FÖRBUNDSMATERIAL

VIKTIGT FÖRBUNDSMATERIAL:

 VALNÄMNDEN:

På höstförbundsmötet 24.11.2018 väljs det förtroendepersoner för de lediga posterna för 2019-2020. På mötet väljs förbundets ordförande samt ordförande och vice ordförande för flera kommittéer och funktioner.

Föreningarnas motiverade förslag bedjes skicka med bifogad blankett till marika.bister-sandstrom@spv.fi senast 14.9.2018. Valnämnden sammanställer sitt förslag till höstförbundsmötet enligt de förslag som kommit från föreningarna.

Förtroendeposter som ska utses på höstförbundsmötet 2018 >
Valnämndens föreslag till val av förtroendepersoner >

JÄMLIKHET:

Lagen om jämlikhet trädde i kraft 31.12.2014. Dess målsättning är att befrämja likaberättigande och förbättra rättsskydeet för dem som råkat ut för diskriminering. Mera uppgifter om jämlikhetslagen och med den sammanhängande lagar finns på adressen www.yhdenvertaisuus.fi. Bekanta Dig med SBF:s jämlikhetsplan här.

FÖRBUNDSMÖTEN:

Den högsta beslutande makten i SBF innehas av förbundsmötet. Förbundsmötet väljer styrelsen, kommittéernas och funktionernas ordförande och viceordförande och valnämnden. Kommittéerna och funktionerna är underställda styrelsen.

Ordinarie förbundsmöten är vårmötet i april och höstmötet i november/december. Styrelsen sammankallar till mötena och beslutar om tid och plats. Möteskallelsen, som innehåller en  förteckning över de ärenden som behandlas på mötet, ska postas till förbundets medlemmar senast tre (3) veckor före mötesdagen. Ett ärende som en medlem vill få behandlat på ett förbundsmöte ska skriftligen framställas till styrelsen på våren före utgången av januari och på hösten före utgången av september.


Vid höstförbundsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Styrelsens redogörelse för verksamheten under pågående period presenteras.
 2. Fattas beslut om verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår samt fastställs medlemsföreningarnas förbundsavgifter.
 3. Väljs för följande två (2) kalenderår styrelsens ordförande och vice ordförande i stället för dem som står i tur att avgå. Om båda står eller kommer att stå i tur att avgå samtidigt, väljer förbundsmötet en av dem endast för ett (1) kalenderår.
 4. Väljs för följande två (2) kalenderår ett tillräckligt antal styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå. Om flera än fem (5) medlemmar ska väljas, beslutar förbundsmötet om vem eller vilka medlemmar som väljs endast för ett (1) år.
 5. Väljs för följande två (2) kalenderår de permanenta kommittéernas och funktionernas ordförande och vice ordförande i stället för dem som står i tur att avgå. Om både ordförande och vice ordförande i en kommitté eller funktion står i tur eller kommer att stå i tur att avgå samtidigt, väljer förbundsmötet en av dem för endast ett (1) kalenderår.
 6. Väljs ordförande, vice ordförande och medlemmar i nämnden för tävlingsregler.
 7. Väljs ordförande och vice ordförande i besvärsnämnden för hastighetstävling.
 8. Väljs två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter att granska räkenskaperna och förvaltningen för följande räkenskapsperiod. Åtminstone den ena av revisorerna respektive suppleanterna ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning (CGR).

Vid vårförbundsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse presenteras. Redovisning för handhavda medel och revisorernas utlåtande.
 2. Beslut om bokslutets bekräftelse.
 3. Beslut om ansvarsfrihet
 4. Val av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar till valnämnden.
 5. Övriga förbundsärenden som framlagts av styrelsen eller medlemsföreningarna till föredragningslistan tas upp till behandling

FÖRBUNDSMATERIAL: