MATERIALBANK

På den här sidan hittar du barns och ungdomars, kappseglings och motorsports material. En del av materialen finns endast på finska eller engelska.

FÖR MEDLEMSFÖRENINGAR

Lagen om persondata (523/1999) har stiftats för att säkra skyddet av privatlivet och övriga personliga grundrättigheter vid hantering av persondata och för att befrämja utvecklandet och iakttagandet av god databehandlingssed.  Medlems- och båtregistren i Suuli bildar ett i persondatatalagen definierat register. Därför måste den som upprätthåller registret (föreningen) i en registerbeskrivning presentera hur registren upprätthålls och utnyttjas.

Eftersom Suuli används nationellt och gemensamt är dess datainnehåll i huvudsak samma för alla föreningar. SBF:s organisationskommitté har därför för föreningarnas behov utvecklat bifogade blankett för registerbeskrivning. Genom att uppdatera den kan föreningen lätt skapa en sådan registerbeskrivning som lagen kräver.

Registerbeskrivningen skall finnas tillgänglig t.ex. på föreningens hemsidor och den måste uppdateras då det sker ändringar exempelvis i hanteringen av personuppgifter. Föreningarna svarar själva för att ta i bruk och uppdatera den här registerbeskrivningen.

Registerbeskrivningen bör tas i bruk i föreningarna under detta år. Om föreningen redan har en registerbeskrivning rekommenderar SBF att dess innehåll och aktualitet kontrolleras med beaktande av att Suuli är det system som används.

Ladda registerbeskrivningens instruktioner >>

Frågor om detta kan skickas till SBF:s kansli: toimisto@spv.fi

Huomionosoitusohjesääntöjen laatimista varten
Huomionosoitusohjeiston tavoitteena on antaa vallitseviin käytäntöihin perustuvia ohjeita ja neuvoja seurojen huomionosoitusten käyttöön. Huomionosoitukset ovat perinteikäs ja mukava tapa muistaa seuratoiminnassa ja kansallisessa toiminnassa ansioituneita seuralaisia.
Oheinen ohjesääntömalli on tarkoitettu SPV:n jäsenyhdistysten käyttöön malliksi ja sen ajatuksena on helpottaa seurojen toimintaa ja yhtenäistää huomionosoituskäytäntöjä SPV:n jäsenyhdistyksissä.

Ohjetta voi käyttää vaikka sellaisenaan, sitä voi täydentää, siitä voi ottaa osia tai se voi olla vain taustamateriaalia yhdistyksen ohjesääntöjen laadinnassa.

Liitto ei määrää ohjesäännöille mitään yhteistä kaavaa eikä sisältöä.

Avaa ohjesääntömalli tästä.

Tutustu SPV:n ansiomerkkeihin täällä.

Urheiluseuratoiminnassa voi tulla joskus vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden ratkaisemisessa haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Näissä tapauksissa voit täyttää Seuratoiminnan HelpDesk -yhteydenottolomakkeenjonka jälkeen Olympiakomitean urheiluseuratiimistä ollaan sinuun yhteydessä.

Suomen Purjehdus ja Veneilyn perustehtäviin kuuluu jäsenseurojensa toimintaedellytyksien ja veneilyn turvallisuuden tukeminen. Turvallisuuden oleellinen osa-alue on jäsenseurojen toiminnan turvallisuus.

Seurojen turvallisuussuunnitelmakoulutuksen yhteydessä keväällä 2008 todettiin turvallisuusasiakirjan tai muun turvallisuusdokumentin puuttuvan monesta seurasta.

Mallien avulla räätälöity turvallisuusohje omalle pursiseuralle

Suomen Purjehdus ja Veneilyn toimesta on laadittu veneseurojen toimintaan kohdistettu turvallisuussuunnitelman malli. Sitä hyödyntämällä ja muokkaamalla seuran on helppo laatia itselleen räätälöity suunnitelma. Suunnitelman malli koostuu perusosasta ja sitä täydentävistä lisäosista. Tämä rakenne mahdollistaa sen, että seurat, joilla on hyvinkin erilaisia toiminnan painopisteitä ja aktiviteetteja, voivat hyödyntää yleistä perusosaa ja täydentää sitä juuri sellaisin lisäsuunnitelmin, mitkä kokevat omassa toiminnassaan tärkeiksi. Oleellinen lisäosa on jäsenille tarkoitettu turvallisuusohje. Siihen on tiiviiseen muotoon koostettu nimenomaan jäsenen tarvitsema turvallisuustieto.

Mallit on laadittu kuvitteelliselle ”Venekerho VeKelle”. Vaikka mallista löytyisi kappaleita, jotka ovat sellaisenaan hyödynnettävissä tarkoitus on kuitenkin, että seurassa muokataan mallia omia tarpeita vastaavaksi; poistetaan kohdat, joita ei tarvita ja lisätään sellaisia, jotka kerhossa nähdään tarpeellisiksi. Myös kunnan viranomaiset, vakuutusyhtiöt jne. saattavat asettaa omia reunaehtojaan.

Moni seura hyötyy välittömästi ainakin kahdella tapaa. Seuran turvallisuusasiat organisoidaan ja vastuunjaot määritellään. Lisäksi mallia työstettäessä varmasti paljastuu seikkoja, jotka eivät ole parhaalla mahdollisella tolalla ja toimenpiteet niiden korjaamiseksi käynnistetään.

Suomen Purjehdus ja Veneily tukee seurojen turvallisuussuunnitelman laatimista lisäksi järjestämällä aiheeseen liittyviä koulutus- ja infotapahtumia.

Jäsenen turvallisuusohje

MOTORSPORT

Övrigt material finns tillgängligt endast på finska eller på engelska