilken besiktningsruta årets besiktningsnoteringar skrivs in.
 • När årsbesiktningen inte av tekniska eller andra orsaker kan genomföras via videoförbindelse, samtalar båtägaren och besiktningsmannen först om genomförandet av besiktningen, varefter båtägaren genomför självbesiktningen enligt de erhållna instruktionerna.
 • När årsbesiktningen genomförts på detta sätt skriver båtägaren in besiktningsklassen, datum och texten ”självbesiktning” i besiktningsprotokollet och båtcertifikatet i överenskommen ruta, samt sänder foton till besiktningsmannen som bevis på att detta har gjorts. Om det inte är möjligt att sända foton meddelar båtägaren till besiktningsmannen att besiktningen genomförts, antingen per telefon eller på annat sätt som föreningen bestämmer.
 • Besiktningsmannen för in uppgifterna om besiktningen i Suuli eller i det register som föreningen normalt använder.
 • Föreningen levererar besiktningsdekalen åt båtägaren på sätt som föreningen bestämmer och båtägaren fäster dekalen enligt besiktningsmannens anvisningar, vanligtvis ovanpå eller i stället för den gamla dekalen.

Grundbesiktning

 • Skrovbesiktning förrättas vid behov efter båtupptagningen på hösten.
 • I sådana fall utförs enbart årsbesiktning på våren på ovan beskrivet sätt.
 • Suuli stöder tyvärr inte detta förfarande. I Suuli antecknas därför endast årsbesiktningen som utförd i början av säsongen, och grundbesiktningen antecknas först när den har genomförts. Det innebär dock att Suuli under säsongen visar att grundbesiktningen är ogjord. Detta kan vi tyvärr inte åtgärda i detta skede, utan måste bara leva med det.

Tilläggsuppgifter om besiktningen fås av Mikaela Dunderfelt: mikaela.dunderfelt@spv.fi.

Segling och Båtsport i Finland rekommenderar att klubbarna upprätthåller en hobbyverksamhet på ett ansvarsfullt sätt och tar hänsyn till coronavirussituationen. Det är klubbarnas ansvar att följa rekommendationerna från sin kommun via länkarna nedan.

Läs mera:
Coronaepidemin: Regionernas situation, rekommendationer och begränsningar
Olympiakomitea: Koronavirustilanteen vaikutukset urheiluun (vain suomeksi)
Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden