FLAGGNING

Den maritima flaggetiketten, dvs. hur flaggor och vimplar förs, baserar sig på internationell praxis och sjömanssed. Bruket av akterflagga är dessutom stadgat i både internationell och nationell lagstiftning. Läs mera här.

Kolla videorna nedan och gör gärna en länk till din klubbs hemsidor: Historik, Flaggkultur, De finländska båtflaggorna, Signalflaggor och flaggning över topp.

Som akterflagga kan föras antingen nationsflagga eller båtklubbflagga, vanligen kallad klubbflagga.
Dessa får enligt sjölagen föras då båten till över 60 % är i finländsk ägo. En medborgare i ett EU- eller ETA-land kan av trafik- och kommunikationsministeriet ansöka om rätt att föra nations- eller klubbflagga på sin båt som används och är registrerad i Finland.

Klubbflaggan har samma status som nationsflaggan och kan användas både i Finland och utomlands. Båtklubben ger båtarna, som finns i dess register och som besiktigas årligen, rätten att använda flagga. En båt får registreras endast i en klubbs register och använda bara den klubbens flagga även om ägaren skulle vara medlem i flera klubbar.

Klubbflagga får användas då en medlem i klubben är ombord. Den får inte användas då båten används kommersiellt eller t.ex. är uthyrd. Då klubbflagga inte får användas används nationsflagga. Klubbens vimpel får användas också i dessa fall. Föreningarna på Åland har rätt att använda en båtflagga som baserar sig på den åländska flaggan och som är godkänd av landskapsstyrelsen.

Då båten är i trafik förs akterflagga oberoende av tid på dygnet. På öppet hav kan den halas ifall andra båtar inte är inom synhåll. På bemannad båt i hamn hissas flaggan kl. 08:00 och firas vid solnedgången, dock senast 21:00. På midsommarafton får flaggan vara uppe hela natten.

Att använda t.ex. reklamflagga, sjörövarflagga eller t.ex. en Euroflagga som akterflagga är tecken på dåligt sjömanskap.

På en bemannad båt signalerar vimplarna skepparens medlemskap, examina och intressen. På en obemannad båt förs ägarens eller innehavarens, inte besättningens, vimplar.

Vimplarna hissas i styrbords saling. Om där redan hissats en artighetsflagg flyttas vimplarna till babord, som annars är reserverad för signalflaggor. Motorbåt, som inte har salningar, kan föra en vimpel i masten eller flaggmast på kajuttaket.

Samtidigt förs maximalt tre vimplar. Vimplarna hissas så, att den värdefullaste är överst. Rangordningen är följande:
– officiella vimplar härledda ur klubbens flagga
– examens- och kompetensvimplar utgivna av nationella organisationer och vimplar som anger medlemskap i nationella föreningar
– alla övriga vimplar

För att påvisa medlemskap kan man föra också andra än den klubbens vimpel som båten är inskriven i, eller f.d. båtförbundets klubbvimpel. För varje ”vimpelkategori” kan användas bara en vimpel, t.ex. förs inte samtidigt vicekommodors- och båtägarvimpel eller kust- och skärgårdsskepparvimpel.

Klubbens hedersmedlems och tävlingskommitténs flaggor är, trots namnet vimplar, varför de inte förs som akterflagga. Reklamflagga förs i hamn i förstaget och under segling i babords salning. Övriga flaggor, som t.ex. hör ihop med ett aktuellt evenemang, förs inte tillsammans med övriga vimplar utan i babords salning. Sjörövarflagga skall inte föras.

Vid segling på andra länders territorialvatten är det gott sjömanskap att föra respektive lands handelsflagga i miniatyr i styrbords salning. På motorbåt kan flaggan föras i befintlig mast. Vimplarna flyttas då till babords salning. Bara en artighetsflagga åt gången kan föras.

Artighetsflaggan hissas och halas samtidigt som akterflaggan. Utomlands byts artighetsflagga då man överskrider gränsen mellan länderna. På öppet hav förs normalt inte akterflagga.

Då man seglar under främmande lands flagga, t.ex. med hyresbåt, kan en finländare visa sin nationalitet genom att hissa Finlands flagga i babords salning. Förordningen förbjuder användning av klubbflagga för detta ändamål. Också dessa flaggor förs bara då akterflaggan är hissad.

En finländsk båt, på finländskt territorialvatten, med en utlänning ombord, kan av artighetsskäl föra gästens nationsflagga under babord salning. Inga andra flaggor eller vimplar förs under samma salning. Denna flagga hissas efter akterflaggan och halas före denna.