BESIKTNINGEN

Med en besiktigad båt rör du dig tryggt på sjön och kan njuta av gemensam samvaro.

Grundbesiktningen görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller registreringsförening, eller om båten har skadats/efter skadereparation. Föreningen kan också grundbesiktiga båten alltid då det anses finnas skäl till det. Grundbesiktningen görs i två skeden, först en skrovbesiktning när båten står på land och en annan när båten ligger i vattnet, klar för segling.

I skrovbesiktningen granskas båtens skrov, styrapparater, kraftöverföring, mast och skrovgenomföringar utifrån. Inombords besiktas motsvarande föremål samt motorn.

Årsbesiktningen görs varje år då båten är segelfärdig. Då besiktas all utrustning och apparatur som påverkar säkerheten. Båtar besiktas enligt konstruktion, utrustning och seglingsområde i fyra olika klasser.

Besiktningen utförs av legitimerade besiktare. Båten kan besiktas av besiktare på annan klubb. I det fallet är båtägaren ålagd att föra in besiktningsprotokollen i den egna klubbens register.
Det är alltså enklare att vara i kontakt med den egna klubben då båten skall besiktas.

Vill du bli besiktare?
SBF utbildar besiktningsmän och beviljar besiktningstillstånd, uppehåller besiktningsregistret och producerar besiktningsmaterial. Klubbarnas besiktare utför båtbesiktningen. Om du är intresserad att utbilda dig till besiktare läs mera här.

När du förbereder din båt för besiktningen, kan du få uppgifter om de olika besiktningsklassernas fordringar här (besiktningslista).
Årsbesiktningslistan för 2020 finns HÄR. 

BESIKTNINGSKLASSERNA

Båtarna besiktigas i följande klasser på basen av deras konstruktion, utrustning och seglationsområde:

Besiktningsklass 1: Öppet hav

Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav och som kan vara självförsör­jande i behövlig omfattning. Seglationsområdet omfattar Östersjön och dess vikar, Nordsjön, Norska kusten och kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna, Biscaya, Spaniens och Portugals kustområden samt Medelhavet (Europas kustvatten och Medelhavet).

Segelbåtar

Båtarna är avsedda för långa färder på öppet hav.

Båten bör tåla överbrytande sjö och vara självrätande också från stora lutningar, med undantag av fler­skrovs båtar. Skrovet, däcket och kajutan bör inklusive öppningar och luckor utgöra en tillräckligt vattentät helhet. Ingången från det öppna utrymmet till kajutan bör kunna tillslutas vid däckets nivå, och alla luckor bör fästas så att de hålls kvar i båten också om båten går runt. Alla öppningar bör vid behov kunna stängas. Sittbrunnen bör vara snabbt självlänsande och självlänsen fri och tillräckligt stort dimen­sionerad.

Motorbåtar

Båtarna är avsedda för långa färder på öppet hav. Båten bör vara täckt, kraftigt byggd och vattentät, och dess konstruktioner bör tåla överbrytande sjö. Båten bör tåla också stora lutningar. Ingångar och dörrar från däck till kajutorna bör kunna stängas vat­tentätt, och tröskelhöjden bör vara minst 200 mm. Brädgångar bör vara försedda med spygatt. Ventila­tions- och andra öppningar i bordläggningen, med undantag av avgasröret, bör kunna stängas vattentätt, och luftintagen bör vara konstruerade så att vatten inte kan tränga in. Båten bör vara försedd med en motor på minst 35 kW, och denna får inte vara en utombordsmotor. Det bör finnas reservutgångar från de inre utrymmena.

Besiktningsklass 2: Kusten

Båtar som till sin konstruktion och sitt skick lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning. Seglationsområdet omfattar Bottenviken, Bottenhavets kuster och Finska viken, under gynnsamma förhållanden norra Östersjön väster om linjen Hangö-Gotland, Rigabukten, östra och södra Östersjöns kust samt södra Östersjön väster om linjen Öland-Bornholm-Rügen.

Segelbåtar

Båtarna är avsedda för färder på hav i närheten av kusten.

Båten bör vara självrätande med undantag av flerskrovs båtar, och måttligt vattentät. Ingången från kaju­tan till öppet utrymme bör kunna stängas stänkvattentätt vid däckets nivå. Ventila­tions- och andra öppningar bör placeras på en skyddad plats och bör genom sin konstruktion förhindra att vatten tränger in i båten. Sittbrunnen bör vara snabbt självlänsande och självlänsen tillräckligt stort dimensione­rad.

Motorbåtar

Båten bör vara täckt, kraftigt byggd och vattentät. Ingångar och dörrar från däck till kajutorna bör kunna tillslutas måttligt vattentätt. Brädgångar bör vara försedda med spygatt. Ventilations- och andra öppningar i skrovet bör ligga akter om halva längden och till sin konstruktion sådana att vatten inte kan tränga in ens vid stora lutningar. Luftintagen bör vara så konstruerade att vatten inte kan tränga in. Genomföringarna av styrkabel och slangar till utombordsmotor bör vara täta. Det bör finnas reservut­gångar från de inre utrymmena. Tröskelhöjden bör vara minst 150 mm.

Besiktningsklass 3: Skärgård

Båtar som till sin konstruktion och sitt skick lämpar sig för färder i skärgården och på insjöarna. Seglationsområdet omfattar Finlands kuster och insjöar, Finska vikens innersta del till Viborg och Saima kanal, samt under gynnsamma förhållanden Ålands hav, Kvarken och sträckan Helsingfors-Tallinn samt Finska vikens södra kust samt Svenska ostkusten.

Segelbåtar

Båtarna är avsedda för skärgårdsförhållanden och för insjöarna.

Båtens konstruktioner bör vara så utförda att de inte medför fara för att båten skall sjunka. Sittbrunnen behöver inte vara självlänsande, men det rekommenderas.

Motorbåtar

Båten bör till sin konstruktion vara avsedd för bruk i skärgården och försedd med kajuta eller hardtop, och man bör kunna övernatta i den. Ha en minsta längd på 5 meter och en motorstyrka på minst 35 kW (50hkr). Övernattningsutrymmena bör kunna tillslutas regn- eller stänkvattentätt med kapell eller på något annat sätt. Ventilations- och andra öppningar i skrovet bör ligga akter om halva längden och så placerade att vatten inte kan tränga in. Motorbrunnen för utombordsmotorn bör till sin kon­struktion vara sådan att vatten inte den vägen kan tränga in. Kabel- och slanggenomföringarna bör vara täta. Gäller även öppna ribbåtar.

Besiktningsklass 4: Skyddade vatten

Båtar som är konstruerade för skyddade vatten, samt båtar som deltar i bevakade seglingstävlingar.

Segelbåtar

Båtarna är avsedda för skyddade vatten eller båtevenemang, t.ex. bankappseglingar, där det finns konti­nuerlig övervakning och räddningsberedskap.

Motorbåtar

Båten bör till sin konstruktion vara avsedd för bruk i skärgården, och motorinstallationen bör vara säker. Båten kan vara en hardtop-, vindrute- eller öppen båt.