BÅTLIV OCH MILJÖN

Den miljömedvetna båtfararen

Skärgårds- och insjömiljön är sårbar. Varje båtfarare kan bidra till att båtsporten lämnar minsta möjliga spår i naturen. Visserligen är denna påverkan minimal då den jämförs med industrins, jordbrukets eller samhällenas miljöpåverkan. Säsongen är kort och den koncentreras till avgränsade områden, varför påverkan lokalt kan vara betydande.

De beslut som båtfolket gör är viktiga för miljön. Det är inte likgiltigt vart toalett- och annat avfall tar vägen, hur service på båtar och utrustning sker och hur man rör sig på sjön.

Vi skall röra oss i naturen på dess egna villkor, vi skall undvika att belasta vattendragen mer än nödvändigt.

Håll Skärgården Ren r.f.

Segling och Båtsport i Finland (SBF) och samarbetspartnern Håll Skärgården Ren (HSR) erbjuder båtfararen omfattande miljötips. HSR samlar in information om aktuella trender och spörsmål som t.ex. användandet av bottenfärger för att förhindra påväxt av vattenlevande organismer, samt hur man undviker att ytterligare göda vattnet. Du kan läsa mera här.

Läsa mer här >>

Klubbarna rekommenderas att anta HSR:s Sälle Hamnprogram, medlemmarna uppmanas att bli personmedlemmar i HSR. Likaså uppmanas medlemmarna att hantera sitt avfall på rätt sätt och klubbarna uppmanas att fästa uppmärksamhet vid, speciellt behandlingen av farligt avfall, i sina hem- och skärgårdshamnar.

Sugtömning

I Finland förbjöds utsläpp av toalettavfall år 2005. Alla båtar som har vattentoalett skall också ha septiktank med sugtömning. Töm alltid septiktanken i en tömningsstation men töm inte kölsvinet den vägen. HSR upprätthåller på sina hemsidor en lista över sugtömnings stationer. Listan baserar sig på hamnarnas egna anmälningar. www.hallskargardenren.fi