Rekommendationer under coronatiden

REKOMMENDATIONER UNDER CORONATIDEN

Följ coronarekommendationerna i din region

Segling och Båtsport i Finland rekommenderar att föreningarna bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och aktivt beaktar coronaläget på sin hemort. Föreningarna ansvarar för att man följer hemkommunens rekommendationer via länkarna nedan.

Tilläggsuppgifter och uppdaterade rekommendationer och bestämmelser om coronavirusepidemin finns på de här hemsidorna: Olympiska kommittén, Statsrådet, THL och AVI (Regionalförvaltningsverket)

Olympiska kommitténs rekommendationer:

Rekommendationer (gäller tillsvidare) för en trygg verksamhet under de olika faserna av coronaepidemin (basnivå, accelerationsfas, spridningsfas)

 • Den som uppvisar några som helst symptom på sjukdom får inte delta i verksamheten, utan bör ta koronatest och sätta sig i personlig karantän enligt instruktionerna
 • Alla minst 12 år gamla (födda 2008 eller tidigare) ska använda ansiktsmask utom under själva träningen. För ansiktsmasken beaktas de instruktioner, som har getts.
 • Endast de personer, som är delaktiga i verksamheten, är med: idrottare, tränare, funktionärer och servicepersoner. Ansiktsmask används av alla med undantag av idrottarna då de tränar.
 • Deltagarna i verksamheten tar sig till utrymmet där den sker först efter att tidigare grupper har avslutat sin verksamhet och försvunnit.
 • Omklädnings-och tvättrum används inte alls eller så lite som möjligt
 • Speciellt viktig är handhygienen. Händerna tvättas omsorgsfullt före och efter övningen. Handdesivätska bör finnas tillgänglig.
 • Regeringen och Olympiska kommittén rekommenderar att man undviker allt onödigt resande utom till de länder, från vilka inga begränsingar om inrresa gäller. Olympiska kommittén förtydligar att resor till övriga länder ska inskränka sig till sådant resande som är nödvändigt för professionell idrott. (ValtioneuvostoOlympiakomitea)

 

Mera information:

Coronaepidemin: det regionala läget, rekommendationer, begränsningar
Olympiska kommittén: Coronalägets inverkan på idrotten

Om du inte hittar den information du behöver via länkarna ovan, kontakta då Laura Santala (juniorverksamhet), Vili Kaijansinkko (elitidrott) eller Mikaela Dunderfelt (motorbåtssport). Kontaktuppgifterna hittar du här.

Klikkaamalla kuvia saat tulostusvalmiit tiedostot esimerkiksi satamanne ilmoitustaululle

 

Besiktningsverksamhet våren 2021 med beaktande av gällande coronabegränsningar.

Vid besiktningstillfällena beaktas alltid av myndigheterna utfärdade nationella och lokala bestämmelser, instruktioner och rekommendationer. Om dessa alls tillåter besiktningar sker de enligt följande regler.

 • Gemensamma besiktningstillfällen anordnas inte, utan båtägaren och besiktningsmannen kommer överens om besiktningstid på det sätt, som gäller i deras förening. I själva besiktningstillfället deltar så få personer som möjligt, helst bara besiktningsmannen och båtägaren eller hans representant.
 • Ingen som har sjukdomssymptom deltar i besiktningstillfället.
 • Vid alla besiktningstillfällen använder alla deltagare ansiktsmask, sköter om sin handhygien och beaktar gällande rekommendationer om avstånd.
 • Målsättningen är att besiktningsmannen och båtägaren inte vistas i samma utrymme samtidigt eller möter varandra i dörrar, trappor eller på motsvarande platser.
 • Besiktningsmannen och båtägaren kommer sinsemellan överens om hur nödiga dokument cirkulerar mellan dem utan att hanteras av övriga personer.
 • Besiktningsmannen och båtägaren kommunicerar vid behov per telefon.
 • Det är viktigt att sköta om desinficering eller tvätt av händerna före och efter besiktningstillfället.
 • I samband med besiktningstillfället används inte föreningens eller andra gemensamma utrymmen eller toaletter/omklädningsrum.

 

Skrovbesiktning som en del av grundbesiktningen

 • Skrovbesiktning kan utföras på ett säkert sätt i enlighet med de allmänna reglerna och utan onödiga kontakter.
 • Besiktningsmannen kan inspektera undervattensdelen av skrovet utan att båtägaren ens är på plats. Om båtägaren är på plats skall tillräckligt avstånd hållas oberoende om båten är inomhus eller ute.
 • Den inspektion av innerutrymmena, som ingår i skrovbesiktningen, kan göras så, att båtägaren på förhand öppnar luckorna och ser till att besiktningsmannen kommer åt alla nödiga utrymmen. Detta görs naturligtvis med användande av ansiktsmask och handskar. Därefter avlägsnar sig båtägaren från båten och besiktningsmannen kan påbörja inspektionen av innerutrymmena. Besiktningsmannen använder också ansiktsmask och handskar.
 • Om flere besiktningstillfällen ordnas efter varandra bör tillses att inte personer, som delta i de olika besiktningarna, möts. I mån av möjlighet borde inte samma besiktningsman göra flere besiktningar på samma dag.

Årsbesiktning efter sjösättning eller slutförandet av grundbesiktningen.

 • Årsbesiktningen strävar vi att om möjligt arrangera så, att besiktaren utför besiktningen i båten. Allt i enlighet med myndigheternas gällande lokala direktiv och med iakttagande av alla säkerhetspraxis. Båtklubben bestämmer själv om lämpliga direktiv enligt behov, som passar den egna verksamhetsmiljön.
 • Vid besiktningstillfället deltar så få personer som möjligt. Alla använder ansiktsmasker och engångshandskar samt håller 2m säkerhetsavstånd och befinner sig inte samtidigt inne i båten. Besiktaren byter till nya engångshandskar, då hen går till följande båt.
 • Båtägaren förbereder båtens besiktning genom att ta fram den säkerhets-, navigations- och båtutrustning, som skall granskas vid årsbesiktningen, samt registreringsbeviset, nödvändiga certifikat och besiktningsdokument. (Traficom, radiolicenser, SBS:s båtcertifikat, intyg över gasinstallation, mm.). På så sätt går besiktningen snabbt och närkontakt kan undvikas. Ifall besiktaren måste kommunicera med båtägaren, bör detta göras utomhus med säkerhetsavstånd eller per telefon.
 • Vid behov är det också möjligt att komma överens om ”egen- eller videobesiktning”. Besiktningen antecknas i SUULI, oavsett hur besiktningen utförts.

 • Sjösättningen bör organiseras så, att möjligast få personer deltar- helst bara kranföraren och ägaren eller hans representant.
 • Personer som deltar ska sköta sin hygien och iaktta kravet på två (2)m avstånd. De är friska och hör inte till riskgrupperna.
 • Sjösättningarnas tidtabell bör vara sådan, att antalet personer, som vistas samtidigt på området, minimeras. Kravet på säkerhetsavstånd bör iakttas.
 • Föreningen bör informera medlemmarna om hur man gör ifall båten förblir upplagd.

I vår fritids- och idrottsverksamhet iakttar vi Finlands olympiska kommittés rekommendationer och instruktioner. Vi väntar på att få närmare uppgifter om de regler som gäller för vår verksamhet av Olympiska kommittén och Regionförvaltningsverket.

På dessa sidor samlar vi råd om coronavirusläget (COVID-19). Uppdatering av sidorna sker då myndigheterna ger nya direktiv eller läget förändras.

Vi följer och rekommenderar föreningarna att följa linjer givna av statrådet, Institutet för hälsa och välfräd, ministerierna, Gränsbevakningenn och Olympiakomiten.

Vi har den 16.10. uppdaterat våra rekommendationer.

**

Klicka på respektive rubrik nedan för att läsa mera.

Allmän info:

Restriktioner och råd för båtlivet

Tillsammans med Sjöräddningssällskapet gjorde vi båtförarens instruktioner för koronaepidemi-tiden. Kolla in de illustrerade instruktionerna på länkarna nedan. Du kan fritt skriva ut dem och använda dem i till exempel hamnen.
Pdf (nätversion)
Png: Båtförarens vett och etikett / Instruktioner för räddnings- och hjälpsituationer
Pdf (utskrivbar version): Båtförarens vett och etikett / Instruktioner för räddnings- och hjälpsituationer

 
Du kan också benkanta dig med Gränsbevakningsväsendets anvisningar för gränstrafik här.

Möten och händelser

 • I oktober kan enligt regionförvaltningsverkens beslut offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer ordnas i avgränsade utomhusutrymmen och inomhus om man vid tillställningarna följer säkerhetsavstånden och hygienrutinerna i Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta. (Läs mera här)
 • Vid offentliga tillställningar med mer än 20 personer i huvudstadsregionen måste anvisningarna om säkra avstånd och hygienrutiner följas fr.om. den 19 oktober (läs mera här). Beslut om begränsning av sammankomsterna till tio personer för Vasa sjukvårdsdistrikts område 12.–31.10.2020 (läs mera här).
 • Enligt HUS rekommenderas att användä ansiktmask inomus och vid evenemang för allmänheten inom HUS:s område. Olympiska kommittén och SPV rekommenderar att ansiktsmasker tillhandahålls deltagare vid evenemang som organiseras av idrottsorganisationer och deras användning rekommenderas.
 • Riksdagen har även godkänt 1.5 en temporär lag gällande bl.a. föreningars stadgeenliga möten. Med stöd av lagen kan föreningar under vissa förhållanden senarelägga sina årsmöten t.o.m. 30.9.2020 oberoende av egna stadgar. Med stöd av lagen kan styrelsen beslutat att ha möte på distans och kräva förhandsmeddelande om deltagande i mötet oberoende av vad som föreningens egna stadgar stipulerar om ovanstående. Läs mera här.

Kom ihåg följande så att vi kan förhindra koronavirusets spridning:

 • Tvätta dina händer och håll noggrann handhygien vid alla möten.
 • Undvika att röra ansiktet så att viruset ej flyttas från händerna till luftvägar.
 • Håll minst 2 meters distans till andra.
 • Om du känner dig sjuk eller insjuknat, stanna hemma och vila.

SBF:s kansli

Vi arbetar huvudsakligen på distans. Du kan sända mejl eller ringa normalt. Vi strävar att hjälpa efter bästa förmåga. 🙂

Enligt statsrådets och regionförvaltningsverkets direktiv kan idrottstävlingar och -träningar ordnas med specialarrangemang. All tävlings- och hobbyverksamhet bör följa gällande riktlinjer för sammankomster och hygien- samt rekommendationer för säkerhetsavstånd.

Träningarna är bra att genomföra i grupper under 50 personer. Vid tävlingsverksamhet förpliktar Regionförvaltningsverket att tillställningar med 50-500 personer följer anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd samt Undervisnings- och kulturministeriets direktiv om förhindrande av coronavirussmitta (läs direktivet här).

Det är upp till varje evenemangs arrangörer att bedöma i sin egen verksamhet hur de kan ta hänsyn till hygienrekommendationerna och myndighetens direktiv så att sjukdomssituationen inte förvärras.

Vi betonar ansvaret för varje aktör och medborgare att följa myndighetens direktiv. Varje idrottare, tränare och vårdnadshavare förbinder sig att förhindra spridning av viruset i sitt dagliga liv. Du kan läsa RFV:s direktiv här.

Kom ihåg att i både tävlings- som träningsaktiviteter är det viktigt att ta hand om god hand- och hosthygien, begränsa antalet deltagare samt hålla ett avstånd till varandra på 1-2 meter. Ansiktsmasken kan användas om så önskas, med hänsyn till relaterade instruktioner. Deltagande i tävlingar eller träningar är inte tillåtet om personen har några symptom som tyder på sjukdom. Då du reser utomlands, följ då instruktionerna från myndigheterna för resor och återvändande till Finland.

För besättningar som består av mer än en person är det viktigt att hålla gruppen så konstant som möjligt under säsongen. I tränings- och tävlingssituationer bör besättningens kontakt med andra deltagare undvikas för att begränsa antalet närkontakter.

Ifall du känner att risken för infektion är för stor bör du inte delta i tränings- eller tävlingsaktiviteter. Arrangören bör instruera deltagarna om undantagsarrangemangen. Vi rekommenderar inte deltagande för personer som hör till riskgrupper. Beslutet att delta fattas av envar utifrån sin egen riskbedömning.

Tävlingsverksamhet:

Förutom ovanstående (begränsningar av antalet deltagare, god hygien och säkerhetsavstånd) för segling och hastighetstävlingar rekommenderar vi även följande för tävlingsarrangörerna:

 • Säkerhetsplanen bör innehålla en COVID-19-riskanalys, speciellt viktig för tävlingar med över 50 personer.
 • I situationer där det kan uppstå köer bör deltagarna påminnas om och arrangörerna hjälpa till att upprätthålla säkerhetsavstånd. Detta kan till exempel säkerställas genom tillräcklig personal som vägleder, distansskyltar och förebyggande av långa köer genom att arrangera deltagarnas ankomst och delning av grupper.
 • Vid större tävlingar rekommenderas att vid möjlighet ordna med flera baser.
 • Det är en bra idé at ta hänsyn till exceptionella omständigheter i tävlingens tidtabell.
 • Protestförfaranden hålls med hänsyn till säkerhetsavstånd, baserad på klubbens/tävlingsarrangörens egen riskbedömning.
 • Kappseglingarnas skepparmöten och hastighetstävlingarnas förarmöten hålls helst som distansmöten. Fysiska skepparmöten och förarmöten kan hållas med beaktande av hygien- och säkerhetsavståndsrekommendationer, om deltagarantalet är litet.
 • Ifall funktionärsbåt är bemannade med två eller flera personer rekommenderar vi att man tar särskilt i beaktande hygien och håller teamet densamma under hela tävlingen.
 • Vi rekommenderar att då du hanterar allmän utrustning använder du handskar eller åtminstone följer god handhygien genom att tvätta händerna eller använda alkoholbaserat handsköljmedel.
 • Prisutdelningen sker i enlighet med officiella riktlinjer.
 • Det rekommenderas att informationsmaterial delas ut till arrangörer och deltagare för att öka den allmänna medvetenheten. Tävlingsarrangörer kan nyttja SBF:s infoaffischer (ladda här). Institutet för hälsa och välfärd har också bra infomaterial (ladda här).

Träningsverksamhet:

 • Ingen ska tvingas eller pressas till träning i klubb. Valet är alltid individens egen inte organisationens (klubbens) val.
 • Noggrann handhygien är viktig. Tvätta händerna ofta och noggrant med vatten och tvål i minst 20 sekunder före och efter träningen.
 • Det är bra att ha tillgängligt alkoholbaserat handsköljmedel och engångsnäsdukar.
 • I träningsgruppen hälsar man på varandra utan att ta i hand.
 • Närkontakt bör undvikas.
 • Var och en har med sig egen dricksflaska, man dricker inte ur kompisens flaska.
 • Undvik kollektivtrafik. Till träningarna kommer du i första hand med cykel, till fots eller med egen bil.
 • Onödig vistelse på stranden under träningen bör undvikas (tex. familjemedlemmar)
 • Träningen sker med högst 50 personer på stranden.
 • Träning i grupper genomförs i första hand med en och samma sammansättning utan att blanda grupperna.
 • Sjösätt båtarna stegvis och undvik trängsel.
 • Vi rekommenderar att du använder din egen träningsutrustning. Ifall gemensam utrustning används rekommenderar vi att du använder handskar, god handhygien samt tvåltvätt av båtarna mellan grupperna.
 • Briefingen före och debrifingen efter träningarna samt eventuella andra möten hålles i första hand genom digitala tjänster
 • Vi rekommenderar att ni lägger till en riskanalys för COVID-19 i säkerhetsplanen för träningen.
 • Om idrottaren känner sig ens lite sjuk skall hen inte träna och inte heller träffa människor utanför den egna familjen. Den som känner sig sjuk bör följa myndigheternas anvisningar.
 • Ifall du som idrottare, idrottarens familjemedlem eller tränare misstänks ha coronasmitta se instruktionerna här.

Träningsläger för ban och ungdomar:

Förutom ovanstående rekommendationer är det viktigt att följande saker beaktas vid träningsläger.

 • På lägret rekommenderas det att ni fungerar i begränsade grupper på högst 50 personer som bor, äter och arbetar tillsammans så att ni inte kommer i kontakt med andra grupper som är samtidigt på samma område. Detta begränsar antalet närkontakter under lägret och underlättar spårningen av de exponerade om koronavirusinfektion upptäcks i lägret.
 • Vid läger ordnas boende och måltider med ett minimum av närkontakter.
 • En plan för isolering och för att ta hem personer med misstänkt infektion görs för läger samt tävlingsresor.

*******

REKOMMENDATIONER FRAM TILL DEN 31.5. 

Rekommendationerna nedan gäller fram till den 31.5.

Tävlingsverksamhet:

Statsrådet har begränsat allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till tio personer. Vi rekommenderar därför alla föreningar och klassförbund att skjuta upp tävlingar tills efter utgången av maj månad.

Enligt justitieministeriet är en offentlig tillställning i regel en tillställning med över 10 personer i vilken deltagaren deltar på eget initiativ. Sådana tillställningar är bl.a. nöjesevenemang, föreställningar, tävlingar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten, såsom teater-, opera- och bioföreställningar samt konserter och utställningar, liksom också mässor, tävlingar och idrottsevenemang.

Träningsverksamhet:

SBF vill stöda föreningarnas verksamhet även under undantagsförhållanden. Därför har vi samlat rekommendationer för träning under coronaepidemin för det fall att ni anordnar träningar på vattnet medan undantagsförhållanden råder. Ta i beaktande att läget hela tiden förändras. Följ därför hela tiden myndigheternas, till exempel statsrådets och THL:s, aktuella anvisningar.

Anvisningar och rekommendationer för ordnande av grenspecifik träning (i fall att föreningen besluter anordna träningar):

 • Träningen genomförs i grupper på högst sex (6) idrottare
 • Träningsgruppernas sammansättning bör vara den samma under hela epidemin
 • I träningsgruppen hälsar man på varandra utan att ta i hand
 • Det är tillåtet att använda föreningens sjösättningsramp och jollarnas förvaringsplan
 • Det är förbjudet att använda omklädningsrum, samlingsutrymmen och till exempel torkrum
 • Till lands håller idrottarna ett säkerhetsavstånd på tre (3) meter från varandra och varandras båtar och utrustning

Till sjöss minst 2 meters säkerhetsavstånd

 • Sjösätt båtarna stegvis (beakta rampens storlek)
 • Tränarna/följebåten har inte närkontakt med idrottarna, t.ex. kommer man inte fram till tränarens båt
 • Under träningarna undviker man direktkontakt med andra
 • Briefingen före och debriefingen efter träningarna samt eventuell senare feedback ges genom digitala tjänster
 • Var och en har med egen drickaflaska, man dricker inte ur kompisens flaska
 • Observera god handhygien
 • Det är bra att ha med sig engångsnäsdukar och handdesinficieringsmedel
 • Om en läkare konstaterar att idrottaren, idrottarens familj eller tränaren har eller misstänks ha coronasmitta bör man kontakta dejourtelefonen 116 117 eller hälsovårdens enheter
 • Om idrottaren känner sig ens litet sjuk skal hen inte träna och inte heller träffa människor utanför den egna familjen. Den som känner sig sjuk bör följa myndigheternas anvisningar.

Föreningsverksamhet:

Vi på SBF vill hjälpa föreningarna även under dessa undantagstider. Vi har nedan samlat råd åt er alla i dessa tråkiga tider.

I föreningsarbete bör alla råd och direktiv myndigheterna gett, följas. Det är viktigt att ta hand om hygienen, hålla distans till medmänniskor i alla situationer, skydda riskgrupper och hålla sig hemma om ”flunssa”, snuvig eller annars känner symptom. Genom att sköta dessa saker kan vi, med vår fina utomhushobby, fortsättningsvis erbjuda våra medlemmar glädje, om än begränsat i nuläget.

Vi rekommenderar, att föreningarna besluter om sina linjer och följer, i mån av möjlighet, dessa råd och Finlands statsrådes senaste linjer samt den egna situationens riskbedömning. Håll era medlemmar informerade om undantagslinjerna. Detta är mycket viktigt åt era medlemmar.

Föreningarnas ställen och allmänna utrymmen

 • Stöda utrymmen extra noggrant om de används.
 • Man kan ha sammankomster som följer statsrådets direktiv om avstånd och god hygien äga rum.
 • Sjuka eller mänskor med symptom får ej komma till föreningens område. Håll distans till andra (Använd ”handdeci” om du rör gemensamma saker).
 • Om föreningen har platser på öar mm, ge direkt åt medlemmarna:
  • Använd utrymmen begränsat/stäng och ta hand om hygiene.
  • Distans mellan mänskor och båtar.
  • Vi rekommenderar att man ej besöker andra båtar.
  • Följ råd ovan.
 • I oktober kan enligt regionförvaltningsverkens beslut offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer ordnas i avgränsade utomhusutrymmen och inomhus om man vid tillställningarna följer säkerhetsavstånden och hygienrutinerna i Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta. (Läs mera här)

Tävlingar, träningar och besiktningar – se råd ovan.

Föreningarnas verksamhetsdebiteringar och föreningen som arbetsgivare

 • Olympiakommiten har gett råd åt föreningarna, läs här. Enligt föreningslagen bör stadgeenliga medlemsavgifter ej återbetalas.
 • Nyttig information åt föreningar som arbetsgivare hittas på Paltas hemsidor. Råd hittas också på Työterveyslaitoksen hemsidor. Läs ocksä Urheilutyönantajat ry: coronainfo åt föreningar.

Stadgeenliga möten
Riksdagen har även godkänt 1.5 en temporär lag gällande bl.a. föreningars stadgeenliga möten. Med stöd av lagen kan föreningar under vissa förhållanden senarelägga sina årsmöten t.o.m. 30.9.2020 oberoende av egna stadgar. Med stöd av lagen kan styrelsen beslutat att ha möte på distans och kräva förhandsmeddelande om deltagande i mötet oberoende av vad som föreningens egna stadgar stipulerar om ovanstående. Läs mera här.

Frågor och best practises

 • Läget ändrar snabbt och nya frågor kan uppstå. Om du har coronafrågor, kan du skicka epost till koronatilanne@spv.fi. Sänd ”best practises” också hit. Gemensamt kan vi hjälpa varandra framåt mot sommaren och båtlivet. Vi uppdaterar gärna råd och bättre vetskap eller förmedlar information åt andra föreningar.

Informationsskyltar
Vi gjorde informationsskyltar angående Corona som föreningen kan använda i sina hamnar. Ladda pdf här.

Besiktningsverksamhet:

Nödsituationen inverkar naturligtvis också på besiktningarna. Denna instruktion är i kraft så länge som statsmakten har utfärdat undantagsregler eller rekommendationer som begränsar rörligheten eller närkontakt mellan människor.

Föreningarna kan, om de så önskar, fortsätta årsbesiktningsperioden även efter juni månad, men årets besiktningsanteckningar bör antecknas i Suuli senast under september månad.

Årsbesiktning via videoförbindelse

 • Föreningarna ordnar besiktningsbokningar så som de själv önskar eller enligt nuvarande praxis.
 • Antagande: Båtägaren har besiktningsprotokollets båda sidor och båtcertifikatet.
 • I annat fall kommer båtägaren överens med besiktningsmannen eller föreningens funktionär hur hen kan få tillgång till dessa dokument och i vilken ruta årets besiktningsnotering skrivs in.
 • Årsbesiktningen utförs i första hand via videoförbindelse så att båtägaren och besiktningsmannen upprättar videokontakt via sina mobiltelefoner.
 • Båtägaren förbereder båten omsorgsfullt för besiktningen så att hen med telefonens kamera enkelt kommer åt alla punkter som skall besiktas. All lös utrustning tas fram före besiktningen och läggs om möjligt på ett ställe, till exempel på en bänk eller ett bord.
 • Besiktningsmannen ber båtägaren föra sin kamera till önskade platser och granskar på detta sätt båten och dess utrustning på samma sätt som vid en normal årsbesiktning.
 • När årsbesiktningen genomförts på detta sätt skriver båtägaren in besiktningsklassen, datum och texten ”självbesiktning” i besiktningsprotokollet och båtcertifikatet i överenskommen ruta, samt visar med kameran att detta har gjorts.
 • Besiktningsmannen för in uppgifterna om besiktningen i Suuli eller i det register som föreningen normalt använder.
 • Föreningen levererar besiktningsdekalen åt båtägaren på sätt som föreningen bestämmer och båtägaren fäster dekalen enligt besiktningsmannens anvisningar, vanligtvis ovanpå eller i stället för den gamla dekalen.

Årsbesiktning utan videoförbindelse

 • Föreningarna ordnar besiktningsbokningar så som de själv önskar eller enligt nuvarande praxis.
 • Antagande: Båtägaren har besiktningsprotokollets båda sidor och båtcertifikatet.
 • I annat fall kommer båtägaren överens med besiktningsmannen eller föreningens funktionär hur hen kan få tillgång till dessa dokument och i vilken besiktningsruta årets besiktningsnoteringar skrivs in.
 • När årsbesiktningen inte av tekniska eller andra orsaker kan genomföras via videoförbindelse, samtalar båtägaren och besiktningsmannen först om genomförandet av besiktningen, varefter båtägaren genomför självbesiktningen enligt de erhållna instruktionerna.
 • När årsbesiktningen genomförts på detta sätt skriver båtägaren in besiktningsklassen, datum och texten ”självbesiktning” i besiktningsprotokollet och båtcertifikatet i överenskommen ruta, samt sänder foton till besiktningsmannen som bevis på att detta har gjorts. Om det inte är möjligt att sända foton meddelar båtägaren till besiktningsmannen att besiktningen genomförts, antingen per telefon eller på annat sätt som föreningen bestämmer.
 • Besiktningsmannen för in uppgifterna om besiktningen i Suuli eller i det register som föreningen normalt använder.
 • Föreningen levererar besiktningsdekalen åt båtägaren på sätt som föreningen bestämmer och båtägaren fäster dekalen enligt besiktningsmannens anvisningar, vanligtvis ovanpå eller i stället för den gamla dekalen.

Grundbesiktning

 • Skrovbesiktning förrättas vid behov efter båtupptagningen på hösten.
 • I sådana fall utförs enbart årsbesiktning på våren på ovan beskrivet sätt.
 • Suuli stöder tyvärr inte detta förfarande. I Suuli antecknas därför endast årsbesiktningen som utförd i början av säsongen, och grundbesiktningen antecknas först när den har genomförts. Det innebär dock att Suuli under säsongen visar att grundbesiktningen är ogjord. Detta kan vi tyvärr inte åtgärda i detta skede, utan måste bara leva med det.

Tilläggsuppgifter om besiktningen fås av Mikaela Dunderfelt: mikaela.dunderfelt@spv.fi.

Segling och Båtsport i Finland rekommenderar att klubbarna upprätthåller en hobbyverksamhet på ett ansvarsfullt sätt och tar hänsyn till coronavirussituationen. Det är klubbarnas ansvar att följa rekommendationerna från sin kommun via länkarna nedan.

Läs mera:
Coronaepidemin: Regionernas situation, rekommendationer och begränsningar
Olympiakomitea: Koronavirustilanteen vaikutukset urheiluun (vain suomeksi)
Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden 


GDPR

GDPR

På den här sidan samlar vi  sådan information och sådana anvisningar gällande EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som är viktiga för föreningarnas verksamhet.

VAD ÄR GDPR?

 • EU:s dataskyddsförordning eller The General Data Protection Regulation (GDPR).
 • GDPR är en förordning, inte ett direktiv, vilket betyder att alla medlemsländer måste följa den.
 • GDPR har trätt i kraft 2016. Från och med 25 maj 2018 skall hanteringen av persondata ske i enlighet med dataskyddsförordningen.
 • Underlåtelse kan leda till böter om upp till 20 miljoner euro (eller 4% av omsättningen)

SBF OCH SUULI

NYTTIGA LÄNKAR:

DOKUMENTMALLAR

En dataskyddsbeskrivning måste göras separat för varje register, oberoende av om det är i digital eller analogisk form.
En samlingsblankett för alla data som behandlas gör det lättare att kartlägga vem som har tillträde till vilka uppgifter och på vilka grunder. Blanketten Mall för registeransvarig hjälper den registeransvariga att beskriva de behandlingsuppgifter han/hon har på sitt ansvar.

Tietosuojaseloste-mallipohja (Word) (svenska version på kommande)
Tietosuojaselosteen täyttöohjeet (pdf) (svenska version på kommande)

Käsiteltävien henkilötietojen keräyslomake -mallipohja (Excel) (svenska version på kommande)
Mallipohja rekisterinpitäjälle (Excel) (svenska version på kommande)

AKTUELLT

6.6.2018: Gemensamt personuppgiftsansvar för SBF och föreningarna

14.4.2018: På vårförbundsmötet presenterades GDPR- material för föreningarna.

16.3.2018: Infobrev till föreningarna: Uppdateringar gällande SBF:s GDPR-projekt.

12.3.: Föreningarna borde förbereda sig genom att inventera alla de register (både pappers-och digitala), som de uprätthåller. Det gäller alltså att göra en lista på alla de register, som innehåller persondata (t.ex. namn, postadress, email-adress.). Det är skäl att överväga vilka register, som verkligen är nödvändiga – för de här registren måste nämligen finnas lagenliga registerspecifikationer. Mera uppgifter om lagen om persondata >>  Information finns också i den manual, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? som justitieministeriet och dataombudsmannen har utgivit och på adressen:  http://www.tietosuoja.fi/sv/index/euntietosuojauudistus.html.

5.2.: Meddelande till föreningarna:  Projektet EU- dataskyddslagstiftning (GDPR), sådant det drivs av Segling och Båtsport i Finland.

Suuli- medlemsregistret och GDPR: Både föreningarna och förbundet fungerar som registeransvariga enligt artikel 26. Rollerna för båda parterna kommer att preciseras under våren.

De här sidorna uppdateras allt eftersom arbetet framskrider. Frågor och kontakter: gdpr@spv.fi

GDPR FAQ – OFTA STÄLLDA FRÅGOR

1.Kommer SBF att ge instruktioner till medlemsföreningarna om hur man i praktiken rättar sig efter GDPR- reglerna?
Förbundet arbetar på att producera material, som hjälper föreningarna att uppfylla GDPR- kraven. Detta material kommer att förmedlas till föreningarna via de här sidorna (spv.fi/gdpr). Sidorna uppdateras och kompletteras allt efter som projektet framskrider.

2. Det är lätt att infoga en text om GDPR i nya medlemsansökningar – men hur är läget beträffande dem som redan finns i Suuli?
Lagen kräver, att varje förening upprätthåller ett medlemsregister och därmed samlar persondata. Medgivande till marknadsföring måste skötas enligt GDPR:s krav. I Suuli  utgår man från att personuppgifterna inte får användas för marknadsföring, men detta förbud är inte implementerat.  Därför borde föreningen informera varje medlem att han/hon själv uppdaterar sina och sina omyndiga barns registeruppgifter eller gör det via sin förenings administration. Beträffande övriga register än Suuli bör föreningen försäkra sig om, att registrering av uppgifterna är nödvändiga och att de baserar sig på verksamhetens krav och på föreningens stadgar.

3. Hur kan en person fungera i en förening och få tillgång till de medlemsförmåner, som erbjuds, ifall personen inte låter föreningen registrera några uppgifter?

Lagen kräver att namn och hemort för varje medlem finns i medlemsregistret, om man inte accepterar detta kan man inte verka inom föreningen. Enligt lagen skall medlemsregistret vara offentligt för föreningens medlemmar. Se Föreningslagen 11§ 2 mom. och Personregisterlagen 8§.

4. Kan inte eliminerandet av de egna personuppgifterna innebära att man avgår från föreningen eller att man ger föreningen en grund för uteslutning?
Efter att medlemskapet har upphört är det möjligt att ta bort uppgifterna ifall inte föreningen har vägande skäl (exempelvis Bokföringslagen, Lagen om arbetsavtal) att hålla kvar uppgifterna. Möjligheten att offentliggöra uppgifter om en medlem och deras användning för kontakt- eller marknadsföringsändamål baserar sig på föreningens stadgar och medlemmens godkännande av detta bruk.

5. Efter att medlemskap har upphört: Bör föreningen bekräfta åt personen, att uppgifterna har raderats?
Uppgifterna bör raderas inom 30 dagar. Om detta inte är möjligt bör personen i fråga informeras.

6. Kan fakturering av medlemsavgifterna och övervakning av betalningarna godkännas som grund för olika användarrättigheter?
Om faktureringen och övervakningen av betalningarna kräver att medlemmens kontaktuppgifter registreras, har föreningen rätt att registrera dem.

7. Kan man inte i en förening tolka, att medlemsansökan samtidigt har utgjort ett medgivande till att personuppgifterna får behandlas? Om en medlem inte ger sitt samtycke till att uppgifterna behandlas skulle inte medlemskap eller exempelvis rätt till båtplats vara möjliga.
Föreningslagen stipulerar, att medlemsuppgifterna samlas i ett medlemsregister.  Enligt GDPR måste den, som registreras informeras om att uppgifterna har registreras och om hur de används och hur länge de förvaras. Om exempelvis avtal om hamnplats förutsätter registrering och behandling av personuppgifter får dessa registreras. Föreningarna rekommenderas att i sina stadgar definiera hur personuppgifter används.

8. På vilka grunder och i vilka sammanhang tagna bilder kan publiceras på nätet (t.ex. föreningens hemsidor eller Facebook) eller i tryckta publikationer och medlemsbrev? I vilka sammanhang krävs personens eller, för minderårig, förmyndares tillstånd och när krävs det inte?
Se dataombudsmannens instruktioner: (http://www.tietosuoja.fi/sv/index/materiaalia/oppaat.html, FÖRENINGS MEDLEMSFÖRTECKNINGAR OCH LAGEN OM PERSONUPPGIFTER, uppdaterad 27.07.2010) och de GDPR- artiklar, som gäller behandling av registerdata för minderåriga.  Notera instruktionerna på dataombudsmannens sidor:  http://www.tietosuoja.fi/sv/index/lapsillejanuorille/mitatietosuojallatarkoitetaan/kuvatjaniidenjulkaisunetissa.html. Beträffande publicering av bilder måste också beaktas de begränsningar, som ställs av bestämmelserna om personlig integritet.

9. Många föreningar har årligen publicerat en medlemsförteckning t.ex. i en årsbok eller medlemstidning. Måste man frångå detta?
Se dataombudsmannens instruktioner (http://www.tietosuoja.fi/sv/index/materiaalia/oppaat.html) och speciellt GDPR- inledningsdelen 99.
Denna senare (99) säger så här (fri översättning): ”Då reglerna om användning av data uppgörs, ändras eller utvidgas, skall den förening eller det organ, som representerar de registeransvariga, höra möjliga intressegrupper och i mån av möjlighet också de registrerade, och beakta de svar som erhållits och de synpunkter som har kommit fram.”
Dataombudsmannens byrå har utrett frågan om publicering av medlemsuppgifter och gett ut en instruktion om ”förenings medlemsregister och lagen om persondata” år 2010:
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfqOozpn/Yhdistyksen_jasenluettelot_ja_henkilotietolaki.pdf 

I kapitel 6.6. nämns bl.a. den möjligheten att uppgifter ur medlemsregistret kan publiceras i tryckt text utan separat tillstånd av vederbörande medlem ifall det sker i enlighet med föreningens stadgar och därmed i enlighet med hur registeruppgifter skall användas. Dataombudsmannens byrå har bekräftat, att denna instruktion fortfarande gäller. Man rekommenderar ändå, att detta beskrivs i specifikationen för ifråga varande register. Publicering på nätet av medlemsförteckning eller ens lista över vaktturer kommer inte på fråga utan vederbörandes tillstånd. Instruktionen gäller tills vidare, men torde uppdateras då den nya lagen träder i kraft.

10. Inte behövs väl tillstånd ifall uppgifterna används enbart för föreningens egentliga verksamhet utan enbart ifall de används för något annat ändamål, t.ex. marknadsföring?
Registrering av uppgifter för medlemsregistret och för föreningens egentliga verksamhet är motiverad.  Gränserna för den egentliga verksamheten måste bedömas åtminstone utgående från föreningens stadgar och ändamål. Marknadsföring måste basera sig på den registrerades medgivande.

11. Räcker det inte att vi har en lista på medlemmar, som har betalt medlemsavgift? Måste födelsedatum tas bort?
Födelsedatum kan vara nödvändigt t.ex. för att skilja på medlemmar med samma namn.

12. Räcker ett per email erhållet medgivande till behandlingen av data?
I den nya förordningen finns detaljerade regler för hur man ber om medgivande. Detta måste basera sig på fritt val och ett individuellt och medvetet uttryck för vilja.  Detta innebär, att medgivandet måste basera sig på tillräcklig information om beslutets betydelse och behovet av behandlingen av dessa data. Medgivande annullerar inte kravet på att behandlingen av data är nödvändig. Dataombudsmannen har ansett, att medgivande inte kan ges för en annan person. Medgivandet måste vara dokumenterat. Därför räcker ett medgivande per email, men mottagaren måste försäkra sig om avsändarens identitet.

13. Vad gör man i det fallet, att man inte får medgivande eller svar på frågan om medgivande? Man kan väl inte ta bort den betalande medlemmen från listorna?
Att upprätthålla medlemsregister är obligatoriskt för föreningen. Lagrandet av övrig information baserar sig på föreningens stadgar och de krav, som dess verksamhet ställer. Medgivandet inverkar framför allt på möjligeten till marknadsföring.

14. Måste man nu av varje medlem separat be om tillstånd att få använda email-adressen?
Enligt lag måste föreningen upprätthålla medlemsregister. Lagrandet av övrig information baserar sig på föreningens stadgar och de krav, som dess verksamhet ställer. Se dataombudsmannens instruktioner.

15. Hur dokumenterar man jakande svar?
16. …………och ändringar?
17. Över huvud taget, vilka instruktioner finns för hur man dokumenterar och kan påvisa situationen beträffande medgivanden?
Förordningen tar inte ställning till hur dokumenteringen sker. Vid behov skall registeransvariga kunna visa att medgivande har fåtts. Rekommenderas, att man i föreningens stadgar specificerar hur persondata används i föreningen.

18. Vi har ansökningsblanketter, som fylls i på nätet: medlemsansökan, vinterförvaring, båtplats, skåphyra. Vad bör beaktas för dessa ansökningar? Vad får man fråga och vad måste man fråga?  Kan man till dem foga en fråga som gäller dataskydd och är den i så fall giltig eller måste man skicka en separat förfrågan om detta?
Närmare instruktioner kommer senare. I detta skede rekommenderas, att på ansökningsblanketten finns en text, som bekräftar, att den som lämnar in ansökan godkänner att uppgifterna registreras och används.

19. Vilka omständigheter måste noteras i GDPR- processen? Kommer det någon preliminär instruktion om detta, som föreningarna kan modifiera enligt sina egna behov?
Insruktioner ges senare

20. Vem kan vara ansvarig för datasäkerhet? Vad behövs för denna uppgift?
Se dataombudsmannens instruktioner: (http://www.tietosuoja.fi/sv/index/materiaalia/oppaat.html, Uppdaterad 27.07.2010). Instruktionen  äri kraft tills vidare men uppdateras troligen i samband med att den nya lagen träder i kraft.

21. Är det skillnad på föreningar och företag vad beträffar dataskydd eller gäller GDPR på samma sätt för båda kategorierna? Vilka skillnader finns?
I princip ingen skillnad. Naturligtvis inverkar organisationens storlek på hur GDPR appliceras.


Till salu

TILL SALU

Segling och Båtsport i Finland har försäljning av följande material. Beställningar toimisto@spv.fi eller tel. 040 834 3407.

Beställningen levereras med postförskott dvs. leveranskostnader kommer alltid utöver materialkostnaderna.

Föreningarna får rabatt -30% när föreningen har auktoriserade utbildare. Dessa produkter är märkta*

Flaggreglemente 2012 0,00 €

Pikkukipparin kirja 10,00 €

Vesilläliikkujan sääopas 15,00 €

Veneilijä * (Veneilijäkurssin oppikirja) 25,00 €

Vimpel /Veneilijän pätevyysviiri  15,00 €.

Venepäällikkö * (Venepäällikkökurssin oppikirja) 23,00 €

Vimpel båtbefälhavare /Venepäällikön pätevyysviiri  25,00 €

CEVNI-opaskirja * (Euroopan sisävesiliikenteen säännöstö) 27,00 €

Juniorseglarens pass – arbetsbok 3,50 €

JunioriPinssit – Junior Pinser (4 erilaista/olika) 1,00 €

Purjehdustuomarin opas *  25,00 €

Purjehduksen kilpailusäännöt 2017–2020 30,00 €

Kappseglingsreglerna 2017–2020 30,00 €

Kilpailujärjestäjän opas/Handledning för kappseglingsarrangörer 10,00 €

Pienoisvenesarja sääntökoulutuksen havainnollistamiseen 10,00 €

Vene tehty menestymään Eino Antinoja, kirjalahjoitus SPV:lle, tuotto lasten ja nuorten toiminnan hyväksi. 40,00 €

Suomalainen purjehdussanasto 20,00 €

Purjeiden ja rikin säätö 29,90 €, yli 10 kpl tilaukset 27,00 €

Veneilytaito 33,00 € yli 10 kpl tilaukset 28,00 €

Navigointi 35,00 €

Katsastajaliivit kokoina L, XL ja XXL 15,00 €

HAI veneen piirustukset 95,00 €

Pohjoismaisen kansanveneen piirustukset 115,00 €

Purjehtija-Seglaren juhlakirja 25,00 € (kysy tarjousta!)

L-säätiön adressi 12,00 €


Förtjänsttecken

FÖRTJÄNSTTECKEN

Belöna förtjänta medlemmar i Din förening med förtjänsttecken!

Finns det bärande krafter i er förening?  Vill ni uppmärksamma era medlemmar och sporra dem till att fortsätta sitt framgångsrika arbete för föreningen? SBF vill göra det möjligt för föreningarna att belöna sina medlemmar enligt sina egna kriterier. Klubb förtjänsttecknet är ett bra sätt att tacka för frivilligarbete.

Kriterien för klubb förtjänsttecknen är enligt år i föreningen.

Brons – 2 år

Silver – 5 år

Guld – 15 år

Beställ förtjänsteckken här>>

Du kan beställa klubb förtjänsttecken genast.

Priserna:
Brons 30 €/st
Silver 55 €/st
Guld 90€/st

+leveranskostnader 9 €

Frågor om förtjänstecken? Kontakta karoliina.rouhiainen@spv.fi 

I frivilligverksamheten är det viktigt att visa tacksamhet och uppmuntrann.

Förbundet kan belöna en privatperson eller ett samfund som befrämjat förbundets ändamål på följande sätt.

pronssimerkki

FÖRTJÄSNTTECKNET I BRONS

Kan tilldelas en privat person som framgångsrikt har verkat för båtsporten under minst två års tid på en förtroendepost inom förbundet.

 

FÖRTJÄSNTTECKNET I SILVER

hopeamerkki

Kan tilldelas en privat person som framgångsrikt har verkat för båtsporten minst under fem års tid på en förtroendepost inom förbundet.

 

FÖRTJÄSNTTECKNET I GULD

kultainenmerkki

Kan tilldelas en privat person som framgångsrikt verkat för båtsporten i minst femton år, av vilka fem år på en förtroendepost inom förbundet. Det förutsätts även att det gått fem år sedan förtjänsttecknet i silver tilldelats.

 

STORA FÖRTJÄNSTTECKNET

suurimerkki

kan tilldelas en person som långvarigt och exceptionellt framgångsrikt har verkat för SBF:s syften inom klubbverksamheten. Valnämnden förordar för SBF:s styrelse om tilldelande av förbundets stora förtjänsttecken.

Förbundets verksamhetsledare beviljar, enligt styrelsens beslut, förtjänsttecknen i brons och silver på förslag av medlemsklubb. I övriga fall beviljar SBF:s styrelse förtjänsttecknen. Förtjänsttecknen bärs till mörk kostym, festdräkt eller klubbrock+ ljusa byxor.


Båtregistret

BÅTREGISTRET

Trafi (Trafiksäkerhetsverket) övertog farkostregistret, i dagligt tal båtregistret, från magistraterna den 1 augusti 2014. Alla registeruppgifter överfördes automatiskt från magistraten till Trafi och de dokument som magistraten utfärdat är alltjämt giltiga.

Alla segel- och motorbåtar med en skrovlängd om 5,5 m eller mer omfattas av registreringsplikten. Båtar ska också registreras om motorns effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kW dvs. mer än 20 hästkrafter. Registreringsplikten gäller inte bara fritidsbåtar utan också andra farkoster med motor, såsom vattenskotrar och farkoster som ägs av stat eller kommun.

Trafis båtregister >>


Segelnummer

SEGELNUMMER

Användningen av segelnummer grundar sig på en lång tradition och internationella kappseglingsregler. Trots att segelnumret är obligatoriskt enbart för kappseglare har också fritidsseglare ansökt om ett segelnummer. Enligt World Sailings regler får SBF, som enda instans i Finland, bevilja internationellt godkända FIN segelnumror som ger båten rätt att kappsegla. Segelbåtar utan kappseglingsnummer visar sin nationalitet genom att bära akterflagga, antingen båtklubb- eller nationsflagga.

Att ansöka om segelnummer

Här kan du fylla i ansökningsblanketten om du inte om du inte redan har ett segelnummer beviljat av Segling och Båtsport i Finland.

Registreringsavgiften är 105€ för kölbåtar och 55€ för jolle. Om man ansöker om ett ledigt specialnummer inom högsjöklassen är tilläggskostnaderna 200€.

Segelnumret är unikt för var båt och kan inte förflyttas till en annan.

Efter segelnumrets initiala beviljande sköts ägarbyten eller förflyttningar mellan olika föreningar enbart inom medlemsföreningarna.

Ägarbyten och förflyttning mellan föreningar

Efter segelnumrets initiala beviljande sköts ägarbyten och förflyttningar mellan olika föreningar enbart inom medlemsföreningarna. Anmäl alltid om du köpt eller sålt en båt till din föreningssekreterare eller personen som ansvarar för registret som sedan är ansvarig att föra in uppgifterna i Segling och Båtsport i Finlands nationella register.

Information om Trafis båtregister hittar du här.


SUULI-medlemsregister

SUULI MEDLEMSREGISTER

Suuli är SBF:s medlems-båtregister och faktureringsprogram som erbjuds alla medlemsklubbar.

Till vad kan Suuli utnyttjas?

I Suuli kan medlemsklubbarna hålla koll på uppgifter om sina medlemmar och klubbens registrerade båtar. Fakturering av enskilda fakturor via e-post, klubbmedlemmar kan uppdatera sina uppgifter, kontrollera den egna båtens besiktningsuppgifter och i framtiden också anmäla sig till olika skolningstillfällen. Besiktarna kan göra besiktningsprotokoll i Suuli.

Att logga in på Suuli

Varje medlem har ett eget användarnamn. Användarnamnet är medlemsnumret som också används då en medlem söker om ersättning genom förbundets försäkring. Då en  ny medlemsprofil skapats i Suuli skickas e-post till profilen med användarnamn och en länk till inloggningssidan.

Du kan logga in på registerprogrammet Suuli här.

Det hör till klubbarnas skyldighet att hålla register över alla sina medlemmar och båtar (besiktningsprotokoll och mätebrev). Alla uppgifter skall finnas i det av förbundet administrerade Suuli programmet.

Uppgifterna i registret är ämnade enbart för föreningarnas ansvarspersoner och får inte ges ut till en tredje part.

Om du har frågor angående Suuli kontakta: tuki.suuli@city.fi.

Suuli och GDPR

Anvandbära länker:

Manual för register- och faktureringprogrammet

Suulin käyttäjätuki -ohjeistus

Suuli pähkinänkuoressa


Besiktning

BESIKTNING

Båtens besiktning är en viktig åtgärd för att fastställa båtens skick. Båtens årsbesiktning utförs i allmänhet i början av säsongen. Utöver detta skall båtens skrov granskas minst vart femte år.

Besiktningen utförs av legitimerade besiktare inom din klubb. Besiktarna har genomgått SBF:s besiktar kurs och blivit legitimerats. Du kan även besikta din båt på en annan klubb, men då måste du komma ihåg att införa besiktningsprotokollet i din egen klubbs register.

Genom din egen förening kan du få uppgifter om besiktningen.

Besiktningsinfo 2022/1.

Besiktningsinfo 2022/2

Link till publikationen Använd flytgas rätt

VILL DU BLI BESIKTARE?

För att bli besiktare, bör du vara en vuxen, erfaren båtfarare. En besiktare arbetar tillsammans med klubbens ledning och båtägarna. Besiktaren verkar som rådgivare i frågor som gäller båtens utrustning och dess användning, båtens konstruktion och sjöduglighet samt andra säkerhetsfrågor.

Grundkursen i besiktning är två dagar lång.  I kursen ingår skolning, material och mat, men inte hotell och resor.

Tilläggskurserna är riktade till klubbens besiktare som genomgått grundkursen för 8 år sedan. Tilläggskursen är en endags kurs. I kursen ingår material, skolning och mat men inte hotell och resekostnader.

 

OM KURSERNA

Kursavgiften bör vara betald innan kursen inleds. Betald avgift är en förutsättning för ett giltigt besiktarintyg.

En besiktarkurs är giltig i 8 år, skolningsåret inberäknat. Efter 4 år gör besiktningschefen en anteckning i besiktningsregistret om en 4 års tilläggsperiod. Besiktningsregistret uppehålls av besiktningschefen som också ser till behovet av kurser.

Tilläggsinformation vid ärenden gällande besiktningsmaterial och besiktarskolningar får du av Mikaela Dunderfelt på 040-773 6012 eller mikaela.dunderfelt@spv.fi.

INFORMATION OM BESIKTNINGEN

Besiktningen utförs av legitimerade besiktare inom din klubb. Besiktarna har genomgått SBF:s besiktarkurs och blivit legitimerade. Du kan även besikta din båt på en annan klubb, men då måste du komma ihåg att införa besiktningsprotokollet i din egen klubbs register.
Besiktarna uppehåller ett register på de båtar som genomgått besiktning. Registret är samtidigt ett register på de båtar som har rätten att föra klubbflagg (292/1983). De båtförare som inte hör till någon båtklubb omfattas inte av detta besiktningssystem.

Besiktningen grundar sig inte på bestämmelser av myndigheterna, utan på SBF:s eget säkerhetsarbete. TraFi (Trafiksäkerhetsverket), som är övervakande myndighet för sjöfarten, har godkänt verksamheten och utfärdar vid behov för en besiktigad båt ett internationellt certifikat för nöjesfarkoster. Även försäkringsbolagen beviljar rabatt på försäkringspremien för besiktigade båtar.

Årsbesiktning

Årsbesiktningen görs varje år då båten är segelfärdig. Då besiktas all utrustning och apparatur som påverkar säkerheten. Båtar besiktas enligt konstruktion, utrustning och seglingsområde i fyra olika klasser, öppet hav, kusten, skärgård och skyddade vatten.

Grundbesiktning

Grundbesiktningen görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller registreringsklubb, eller om båten har skadatsåten har skadats/efter skadereparation. Klubben kan också grundbesiktiga båten alltid då det anses finnas skäl till det. Grundbesiktningen görs i två skeden, först en skrovbesiktning när båten står på land och en annan när båten ligger i vattnet, klar för segling.

Skrovbesiktning

I skrovbesiktningen granskas båtens skrov, styrapparater, kraftöverföring, mast och skrovgenomföringar utifrån. Inombords besiktas motsvarande föremål samt motorn

BESIKTNINGSKLASSERNA

Båtarna besiktigas i följande klasser på basen av deras konstruktion, utrustning och seglationsområde:

Besiktningsklass 1: Öppet hav

Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav och som kan vara självförsör­jande i behövlig omfattning. Seglationsområdet omfattar Östersjön och dess vikar, Nordsjön, Norska kusten och kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna, Biscaya, Spaniens och Portugals kustområden samt Medelhavet (Europas kustvatten och Medelhavet).

 Segelbåtar

Båtarna är avsedda för långa färder på öppet hav.

Båten bör tåla överbrytande sjö och vara självrätande också från stora lutningar, med undantag av fler­skrovs båtar. Skrovet, däcket och kajutan bör inklusive öppningar och luckor utgöra en tillräckligt vattentät helhet. Ingången från det öppna utrymmet till kajutan bör kunna tillslutas vid däckets nivå, och alla luckor bör fästas så att de hålls kvar i båten också om båten går runt. Alla öppningar bör vid behov kunna stängas. Sittbrunnen bör vara snabbt självlänsande och självlänsen fri och tillräckligt stort dimen­sionerad.

Motorbåtar

Båtarna är avsedda för långa färder på öppet hav. Båten bör vara täckt, kraftigt byggd och vattentät, och dess konstruktioner bör tåla överbrytande sjö. Båten bör tåla också stora lutningar. Ingångar och dörrar från däck till kajutorna bör kunna stängas vat­tentätt, och tröskelhöjden bör vara minst 200 mm. Brädgångar bör vara försedda med spygatt. Ventila­tions- och andra öppningar i bordläggningen, med undantag av avgasröret, bör kunna stängas vattentätt, och luftintagen bör vara konstruerade så att vatten inte kan tränga in. Båten bör vara försedd med en motor på minst 35 kW, och denna får inte vara en utombordsmotor. Det bör finnas reservutgångar från de inre utrymmena.

Besiktningsklass 2: Kusten

Båtar som till sin konstruktion och sitt skick lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning. Seglationsområdet omfattar Bottenviken, Bottenhavets kuster och Finska viken, under gynnsamma förhållanden norra Östersjön väster om linjen Hangö-Gotland, Rigabukten, östra och södra Östersjöns kust samt södra Östersjön väster om linjen Öland-Bornholm-Rügen

Segelbåtar

Båtarna är avsedda för färder på hav i närheten av kusten.

Båten bör vara självrätande med undantag av flerskrovs båtar, och måttligt vattentät. Ingången från kaju­tan till öppet utrymme bör kunna stängas stänkvattentätt vid däckets nivå. Ventila­tions- och andra öppningar bör placeras på en skyddad plats och bör genom sin konstruktion förhindra att vatten tränger in i båten. Sittbrunnen bör vara snabbt självlänsande och självlänsen tillräckligt stort dimensione­rad.

Motorbåtar

Båten bör vara täckt, kraftigt byggd och vattentät. Ingångar och dörrar från däck till kajutorna bör kunna tillslutas måttligt vattentätt. Brädgångar bör vara försedda med spygatt. Ventilations- och andra öppningar i skrovet bör ligga akter om halva längden och till sin konstruktion sådana att vatten inte kan tränga in ens vid stora lutningar. Luftintagen bör vara så konstruerade att vatten inte kan tränga in. Genomföringarna av styrkabel och slangar till utombordsmotor bör vara täta. Det bör finnas reservut­gångar från de inre utrymmena. Tröskelhöjden bör vara minst 150 mm.

Besiktninsklass 3: Skärgård

Båtar som till sin konstruktion och sitt skick lämpar sig för färder i skärgården och på insjöarna. Seglationsområdet omfattar Finlands kuster och insjöar, Finska vikens innersta del till Viborg och Saima kanal, samt under gynnsamma förhållanden Ålands hav, Kvarken och sträckan Helsingfors-Tallinn samt Finska vikens södra kust samt Svenska ostkusten.

Segelbåtar

Båtarna är avsedda för skärgårdsförhållanden och för insjöarna.

Båtens konstruktioner bör vara så utförda att de inte medför fara för att båten skall sjunka. Sittbrunnen behöver inte vara självlänsande, men det rekommenderas.

Motorbåtar

Båten bör till sin konstruktion vara avsedd för bruk i skärgården och försedd med kajuta eller hardtop, och man bör kunna övernatta i den. Ha en minsta längd på 5 meter och en motorstyrka på minst 35 kW (50hkr). Övernattningsutrymmena bör kunna tillslutas regn- eller stänkvattentätt med kapell eller på något annat sätt. Ventilations- och andra öppningar i skrovet bör ligga akter om halva längden och så placerade att vatten inte kan tränga in. Motorbrunnen för utombordsmotorn bör till sin kon­struktion vara sådan att vatten inte den vägen kan tränga in. Kabel- och slanggenomföringarna bör vara täta. Gäller även öppna ribbåtar.

Besiktningsklass 4: Skyddade vatten

Båtar som är konstruerade för skyddade vatten, samt båtar som deltar i bevakade seglingstävlingar.

Segelbåtar

Båtarna är avsedda för skyddade vatten eller båtevenemang, t.ex. bankappseglingar, där det finns konti­nuerlig övervakning och räddningsberedskap.

Motorbåtar

Båten bör till sin konstruktion vara avsedd för bruk i skärgården, och motorinstallationen bör vara säker. Båten kan vara en hardtop-, vindrute- eller öppen båt.


Medlemsförmåner

MEDLEMSFÖRMÅNER

SBF erbjuder vissa förmåner som tillfaller medlemmarna i SBF:s medlemsklubbar

Läs hurdana erbjudanden förbundet kan erbjuda >>

IF Gruppolycksfallsförsäkring

Som personmedlem in en SBF-medlemsklubb har du en olycksfallsförsäkring i Skadeförsäkringsbolaget If. Läs mera: if.fi/spv

Andra försäkringsrabatter:
Du får en besiktningsrabatt på 10 % om du har avlagt Segling och Båtsport i Finlands rf:s båtförarens grundkurs eller liknande undervisning. Läs mera om kursrabatten. Du får en ytterligare rabatt på 10 % om du har besiktat din båt i enlighet med SBFs besiktningsbestämmelser i klass 1, 2 eller 3. Om du har både ett examensbevis och ett  giltigt besiktningscertificat, kan du dessutom ha rätt till hela 20 % rabatt på båtförsäkring.

Upp till 35 % rabatt på Finnlines-resor

Finnlines erbjuder våra medlemmar rabatt på rutterna Helsingfors – Travemünde och Nådendal – Långnäs – Kapellskär. Du får minst 20 % rabatt på standardpriserna. Som Finnlines Star Club stamkund får du en extra rabatt på 3 % på specialpriser och förmåner ombord. Medlemsföreningarna kan dessutom förhandla om specialförmåner i samband med sina tävlingar. Bekanta dig med förmånerna i mera detalj och med tidtabellerna på
finnlines.fi/spv.

Vesiliikenteen säädökset -bok -20%

Som medlem i en båtklubb hörande till SPV får du boken ”Vesiliikenteen säädökset” till rabatterat pris -20% (riktpris 65€). Du kan beställa boken via Editas onlinebutik eller direkt från deras kundtjänst: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi. Meddela onlinebutiksvagnen eller kundtjänsten rabattkoden SPV20 vid beställningen.

Tidningen Nautic

Nautic postas till alla medlemmar som finns i medlemsregistret SUULI. Vänligen meddela om en eventuell adressförändring till din egen klubb.
Om du har tankar kring artiklar eller om du har kvalitativa fotografier kan du kontakta SBFs Tuomas Finne: tuomas.finne@spv.fi 

Trossen för SBF:s medlemmar till förmånspris

Årsavgiften för Trossen, inom Finlands Sjöräddningssällskap, är för SBF:s medlemmar 78 € (normalt 88 €), och i den ingår medlemsavgift till valfri sjöräddningsförening.  Rabatten kan inte kombineras med andra möjliga Trossen rabatter
Trossen-tjänsten gäller då båten slutat fungera och den täcker bogsering till närmaste hamn, där nödvändiga reparationstjänster kan erhållas och vid behov hjälp med att hitta en reparatör eller en tillfällig förvaringsplats för båten. Medlem får motsvarande tjänst på Åland, i Sverige, Norge och Danmark (begränsat område).
Trossen kan beviljas fritidsbåtar, så som de är definierade i EU:s fritidsbåtsdirektiv (längd 2,5 – 24m) Trossen kan inte beviljas båtar i kommersiellt bruk.

Tilläggsuppgifter om Trossen-tjänsten >>

Rabatt på böcker utgivna av John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö erbjuder SBF:s medlemmar böcker till förmånspris. Du får 20 % rabatt på böcker på www.jnsshop.fi när du använder koden nautic20.

Förkovra dina kunskaper

Utbildare i SBF:s medlemsföreningar finns till för dig. På de olika kursernafår du aktuell information och praktiska kunskaper om båtliv. Se på din förenings utbud och anmäl dig med. De flesta föreningarna erbjuder t.ex. båtförar- och seglingskurser.

Säker på sjön

Besiktningsmän, utbildade av SBF, ger dig råd om skötsel, utrustande och besiktigande av din båt. Med en besiktigad båt rör du dig säkert på sjön. Vissa försäkringsbolag ger rabatter för båtar, som är besiktigade (fråga ditt försäkringsbolag).

Segling och Båtsport i Finland erbjuder sina medlemsklubbar olika förmåner som ger konkreta fördelar.

Läs hurdana erbjudanden förbundet kan erbjuda >>

IF Gruppolycksfallsförsäkring

Som personmedlem in en SBF-medlemsklubb har du en olycksfallsförsäkring i Skadeförsäkringsbolaget If. Läs mera: if.fi/spv

Dubbelförsäkring för klubbar

Alla medlemsklubbar i SBF har en försäkring i Pohjola (Tuplaturvavakuutus). Det är en olycksfallsförsäkring för alla under 80 åriga frivilliga deltagare i klubbverksamheten och en ansvarsförsäkring för arrangörerna.

Tilläggsuppgifter om försäkringen hittar du här. (på finska)

Försäkringen ersätter olycksfall som berör frivilliga funktionärer som hjälper till vid evenemang arrangerade av förbundet, klubb eller motsvarande.

Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som har drabbat tredje part och där den försäkrade (klubben) är ersättningsskyldig. Den täcker skada åsamkad av både avlönade och frivilliga funktionärer.

Avtal om offentligt framförande av musik

Valos samarbetsavtal med Teosto och Gramex täcker offentligt framförande av musik vid klubbevenemang.

Huvudpunkter:

Idrottsföreningar, grenförbund eller idrottslag kan utan kostnad framföra musik under idrottstävlingar och evenemang då antalet deltagare eller åskådare understiger 15 000. Avtalet täcker inte framförande av musik i samband med näringsverksamhet.
Läs kontraktet här (på finska)

 

VALOs klubbförmåner

Läs här om VALO:s tjänster till idrotts- och andra klubbar. (på finska)
Mångsidiga förmåner och hjälp i vardagen med Valos samarbetspartners. Läs mera här (på finska).

 

Ramirent – allt för att bygga upp ett lyckat evenemang

Valo och Ramirent Finland Oy vill hjälpa klubbarna att genomföra stora och små evenemang genom att erbjuda kvalitativa, förmånliga och genomtänkta lösningar för deras infrastruktur. Ramirent har 75 servicepunkter i Finland. För alla uppdrag som har förmedlats via Valo ger Ramirent 65 % rabatt på sina listpris. Målsättningen är att få finländarna att röra på sig mer genom att de evenemang som klubbarna anordnar blir ännu bättre.

Offertförfrågningar per e-post till palvelut@olympiakomitea.fi. Tilläggsuppgifter av Riia Martinoja, riia.martinoja@olympiakomitea.fi eller 040-555 1597

Övriga förmåner:

Rätt att delta i Förbundets utbildningsverksamhet (båtsport, besiktningsverksamhet, funktionärsverksamhet för kappsegling och hastighetstävlingar)

SBF:s besiktningsverksamhet omfattar alla medlemsklubbar. Endast klubbmedlemmar kan delta i de uppskattade besiktningsmannakurserna. Klubbens medlemmar kan låta besiktiga sina fritidsbåtar enligt SBF:s system. Många försäkringsbolag ger rabatt för besiktade båtar.

Rätt att delta och rösta vid förbundsmötena och rätt att föreslå kandidater till förtroendeposterna.

Rätt att använda förbundets medlems-, båt- och båtplatsregister, faktureringsprogram.
Medlemstidningen Nautic utburen till klubbmedlemmar.

Rätt att arrangera tävlingar enligt förbundets regler.

Klubbmedlemmar har rätt att få förarlicens för hastighetstävlingar med motorbåt.

Juridisk, teknisk konsultation i anslutning till båtsport

Rätt att beställa (mot betalning) If Båtskolan till evenemang ordnat av klubben och hjälp med att starta upp juniorverksamhet.

Deltagande i SBF:s utbildarkurser förutsätter medlemskap i medlemsklubb. Det förnyade utbildningssystemet erbjuder klubbarna ett mångsidigt skolningsmaterial och ett auktoriserat system för vuxenutbildning.

Deltagande i tävlingar som arrangerats av SBF eller dess medlemsklubb förutsätter att båten är registrerad i en SBF medlemsklubb.

SBF erbjuder medlemsklubbarna hjälp och färdiga verksamhetskoncept för många verksamhetsformer.  Exempel: Att starta upp, utveckla juniorverksamhet, vuxenutbildning.

SBF har ett nära samarbete med de myndigheter som ansvarar för lagstiftning och övriga frågor av intresse för båtfolket. Endast medlemsklubbarna kan påverka Förbundets ställningstagande i dessa frågor.

Ytterligare information: toimisto@spv.fi

Cardu är SBF:s mobila medlemskort för medlemmarna. Via Cardu hittar du SBF:s permanenta medlemsförmåner, spännande specialerbjudanden och nyhetsbrev.

Automatisk SMS meddelande har skickats till alla vars mobila nummer finns i Suuli-medlemsregistret och som accepterat marknadsföringsmaterial.

Om du inte fick appens aktiverings meddelande, skicka dina kontaktuppgifter (namn, mobil nummer, förening, ort) per e-post till media@spv.fi. SMS meddelande har skickats till alla vars mobila nummer finns i Suuli-medlemsregistret och som accepterat marknadsföringsmaterial.

Initiellt skickar vi inte aktiveringsmeddelandet till minderåriga. Om du vill att ditt minderåriga barn skall få SBF:s mobila medlemskortet Cardu ber vi dig skicka ett skriftligt lov härom till media@spv.fi . Kom ihåg att skriva barnets namn, nummer och hemort I meddelandet.

Så här tar du Cardu-appen i bruk:
1. Cardu-appen installeras från telefonens app butik.
2. Cardu-appen är en applikation som installeras i smart telefonen. Via appen är det möjligt att utnyttja förmåner och rabatter anknytna till olika medlems- och förmånskort.
3. Cardu-appen fungerar som en ”moln service”. Då du byter telefon hittar du alla medlemskort och erbjudanden i den nya telefonen då du laddar ner appen.
4. Ny registrering behövs inte, det räcker till att skriva in sig på nytt med ditt lösenord som erhållit per e-post vid din första registrering.
5. Ny användare: Öppna Cardu appen och registrera -> nytt konto.
6. DU blir uppmanada att ge GSM-nummer, namn, lösenord och e-post.
7. Telefon nummern som är anknuten till Cardu  säkerställs med en 4-siffrig kod som skickas till det givna telefon numret per sms.
8. Vid behov registrera dig i Cardu med dit användar id (e-post adress).

Dina kort finner du i Cardu plånboken (Wallet). Om du inte hittar mera SBF:s medlemskort Cardu kan du återgå till e-post meddelandet och klicka på linken på nytt. Om du inte vill utnyttja CarduVip meddelanden kan du klicka på CarduVip kortet och sedan I (Info). Därefter avlägsna mottagande av meddelanden från detta kort.

Frågor och svar: cardu.com/fi/faqsupport/


Att bli medlem

ATT BLI MEDLEM

Segling och Båtsport i Finland har båtklubbar och klassförbund som sina medlemmar.

För att vara medlem i SBF måste en båtklubb vara registrerad, dvs. vara upptagen i föreningsregistret.

  • .

Förbundets medlemsavgift 2017 är 12,50€/medlem, minimiavgift 250 euro (20 medlemmar).
Under 19 år är medlemsavgiften 5€/medlem.

Medlemsansökan kan du printa ut här:

Medlemsansökan (pdf)
Medlemsansökan (word)
Ansökningsblankett för sektionsmedlemskap

 

Klubben som söker medlemskap skickar till förbundet:

· medlemsansökan
· en kopia på föreningsregisterutdraget
· en kopia på klubbens stadgar
· en kopia på protokollsutdraget om beslutet att gå med i SBF (inte obligatoriskt)
Ansökan med bilagor tas alltid upp till behandling vid nästa styrelsemöte, varefter klubben får besked av förbundet.

Det är viktigt, att alla medlemsklubbar
· kommer ihåg att med jämna mellanrum följa nätsidorna och läsa om aktuella nyheter
· kontinuerligt uppdatera sitt medlems- och båtregister
· betala medlemsavgiften i tid eftersom det påverkar röstantalet på förbundsmötet
Att tillhöra förbundet möjliggör en mångsidig klubbverksamhet.

Välkommen att samarbeta med SBF – tillsammans är vi starkare!

Ytterligare information: toimisto@spv.fi