Händelsekalender

HÄNDELSEKALENDER

<< maaliskuu 2022 >>
mtktpls
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ei Tapahtumat

Förbundsmaterial

FÖRBUNDSMATERIAL

VIKTIGT FÖRBUNDSMATERIAL:

FÖRBUNDSMÖTEN:

Den högsta beslutande makten i SBF innehas av förbundsmötet. Förbundsmötet väljer styrelsen, kommittéernas och funktionernas ordförande och viceordförande och valnämnden. Kommittéerna och funktionerna är underställda styrelsen.

Ordinarie förbundsmöten är vårmötet i april och höstmötet i november/december. Styrelsen sammankallar till mötena och beslutar om tid och plats. Möteskallelsen, som innehåller en  förteckning över de ärenden som behandlas på mötet, ska postas till förbundets medlemmar senast tre (3) veckor före mötesdagen. Ett ärende som en medlem vill få behandlat på ett förbundsmöte ska skriftligen framställas till styrelsen på våren före utgången av januari och på hösten före utgången av september.


Vid höstförbundsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Styrelsens redogörelse för verksamheten under pågående period presenteras.
 2. Fattas beslut om verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår samt fastställs medlemsföreningarnas förbundsavgifter.
 3. Väljs för följande två (2) kalenderår styrelsens ordförande och vice ordförande i stället för dem som står i tur att avgå. Om båda står eller kommer att stå i tur att avgå samtidigt, väljer förbundsmötet en av dem endast för ett (1) kalenderår.
 4. Väljs för följande två (2) kalenderår ett tillräckligt antal styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå. Om flera än fem (5) medlemmar ska väljas, beslutar förbundsmötet om vem eller vilka medlemmar som väljs endast för ett (1) år.
 5. Väljs för följande två (2) kalenderår de permanenta kommittéernas och funktionernas ordförande och vice ordförande i stället för dem som står i tur att avgå. Om både ordförande och vice ordförande i en kommitté eller funktion står i tur eller kommer att stå i tur att avgå samtidigt, väljer förbundsmötet en av dem för endast ett (1) kalenderår.
 6. Väljs ordförande, vice ordförande och medlemmar i nämnden för tävlingsregler.
 7. Väljs ordförande och vice ordförande i besvärsnämnden för hastighetstävling.
 8. Väljs två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter att granska räkenskaperna och förvaltningen för följande räkenskapsperiod. Åtminstone den ena av revisorerna respektive suppleanterna ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning (CGR).

Vid vårförbundsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse presenteras. Redovisning för handhavda medel och revisorernas utlåtande.
 2. Beslut om bokslutets bekräftelse.
 3. Beslut om ansvarsfrihet
 4. Val av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar till valnämnden.
 5. Övriga förbundsärenden som framlagts av styrelsen eller medlemsföreningarna till föredragningslistan tas upp till behandling

FÖRBUNDSMATERIAL:

Vårförbundsmöte 2022 hålls i restaurang Loru på lördagen den 23.4. kl 11.00. (Granskningen av fullmakterna börjar på mötesplatsen kl. 10:00 och avslutas 10:45.)

Plats: Restaurang Loru, Österviksgatan 22 B, 00210 Helsingfors.

Tilintarkastuskertomus

SBF:s vårförbundsmöte hålls den 27. april kl 17.30 på SBF:s kontor i Drumsö (Mörtnäsvägen 5 B 62). På grund av coronavirussituationen förutsätts deltagarna i vårförbundsmötet förhandsregistrera sig senast den 23 april 2021 kl. 23.00 på adressen https://www.lyyti.in/SPVKLK21.

Verksamhetsberättelse 2020

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Mötesprotokoll

SBF:s höstförbundsmöte hålls den 28. november kl 13.00. Vi har skickat de officiella möteskallelserna till föreningarnas postadress den 4. november 2020.

Det fysiska mötet ordnas på Hilton Helsingfors Fiskartorpet. Vi rekommenderar ändå att alla delegater deltar i mötet på distans via Teams-förbindelse. Eventuella omröstningar kommer att genomföras i det elektroniska röstningssystemet Suuli medlems- och båtregistret. För att kunna rösta krävs det en fullmakt samt ett Suuli-ID med lösenord för inloggning.

På grund av coronavirussituationen måste deltagarna i höstförbundsmötet förhandsregistrera sig senast den 25 november 2020 kl. 23.00 på adressen lyyti.fi/reg/spvslk2020. Sen anmälan beaktas inte. Med hjälp av föranmälan kan vi säkerställa trygga omständigheter att hålla höstförbundsmötet och förbereda oss på bästa möjliga sätt.

Höstförbundsmötesmaterial 2020 > 

Föreningarnas röstetal 2020 > 

Mötets presentation

Verksamhetsplan och budget 2021 > 

Ny strategi: Vision 2030 >

Disciplinära bestämmelser 2020 > (börjar på svenska på sidan 5)

Styrelsens förslag till direktivändring > 

Styrelsens förslag till stadgeändring: Bakgrunden till stadgeändringar / Stadgarna med ändringar

Mötesprotokoll

SBF:s framflyttade vårförbundsmöte hålls den 8. September kl 17.30 på Poliisien kesäkoti i Helsingfors, Drumsö. På grund av det osäkra coronaläget, mötesdeltagare bör förhandsmeddela sitt deltagande senast 6.9.2020 här. På så sätt kan vi på förhand göra erforderliga arrangemang på mötesplatsen för att säkra läget för mötesdeltagarna.

Verksamhetsberättelse 2019

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Styrelsens förslag till stadgeändring: Stadgeändringar samt skälen / Stadgarna med ändringar

Förbundsmötesprotokoll 2020 (på finska)

Höstförbundsmöte 2017: Höstförbundsmötets material

Vårförbundsmöte 2017: Vårförbundmötets material

Höstförbundsmöte 2016: Höstförbundmötets materialPöytäkirja 2016

Vårförbundsmöte 2016: Vårförbundsmötets material

Höstförbundsmöte 2015: Höstförbundsmötets material

Vårförbundsmöte 2015: Vårförbundsmötets material

Höstförbundsmöte 2014: Höstförbundmötets material 

Vårförbundsmöte 2014: Vårförbundsmötets material 

Höstförbundsmöte 2013: Materialet för förbundsmötet

Vårförbundsmöte 2013: Förbundsmötesmaterial

Höstförbundsmöte 2012: Material för förbundsmötet

Vårförbundsmöte 2012: Vårförbundsmötematerial 

Höstförbundsmöte 2011: Höstförbundsmötematerial


Intressebevakning & internationella ärenden

INTRESSEBEVAKNING & INTERNATIONELLA ÄRENDEN

Intressebevakning och internationella ärenden

Segling och Båtsport i Finland r.f. representeras i flera olika internationella organ. Målsättningen är en aktiv, högklassig och öppen verksamhet som befrämjar finländsk båtsport. Målet är också att bevaka båtklubbsverksamhetens och kappseglingens intressen, såväl nationellt som internationellt. Genom mångsidiga utländska kontakter kan förbundet förmedla information om internationella ärenden till det finländska båtfolket.

Året 2022’s nationella och internationella representanter samt olika forum

 

SBF:s representanter verkar i följande forum:

European Boating Association (EBA) grundades i början av 1980-talet som ett samarbetsorgan för fritidssegling runtom i Europa. EBA representerar idag 28 nationella organisationer som tillsammans representerar mer än 1,5 miljoner fritidsbåtsägare och 20 miljoner aktiva. EBA ger information om EU:s lagstiftning för båtsport och strävar efter att påverka nya bestämmelser. EBA lägger tyngdpunkten på miljö- säkerhets- och lagstiftningsfrågor som kan påverka båtsporten inom Europa. Vid behov kommer EBA med förslag till nationella, internationella och till Europeiska statliga organisationer.

Hemsida: http://www.eba.eu.com/

World Sailing (tidigare ISAF) är segelsportens internationella grenförbund. Dess uppgift är att befrämja sporten internationellt, vara segelsportens ledande organ i olympiska- och paraolympiska sammanhang, utveckla kappseglingsreglerna och värna om seglarnas position.

Hemsida: http://www.sailing.org/

Union Internationale Motonautique (UIM) är motorsportens internationella grenförbund.

Mera information: http://www.uimpowerboating.com/inside-the-uim/

Vidare har SBF representanter i tre olika internationella båtorganisationer: Baltic Sea Cruising Network (BSCN), Cruising Association (CA) sekä International Council of Cruising Yachts (ICCY).

SBF deltar aktivt i ärendenas förberedelser och ger vid behov utlåtanden. Ytterligare information om utlåtandena kan man få via email toimisto@spv.fi.

Utlåtanden:

SPV on lähettänyt 12.1.2017  lausunnon  hallituksen esityksestä eduskunnalle veneverolaiksi ja laiksi vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta. Lue lausunto >>

SPV on lausunut 14.12. Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen hankehakemuksesta ”Retkisatamien kehittäminen” Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

SPV on lähettänyt 1.12. muistutuksen Espoon osayleiskaavaan.

SPV on Ulkoilufoorumin jäsenjärejstönä lausunut Metsähallituslain valmistelusta ja katsoo että Metsähallituslain uudistuksessa on turvattava luonnon virkistyskäyttö. Lakia valmistellaan syksyllä 2015.

SPV on lausunut Ympäristöministeriölle 25.3.2015 Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja -mahdollisuuksista Porkkalan osalta.

SPV on todennut Heinolan kaunpungille 14.3.2015 lähettämään lausumassa, että yhdistyksiä, niin urheiluseuroja kuin pursiseuroja tulisi kohdella yhdenvertaisesti.

SPV kommentoi keskustelua veneilijän ajokorttiasiassa 21.11.2014.

SPV on antanut 2.7.2014 lausunnon Helsingin kaupungin Laajasalon raideliikennehankkeen YVA-ohjelmasta.

SPV on lausunut 2.5.2014 Espoon kaupungin Finnoon Sataman Rakentamishankkeen YVA-ohjelmasta.


Förtroendeverksamheten

FÖRTROENDEVERKSAMHETEN

Kommittéernas basuppgifter specificeras  i förbundets instruktion. I förbundets årsberättelse, som förbundsmötet godkänner, preciseras uppgifterna i detalj.

Grunduppgiften är att få segling och båtsport till en av Finlands största fritids- och motionsformer. Det förverkligas t.ex. med att öka antalet nya idkare och att garantera kvalitativa aktiviteter och utbildning. Funktionen utvecklar och befrämjar barn- och ungdomsfunktionen efter de allmänt godkända principerna.

Ordf: Teppo Kuisma (UPS)
Viceordf: Ville Kurki (NPS)

Medlemmar: Jaakko Kairamo (EMK), Saara Söderberg (HSS), Mikko Kylävainio (KuoPs), Jussi Sävelä (BSF), Kia Jokela (TPS), Kari Siik (TaPS), Johanna Rellman

Sjösäkerhetskommittéen som befrämjar säkerheten till sjöss i allmänhet. Som den viktigaste och mest synbara uppgiften är besiktningsverksamheten och dess utveckling.

Prdf: Jyrki Santaholma (Me & M), jyrki.santaholma@kolumbus.fi
Viceordf: Tom Holmroos (SaPS)

Medlemmar: Juha Tammisto (SMK-FMK), Patrick Lindqvist (NJK), Ossi Takala (Me), Peter Wirbergh (KK), Jukka Wallinheimo (HVK), Martti Laisi (KPS), Max Johansson (NJK), Seppo Kohonen (PrBK)

Uppgiften är att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för finsk hastighetstävling samt utveckla hastighetstävlingen som tävlingssport och sportgren. Hastighetstävlingarna i dess olika former samt den tillhörande tekniska verksamheten tillhör kommitténs elementära delområden. Koordinering och övervakning av hastighetstävlingar samt utveckling av tävlingstjäntemän tillhör kommitténs viktigaste uppgifter.

Ordf: Sami Seliö (PoMo/BS), sami.selio@samiselio.fi
Viceordf: Jani Lindholm (SVV)

Medlemmar: Jani Lindholm (SVV), Sandra Roms (PoMo), Heikki Kuokka (KPS), Frank Blomqvist (PoMo), Ilkka Rytkönen (RiPS), Jari Vänttinen (VeNU), Jari Lehtonen (HirVe), Esa Taka-Prami (SJSL), Ilkka Vapaavuori

Appellationsnämnd:
Ordf.Tom Schubert, NJK
tom.schubert (at) elisanet.fi
Viceordf. Matti Tähtinen, P-67

Medlemmar:
Juha Oinonen, (IMVK)
Mikael Aspelin (SMK)
Ami Asikainen (SVV)
Pekka Pinomaa (SVV)

Uppgiften är att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för den finska kappseglingen samt utveckla seglingen som tävlingssport och sportgren. Elementära delområden i kommitténs verksamhet är kappseglingen i dess olika former och den tillhörande tekniska verksamheten. Till de viktigaste uppgifterna hör koordinering och övervakning av kappseglingstävlingar samt utbildning av tävlingstjänstemän.

Ordf: Henrik Andersson (NJK, HSK)
Viceordf: Heikki Räisänen (HSK)

Medlemmar: Freyr Riska (ESF), Salla Itäaho (HSS), Gedi Lindahl (NJK),  Sami Sailo (ESF), Arto Kiiski (TPS), Matti Muoniovaara (M), Michael Röllich (ESF, NJK), Erik Wallin (NJK), Pia Grönblom, Tom Store

Målsättningen är framgång i de Olympiska spelen. Grunduppgiften är att träna Finlands landslag inför de Olympiska spelen och de företrädande värdetävlingarna samt garantera en tillräckligt hög nivå på träningsverksamheten. Kommittén svarar över tillräckliga person- och finansieringsresurser samt själva utförandet av de Olympiska och Paralympiska projekten. Tillsammans med kappseglings-, utbildnings-, barn- och ungdomskommittén beskriver kommittén målen för kappseglingens tränarutbildning.

Ordf: Ville Valtonen (TPS), ville.valtonen@momentous.fi 
Viceordf: Silja Kanerva (NJK)

Medlemmar: Mikko Brummer (NJK), Juha Lehtinen (LPS), Simo Tarvonen (Urhea), Tuula Tenkanen (ESF), Jani Tanskanen (Olympiakomitea)

Utbildningskommittéens uppgift är att förbättra de allmänna sjökunskaperna. Funktionen svarar för den kvalitativa utbildningen som stödjer förbundets verksamhet samt allt material som behövs i förbundets kommittéer och funktioner.

Ordf: Jukka Toivakka
Viceordf: Reijo Suomi (TPS)

Medlemmar: Tuomas Huikko (KLV), Rosemarie Iire (KuoPS), Ari Mäkelä (LLV), Mikael Still (WSF), Pilvi Mansikkamäki (N)

Kommunikations- och marknadsföringskommittéens uppgift är att öka kännedom och intresse till segling och båtsport. Kommittén svarar för förbundets och grenens högklassiga interna och externa kommunikation samt marknadsföring som säkrar medlemsantalet och tillväxten i de finansiella resurserna. Tillsammans med de andra kommittéerna ser kommittén till att de har en utnämnd kommunikationsansvarig.

Ordf: Katja Rytkönen (TPS), katja.rytkonen@turunpursiseura.fi
Viceordf: Perttu Monthan (HSK)

Medlemmar: Veera Säilä (PSS ry), Rosa Lindqvist (HSS), Erkki Seppä (A), Jouni Mykkänen (BSS), Kristian Raij (EPS)

Uppgiften är att överföra föreningsverksamhetens administrativa resurser till praktiken t.ex. med att utveckla handlingssätt och hjälpmedel för en effektivare föreningsverksamhet. I det ingår också utveckling av utbildningsmaterial och databaser till kommittéerna och föreningarnas behov. På uppdrag av styrelsen utför kommittén särskilda utredningar för att utveckla förbundets administration och medlemsföreningarnas verksamhet.

Ordf: Peter Remahl (VMK), remahl@mac.com
Viceordf: Esa Laine (RPS)

Medlemmar: Arja Soramäki (KuoPS, JVS), Antti Kaipainen (SLPS), Pentti Länne (PSI), Erkki Seppä (A, PORY), Mirkka Sandberg (Naps, Kopu), Kimmo Kekola

Uppgiften är att utveckla båtsporten som en form av ungdoms- och vuxenmotion och agera som expert inom sjölivet som uppfostrar, informerar och leder utövare till organiserad båtsport. Olika områden inom verksamheten är att utveckla möjligheterna att utöva båtsporten från sjösäkerhetens synvinkel, tjänsterna och medvetenheten om miljön. Som samarbetsparter har vi nationella och internationella tjänstproducenter, samarbetsorganisationer och föreningar som deltar i förbundets verksamhet.

Ordf: Markus Blomquist, ASS 
Viceordf: Tanja Risikko

Medlemmar: Tor von Zweygbergk (ASS), Kalevi Westersund (HSK), Iiris Hyyppänen (HVS), Iiro Kinnanen (NSS), Jari Pakkanen (VM) Topiantti Äikäs (LrPS)

Flaggkommittén:
Ordf: Hannu Hillo, HNS/SPS/H-59, hannu.hillo@elisanet.fi
v. ordf.: Lauri Helaniemi

Medlemmar: Peter Wirbergh (KK/NJK) ja Ari Mäkelä (LLV)

Båthamnskommittén:
Ordf: Tor von Zweygbergk (ASS), tz@land-ohoi.fi
Viceordf: Lennart Pettersson, Espoon kaupunki

Medlemmar: Iiro Kinnan NSS,

Miljökommittén

Ordf: Topiantti Äikäs (LrPS)

Medlemmar: Hanna Haaksi (PSS ry), Seppo Hellsten (OM), Mirja Rosenberg (SPV)

Ordf:  Yrjö Sahlstedt, (HSF), sahlstedt@surfnet.fi
Viceordf: Timo Telkola (TPS)

Medlemmar: Iiro Suksi (VMK), Petteri Mussalo (KuoPS, PORY), Laura Hyryläinen (NJK)

 


Kontaktuppgifter

KONTAKTUPPGIFTER

Gatuadress:
Segling och Båtsport i Finland rf
Mörtnäsvägen 5 B 62
00210 Helsingfors

Tel.: +358 40 834 3407 (kl. 10-15)
Email: toimisto@spv.fi
Personalens emailadresser: förnamn.efternamn@spv.fi

Öppettider:
mo-fre kello 10-15*

*Under sommaren ber vi dig vänligen att kontakta oss i förväg om du har något ärende på kontoret. Vi svarar på mejl och telefon på vardagarna 19.-30.7. mellan kl 10-12.


Jan Thorström
Verksamhetsledare

050 588 6309


Laura Santala
Koordinator för barn- och ungdomsverksamhet
040 821 2604


Karoliina Rouhiainen 

Organisations koordinator
040 060 2276


Mikaela Dunderfelt

Hastighetstävlingar, båtsportsäkerhet
(Deltid)
040 773 6012


Mirja Rosenberg
Koordinator för fritidsbåtar och utbildningschef
(fritidsbåtsport (vuxna), föreningsutbildning inom båtsport)
040 507 2953


Minni Mattila

Ekonomi och förvaltning
044 018 2970

Iina Airio
Kommunikation, Sailing Team Finland
Tidningen Nautic
0400 418 953

Tuomas Finne
Kommunikation
050 3883 775

Hanna Grann
Kommunikation
040 661 5202

Johan Ekblom
Kommunikation, Sailing Team Finland
040 770 7251


Vili Kaijansinkko
Träningschef
050 017 5505


Joakim Wilenius
Landslagstränare
050 354 3268

 

Andreas Geritzer
Olympiatränare för ungdomar

 

Tapio Nirkko
Kappseglingsverksamhet
(Deltid)
044 029 3293


Jan Jansson

Ordförande
(KuoPs)
0400 561 557
jan54.jansson@gmail.com

Mikael Still
Vice ordförande
(SSJ, WSF)
040 704 7078
mikael.still@visionworks.fi

Ville Valtonen
träning och toppkappsegling
(TPS, TMVK)
040 582 8838
ville.valtonen@momentous.fi

Jukka Toivakka
utbildning
040 512 7550
jukka.toivakka@ext.spv.fi


Katja Rytkönen

information och marknadsföring
(TPS)
040 730 1932
katja.rytkonen@turunpursiseura.fi


Teppo Kuisma 
barn- och ungdom
(UPS)

Markus Blomquist
långfärdssegling- och båtsport
(ASS)
markus.blomquist@fp-pigments.com

Henrik Andersson
kappsegling
(HSK, NJK)


Jyrki Santaholma

sjösäkerhet
(Me & M)
050 5506713
jyrki.santaholma@kolumbus.fi


Sami Seliö 

Hastighetstävlingar
(PoMo & BS)
0400 977 805
sami.selio@samiselio.com


Peter Remahl 

organisation- och distriktverksamhet
(VMK)
050 526 2802
remahl@mac.com

Helsingfors

Juha Vuorinen
0400 208 548
juha.vuorinen@paperdreams.fi

Västra Finska viken – Östra delen

Anders E. Grandell
0400 891 152
anders.grandell@kolumbus.fi

Saimen

Antti Kaipainen
040 586 4457
antti@anttikaipainen.fi

Västra Finska viken – Västra delen

Frej Werner
040 526 7195
frej.werner@gmail.com

Åbo

Katja Rytkönen
044 376 2666
katja.rytkonen@turunpursiseura.fi

Södra Bottenviken

Johan Nyberg
040 022 9224
johan.nyberg@anvianet.fi

Åland
Björn Tennström
040 732 5843
bjorn.tennstrom@aland.net

Bottniska Viken (Kvarken)

Peter Remahl
050 526 2802
remahl@mac.com

Norra Bottenviken, Kemi älv ja Ule älv

Seppo Parhi
044 328 0650
seppo.parhi@gmail.com

Bottenhavet (Nystad – Björneborg, Askainen, Masku, Taivassalo och Gustavs)

Martti Virtanen
0400 847 921
martti.virtanen@gmail.com

Åbolands skärgård (Kimitoön, Pargas)
Erik Nordenswan
0400 617 749
eriktnordenswan@gmail.com

Tavastland
Jouni Rättyä
040 725 5440
jouni.rattya@hotmail.com

Vi söker efter en ny regionalchef till Esbo, Östra Finska viken och Keitele-Päijänne!
Vi tar emot förslag:
toimisto@spv.fi

FAKTURERINGSADRESS:

FO-nummer: 0215301-9
Vi tar emot inköpsfakturor i elektronisk form, som e-fakturor

E-faktureringsadress:

E-fakturaadress/OVT-kod: 003702153019
Förmedlare: 003721291126

BANK DETAILS

Bank: Nordea Jarjestopankki
Address: Aleksis Kiven katu 3-5, 00500 HELSINKI
Name: Suomen Purjehdus ja Veneily ry
BIC/Swift: NDEAFIHH
IBAN: FI94 1112 3000 3907 05

Om ni inte kan skicka e-fakturor ber vi er vänligen att skicka fakturorna i PDF-format till adressen: laskutus@spv.fi

Papperfakturor kan ni skicka till följande adress (endast fakturor):

Suomen Purjehdus ja Veneily ry
02153019
PL 100
80020 Kollektor Scan

Denna faktureringsadress bör skrivas ut även i själva fakturan.