SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND

JÄRJESTÖUUTISIA

Segling och Båtsport i Finland rf  är intresseorganisation för Finlands segel- och båtföreningar. Förbundet befrämjar, styr och kontrollerar segling och båtsport och fungerar som föreningarnas nationella samarbetsorgan. SBF grundades år 2011, då de i början av 1900-talet grundade  Finlands Seglarförbund och Finlands Båtförbund fusionerades.

Till förbundet hör  ca 330 medlemsföreningar och 45 klassförbund. Antalet utövare är ca 60.000.

Förbundets uppgift är att med sin verksamhet stöda båt- och segelföreningarna och klassförbunden, som levererar mångsidiga och högklassiga tjänster till utövare av segling och båtsport.  Dessutom befrämjar SBF säkerheten till sjöss och miljöfrågor och deltar aktivt  i olika intressebevakningsärenden både på nationell och internationell nivå. SBF satsar också på högklassiga träningstjänster och stöder idrottarnas strävan att nå internationell framgång.
En viktig målsättning är att rekrytera nya och entusiastiska utövare till vår mångsidiga idrottsform.

Förbundsmötet utövar den högsta beslutanderätten i SBF. Under förbundsmötet väljs ordförandena och vice ordförandena för kommittéer och funktioner samt valnämnden. Kommittéerna och funktionerna är underställda förbundsstyrelsen.

Läs här hur SBF mångsidigt är med i föreningarnas vardag och bekanta Dig med strategin.

Nothing found.

SBF – Tillsammans på sjön