FÖRBUNDSMATERIAL

VIKTIGT FÖRBUNDSMATERIAL:

FÖRBUNDSMÖTEN:

Den högsta beslutande makten i SBF innehas av förbundsmötet. Förbundsmötet väljer styrelsen, kommittéernas och funktionernas ordförande och viceordförande och valnämnden. Kommittéerna och funktionerna är underställda styrelsen.

Ordinarie förbundsmöten är vårmötet i april och höstmötet i november/december. Styrelsen sammankallar till mötena och beslutar om tid och plats. Möteskallelsen, som innehåller en  förteckning över de ärenden som behandlas på mötet, ska postas till förbundets medlemmar senast tre (3) veckor före mötesdagen. Ett ärende som en medlem vill få behandlat på ett förbundsmöte ska skriftligen framställas till styrelsen på våren före utgången av januari och på hösten före utgången av september.


Vid höstförbundsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Styrelsens redogörelse för verksamheten under pågående period presenteras.
 2. Fattas beslut om verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår samt fastställs medlemsföreningarnas förbundsavgifter.
 3. Väljs för följande två (2) kalenderår styrelsens ordförande och vice ordförande i stället för dem som står i tur att avgå. Om båda står eller kommer att stå i tur att avgå samtidigt, väljer förbundsmötet en av dem endast för ett (1) kalenderår.
 4. Väljs för följande två (2) kalenderår ett tillräckligt antal styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå. Om flera än fem (5) medlemmar ska väljas, beslutar förbundsmötet om vem eller vilka medlemmar som väljs endast för ett (1) år.
 5. Väljs för följande två (2) kalenderår de permanenta kommittéernas och funktionernas ordförande och vice ordförande i stället för dem som står i tur att avgå. Om både ordförande och vice ordförande i en kommitté eller funktion står i tur eller kommer att stå i tur att avgå samtidigt, väljer förbundsmötet en av dem för endast ett (1) kalenderår.
 6. Väljs ordförande, vice ordförande och medlemmar i nämnden för tävlingsregler.
 7. Väljs ordförande och vice ordförande i besvärsnämnden för hastighetstävling.
 8. Väljs två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter att granska räkenskaperna och förvaltningen för följande räkenskapsperiod. Åtminstone den ena av revisorerna respektive suppleanterna ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning (CGR).

Vid vårförbundsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse presenteras. Redovisning för handhavda medel och revisorernas utlåtande.
 2. Beslut om bokslutets bekräftelse.
 3. Beslut om ansvarsfrihet
 4. Val av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar till valnämnden.
 5. Övriga förbundsärenden som framlagts av styrelsen eller medlemsföreningarna till föredragningslistan tas upp till behandling

FÖRBUNDSMATERIAL:

Vårförbundsmöte 2022 hålls i restaurang Loru på lördagen den 23.4. kl 11.00. (Granskningen av fullmakterna börjar på mötesplatsen kl. 10:00 och avslutas 10:45.)

Plats: Restaurang Loru, Österviksgatan 22 B, 00210 Helsingfors.

Tilintarkastuskertomus

SBF:s vårförbundsmöte hålls den 27. april kl 17.30 på SBF:s kontor i Drumsö (Mörtnäsvägen 5 B 62). På grund av coronavirussituationen förutsätts deltagarna i vårförbundsmötet förhandsregistrera sig senast den 23 april 2021 kl. 23.00 på adressen https://www.lyyti.in/SPVKLK21.

Verksamhetsberättelse 2020

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Mötesprotokoll

SBF:s höstförbundsmöte hålls den 28. november kl 13.00. Vi har skickat de officiella möteskallelserna till föreningarnas postadress den 4. november 2020.

Det fysiska mötet ordnas på Hilton Helsingfors Fiskartorpet. Vi rekommenderar ändå att alla delegater deltar i mötet på distans via Teams-förbindelse. Eventuella omröstningar kommer att genomföras i det elektroniska röstningssystemet Suuli medlems- och båtregistret. För att kunna rösta krävs det en fullmakt samt ett Suuli-ID med lösenord för inloggning.

På grund av coronavirussituationen måste deltagarna i höstförbundsmötet förhandsregistrera sig senast den 25 november 2020 kl. 23.00 på adressen lyyti.fi/reg/spvslk2020. Sen anmälan beaktas inte. Med hjälp av föranmälan kan vi säkerställa trygga omständigheter att hålla höstförbundsmötet och förbereda oss på bästa möjliga sätt.

Höstförbundsmötesmaterial 2020 > 

Föreningarnas röstetal 2020 > 

Mötets presentation

Verksamhetsplan och budget 2021 > 

Ny strategi: Vision 2030 >

Disciplinära bestämmelser 2020 > (börjar på svenska på sidan 5)

Styrelsens förslag till direktivändring > 

Styrelsens förslag till stadgeändring: Bakgrunden till stadgeändringar / Stadgarna med ändringar

Mötesprotokoll

SBF:s framflyttade vårförbundsmöte hålls den 8. September kl 17.30 på Poliisien kesäkoti i Helsingfors, Drumsö. På grund av det osäkra coronaläget, mötesdeltagare bör förhandsmeddela sitt deltagande senast 6.9.2020 här. På så sätt kan vi på förhand göra erforderliga arrangemang på mötesplatsen för att säkra läget för mötesdeltagarna.

Verksamhetsberättelse 2019

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Styrelsens förslag till stadgeändring: Stadgeändringar samt skälen / Stadgarna med ändringar

Förbundsmötesprotokoll 2020 (på finska)

Höstförbundsmöte 2017: Höstförbundsmötets material

Vårförbundsmöte 2017: Vårförbundmötets material

Höstförbundsmöte 2016: Höstförbundmötets materialPöytäkirja 2016

Vårförbundsmöte 2016: Vårförbundsmötets material

Höstförbundsmöte 2015: Höstförbundsmötets material

Vårförbundsmöte 2015: Vårförbundsmötets material

Höstförbundsmöte 2014: Höstförbundmötets material 

Vårförbundsmöte 2014: Vårförbundsmötets material 

Höstförbundsmöte 2013: Materialet för förbundsmötet

Vårförbundsmöte 2013: Förbundsmötesmaterial

Höstförbundsmöte 2012: Material för förbundsmötet

Vårförbundsmöte 2012: Vårförbundsmötematerial 

Höstförbundsmöte 2011: Höstförbundsmötematerial