Skolning

SKOLNING

SBF befrämjar och utvecklar sin skolning för att kunna erbjuda sina medlemmar grunderna till ett gott sjömanskap.

Tränarkurserna som förbundet erbjuder är riktade till de klubbmedlemmar som själva vill bli instruktörer och den vägen kunna verka som tränare i den egna klubben. Ledarkurserna är menade för ledarna inom juniorverksamheten.

Alla föreläsare och tränare är auktoriserade av SBF.

Då du vill förbättra dina båtkunskaper kontakta den skolningsansvariga inom din egen klubb.

Läs mer om skolning >>

Internationellt förarbrev fordras då du t.ex. vill hyra en båt utomlands.
Medlemmar i SBF:s medlemsföreningar kan ansöka om det internationella förarbrevet via SBF.

                       Intyg för internationellt förarbrev ICC

En förutsättning är avlagd båtbefälhavarkurs eller motsvarande kunskaper. Klubbens utbildare ger information om vilka kunskaper som behövs för att kunna erhålla det internationella förarbrevet. SBF debiterar ingen avgift för behandlingen.

Enbart personer över 18 år har rätt att ansöka om det internationella förarbrevet. Förarbrevet är avgiftsbelagt. Mera information hittar du på Trafis’ sidor.

1. Läs instruktionerna noggrant. Om du uppfyller kraven kan du ladda ner ansökningsblanketten och fylla i den noggrant. Om du behöver hjälp kan du kontakta kontoret t.ex. via email toimisto@spv.fi. Utbildarna kan printa ut ansökningsblanketten på utbildningens intranet-sidor.

2. Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan som visar prov på teorikunskaper (t.ex. båtbefälhavar- eller befälhavarexamen + kustnavigationsexamen) samt tillräckliga praktiska kunskaper (båtbefälhavar- eller befälhavarexamen eller betyg i praktiska kunskaper).

3. Ansökningsblanketterna skickas till kontoret:
Segling och Båtsport i Finland / Utbildning
Mörtnäsvägen 5 B 62 00210 Helsingfors
Efter att blanketterna har tagits upp till behandling, skickas de vidare till TraFi och bilagorna arkiveras på förbundets kontor.

Bilagor till ansökningen:

-kopia på giltigt körkort eller läkarintyg för ansökande om körkort.
-kopia på utbildningsintyget av en av Trafi godkänd seglings- eller båtsportsorganisation, där det framkommer om uppfyllda krav gällande resolutionen nr. 40 (1998) av FN:s Europeiska ekonomikommission eller
-annat intyg om motsvarande teorikunskaper i navigering.
-intyg på tillräckliga praktiska färdigheter (på intyget ska det framkomma om de tillräckliga kunskaperna gäller motor eller/och segelbåt).
-ett passfoto

Exempel på motsvarande intyg:

-förarbevis för militärbåt
-båtbefälhavarexamen (Segling och Båtsport i Finland)
-intyg från sjöscouternas skepparekurs
-sjöofficersexamen
-båtförarutbildning (Sjökrigsskolan)
-kursintyg från Mellersta Nylands vuxenutbildningscentrum
-förarens behörighetsintyg eller högre, för professionell sjöfart, däckbefälhavarens förarbrev.

Om du inte har intyg över ditt teoretiska kunnande, kan du tentera på din klubb / sällskap (Segling och Båtsport i Finland) eller på TraFis lokala filial.  Godkänd tentamen är jämförbar med utbildningsintyget.

Förarbreven som beviljats före 1.1.2004 är fortfarande i kraft, men giltigheten utomlands kan inte garanteras. De gamla förarbreven byts ut till nya utan extra tentamen.

När du vill förnya ditt förarbrev:

I ansökningen ska punkt 1, 2  och 3 framkomma samt bilagorna:

-dina kontaktuppgifter
-kopia på ditt gamla förarbrev
-ett passfoto
-intyg på ditt hälsotillstånd (kopia på ditt körkort som är i kraft eller läkarintyg för körkort).

Vi rekommenderar att du uppdaterar dina kunskaper i första hjälpen!

Internationella förarbrev, som har beviljats efter 1.1.2004 är i kraft tills du fyller 70 år. Efter det ska du bevisa att du har tillräckligt bra syn och hörsel för att förnya förarbrevet. De förarbrev som har beviljats efter 2013 är i kraft tills vidare.

Endast en person som fyllt 18 år kan få internationellt förarbrev. Förarbrevet är avgiftsbelagt och Trafiksäkerhetsverket  debiterar 150 euro för det. Att förnya förarbrevet kostar 150 euro. SBF debiterar ingen avgift för behandlingen. Mera information finns på TraFi:s hemsida.

Båtförarens grundkurs ger färdigheter i att behärskat och självständigt  öva och skaffa sig praktiska erfarenheter på lugna farvatten. Kursen introducerar manövrering av båten vid bryggan och på farleden. Under kursen ges elementära kunskaper i regler och navigering i lugna vatten och i den yttre skärgården. Kursen innehåller också kunnande om båtens säkerhet, sjövädret och de regler som gäller i farlederna. Teoriandelen tillämpas i praktiken, vidare övas färdigheter i att avläsa öar och skär och att infoga dem på sjökortet.

Seglarkurssen är en fortsättning på båtförarkursen där man koncentrerar sig på att behärska grunderna i segling både i teorin och parktiken. Klubbens utbildare kan arrangera kursen enligt önskemål, antingen  som en helhet eller uppdelad i kortare perioder. Den som avlagt examen har rätt att föra båtförarvimpel.

Båtbefälhavarkurs uppfyller kraven för att få ansöka om det Internationella Förarbeviset. En förutsättning för att delta i kursen är en avlagd båtförarkurs och minst två års praktisk erfarenhet av båtliv eller motsvarande kunskaper. I båtbefälhavarkursen ingår undervisning om tidvatten och båtliv utomlands. Utöver övningar i praktiska kunskaper, innehåller kursen även den teori och regelkännedom som behövs för segling på öppet hav och på internationella farvatten.

Cevni- kurs och tentamen
Kursen behandlar trafikbestämmelserna på den europeiska kontinentens inre vattenvägar och behövs då man i det internationella behörighetsbrevet förutom kustfarvattenskompetensen också vill ha kompetens för kanaler och floder.
Kursen är godkänd av Trafiksäkerhetsverket (TraFi/sjöfart). Vid kodkänd CEVNI-examen visas behörigheten att färdas på inre farvatten med markeringen ”I” (Intérieure) på det internationella förarbeviset.


Beställningskurser

BESTÄLLNINGSKURSER

Utbildarkursen kan  också vara en beställningskurs. Då hålls den inte i SBF:s utrymmen utan beställaren (föreningen/föreningarna) sköter om utrymmen, teknisk utrustning och utspisning. SBF ansvarar för själva utbildningen.  Utbildningen kan på det här sättet bli billigare för kursdeltagarna då resekostnaderna för en eller två utbildare är lägre än de skulle vara för alla kursdeltagare.  Det här är också ett sätt att skapa samarbete mellan föreningar inom samma område. Ett krav för beställningskurs är att tillräckligt antal deltagare kan uppnås.

Förbundets egna kurser har en på förhand fastställd kursavgift per deltagare medan värdföreningarna själv kan besluta om deltagaravgiften för en beställningskurs. De största  kostnaderna för beställningskurserna är vanligen rese- och uppehållskostnaderna för utbildarna, som betalas direkt till utbildarna mot godkänd reseräkning. Dessutom fakturerar Förbundet för varje kurs materialkostnaderna och en administrativ kostnad om 10€/deltagare.

Utbildningar/kurser, som kan beställas

  • Utbildning av föreningsutbildare (båtsport och segling)
  • Besiktningsmannakurser
  • Tävlingsarrangörskurser
  • Matchdomarkurser

Mera information: Mirja Rosenberg, SPV:n koulutuspäällikkö, mirja.rosenberg@spv.fi, p. 040 507 2953


Skolning för föreningsfunktionärer

SKOLNING FÖR FÖRENINGSFUNKTIONÄRER

Hej! Vänta lite – skolning på svenska är på kommande.

SPV kouluttaa seurojen veneilykouluttajat auditoidun sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. SPV:n auktorisoimat veneilykouluttajat toimivat seurojen kouluttajina samoin kuin katsastajat katsastajina. Veneilyseurat järjestävät yleensä myös muuta hyödyllistä veneilyyn liittyvää koulutusta ja kerhoiltoja, joihin kannattaa tutustua.

SPV järjestää koulutusta seuraaville seuratoimijoille:

  • veneily- ja purjehduskouluttajat
  • junioriohjaajat (ohjaajakoulutus)
  • katsastajat
  • purjehdusvalmentajat
  • kilpailutoimihenkilöt ja tuomarit
  • mittamiehet

Koulutuksiin sisältyvät koulutusmateriaalin, oppikirjojen ja muun koulutusta tukevan materiaalin tuottaminen oppilaille ja kouluttajille.

Veneilykoulutus painopisteenä
SPV:n koulutusjärjestelmän painopiste on purjehdus- ja veneilykoulutuksessa, eli veneilyn aikuiskoulutusjärjestelmässä. Kohderyhmänä on suuri harrasteveneilijäkunta. Järjestelmän on tarkoitus palvella koko SPV:n toiminnallisesti ja maantieteellisesti laajaa ja monimuotoista jäsenkenttää. SPV:n noin kolmessasadassa jäsenseurassa on yli 60 000 jäsentä, joilla on veneitä yli 24 000 (joista noin 13 000 on moottoriveneitä ja noin 11 000 purjeveneitä).

Nykyaikaiset periaatteet, purjehduksen ja veneilyn erityispiirteet huomioitu
Aikuiskoulutusjärjestelmä on laadittu tämän päivän aikuiskoulutuksen periaatteiden mukaan.  Keskeistä on, että osaamisen voi hankkia monella tavalla ja, että sitä ei ole sidottu määrämittaisiin kursseihin. Osaaminen voidaan osoittaa myös näytöillä. Muilta osin järjestelmä, jos siihen perehtyy yksityiskohtaisesti, ei merkittävällä tavalla eroa vanhoista järjestelmistä. Myös purjehduksen ja veneilyn vaatima erityisosaaminen on huomioitu.

KURSSIT & KOULUTUKSET:

Veneilykouluttajaksi voi hakeutua, kun omaa riittävät taidot. Suurimmalla osalla kouluttajista itsellään on vähintään Kansainvälisen huviveneenkuljettajan kirja tai vastaavat taidot, jolloin puuttuvan lupakirjan voi hakea. Kussakin seurassa koulutusvastaava kouluttaa seuran muiden kouluttajien ja -ohjaajien kanssa seuran jäseniä.

Kouluttajana sitoudut kouluttamaan seurasi veneilijöitä. Seurasi maksaa kouluttajakurssin. Kouluttajan pätevyys pysyy voimassa neljä vuotta kerrallaan. Edellytämme kouluttajilta sitä, että he pitävät seurassaan kursseja tai muuta koulutusta.

Toukokuussa 2017 järjestetään erillinen päivä, jolloin veneilykoulutuksen saaneet kouluttajat voivat pätevöityä myös purjeveneellä kouluttautumiseen.

Kysy tarkemmin aiheesta: mirja.rosenberg@spv.fi

Suomen Purjehdus ja Veneily järjestää seuraavia junioriohjaajakursseja:

Junioriohjaajan starttikurssi
Junioriohjaajan peruskurssi
Junioriohjaajan jatkokurssi
Junioriveneilyohjaajan kurssi
Vastuuohjaajakoulutus
Junioripäällikkökurssi
Seuraohjaajakoulutus

Kurssipäivämäärät löytyvät lasten ja nuorten toiminnan kalenterista.

Lisää kurssien sisällöistä Lasten ja Nuorten sivustolta >>

Purjehduskilpailuissa tarvitaan useita toimihenkilöitä. Kilpailusääntölautakunta myöntää kilpailutoimihenkilöpätevyydet: kilpailunjärjestäjä, kilpailupäällikkö, aluetuomari, kansallinen tuomari ja kansallinen erotuomari. Pätevyyshakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa.

Pätevyysvaatimuksista voit lukea lisää tästä.

Pätevyyshakemukset löydät materiaalipankista. Toimita hakemuksesi liiton toimistoon 30.4. tai 31.10. mennessä.

Kilpailutoimihenkilöluettelon löydät tästä.

Tuomariluettelon löydät tästä.

Edellyttää kilpapurjehdussääntöjen määritelmien ja pääsääntöjen tuntemusta.

Kurssi antaa valmiuden toimia avoimien purjehduskilpailujen tuomariston jäsenenä ja paikallisella tasolla puheenjohtajana.

Kurssilla käsitellään ISAF:n kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, protestilautakunnan työskentelyä, protestien käsittelyä ja päätöksen tekemistä. Kurssin lopussa järjestetään kirjallinen koe.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (ALUETUOMARI)

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija on hyväksytysti suorittanut SPV:n purjehduksen aluetuomarikurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää SPV:n purjehduksen sääntöseminaari.

– Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n purjehduskilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa pro-testilautakunnan jäsenenä vähintään

– neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa purjehduksen aluetuomarikurssin jälkeen, tai

– kuudessa kilpailussa.

– Hakija ymmärtää myös toista kotimaista kieltä.

Edellyttää käytännön kokemusta protestilautatyöskentelystä ja hyvää sääntötuntemusta.

Kurssi antaa valmiuden toimia SM-kilpailujen tuomariston puheenjohtajana ja jäsenenä kansainvälisen kilpailun tuomaristossa.

Kurssilla käsitellään ISAF:n sääntötulkintoja (Interpretations of the International Sailing Federation), muita sääntötulkintoja, protestikäsittelyn tekniikkaa ja mahdollisia sääntömuutoksia. Kurssin lopussa järjestetään kirjallinen koe.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (KANSALLINEN TUOMARI)

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsen, josta seura maksaa jäsenmaksua Suomen Purjehdus ja Veneilylle, ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija (uusi hakemus) on Suomen Purjehdus ja Veneilyn aluetuomari.

– Hakijalla on kilpapurjehduskokemusta (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija on hyväksytysti suorittanut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kansallisen tuomarin kurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää Suomen Purjehdus ja Veneilyn sääntöseminaari.

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneilyn tuomarina neljän viime vuoden aikana toiminut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa

protestilautakunnan jäsenenä vähintään

– neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kansallisen tuomarin kurssin jälkeen, tai

– kuudessa kilpailussa.

Ainakin yhdessä näistä kilpailuista hän on ollut protestilautakunnan puheenjohtajana. Kilpailuista vähintään

kahden pitää olla mestaruuskilpailuja (MM, EM, PM, SM, LM) tai valtakunnallisia tai kansainvälisiä regattoja.

Edellyttää kilpapurjehdussääntöjen määritelmien ja pääsääntöjen hallintaa. Kurssi antaa valmiuden toimia parikilpailujen erotuomarina. Kurssilla käsitellään ISAF:n kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, painopisteenä sääntöjen osa 2 ja liite C, sekä erotuomarin työskentelyä. Kurssin jälkeen järjestetään kirjallinen koe. Lisäksi kurssiin kuuluu käytännön testi.

Kurssi soveltuu hyvin ei vain erotuomariksi aikoville vaan myös parikilpailua harrastaville kilpailunjärjestäjille.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (KANSALLINEN EROTUOMARI)

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneily jäsenseuran jäsen, josta seura maksaa jäsenmaksua Suomen Purjehdus ja Veneilylle, ja seuransa

suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakijalla on kilpapurjehduskokemusta (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija on hyväksytysti suorittanut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kansallisen erotuomarin kurssin ja käytännön kokeen neljän viime

vuoden aikana. Uusinnassa riittää hyväksytysti suoritettu Suomen Purjehdus ja Veneilyn kirjallinen erotuomarikoe.

– Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut erotuomarina vähintään neljässä Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailukalenteriin merkityssä

parikilpailussa.

– Hakija osaa erotuomarin tehtävissä tarvittavaa englannin kieltä.

Edellyttää käytännön kokemusta purjehduskilpailujen järjestelytehtävissä.

Kurssi antaa valmiuden toimia avoimien purjehduskilpailujen vastuullisena järjestäjänä.

Kurssilla käsitellään mm. kilpailun valmistelua, toimintaa vesillä, kilpailun järjestämistä koskevia sääntöjä ja tiedottamista. Kurssin lopussa järjestetään kirjallinen koe.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (KILPAILUNJÄRJESTÄJÄ)

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneily jäsenseuran jäsen, josta seura maksaa jäsenmaksua Suomen Purjehdus ja Veneily, ja seuransa

suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija on hyväksytysti suorittanut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailunjärjestäjäkurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää Suomen Purjehdus ja Veneily sääntöseminaari.

– Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa kilpailulautakunnan

jäsenenä vähintään

– neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kilpailunjärjestäjäkurssin jälkeen, tai

– kuudessa kilpailussa.

Nämä tehtävät suoritetaan vesillä ja ainakin yksi niistä lähtöaluksella.

Edellyttää runsaasti käytännön kokemusta kilpailulautakunnan työstä.

Kurssi antaa valmiuden toimia SM- ja kansainvälisten mestaruuskilpailujen kilpailupäällikkönä.

Kurssilla käsitellään mm. kilpailupäällikön oikeuksia ja velvollisuuksia, mestaruuskilpailun järjestämiseen liittyviä tehtäviä, kilpapurjehdussääntöjä ja tiedottamista.

Kurssin lopussa järjestetään kirjallinen koe.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (KANSALLINEN KILPAILUPÄÄLLIKKÖ)

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsen, josta seura maksaa jäsenmaksua Suomen Purjehdus ja Veneilylle, ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija (uusi hakemus) on Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailunjärjestäjä.

– Hakijalla on kilpapurjehduskokemusta (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija on hyväksytysti suorittanut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kansallisen kilpailupäällikön kurssin neljän viime vuoden aikana.

Uusinnassa riittää Suomen Purjehdus ja Veneily sääntöseminaari.

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailutoimihenkilönä neljän viime vuoden aikana toiminut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa vesillä kilpailulautakunnan jäsenenä vähintään

– neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kansallisen kilpailupäällikön kurssin jälkeen, tai

– kuudessa kilpailussa.

Ainakin yhdessä näistä kilpailuista hän on ollut kilpailupäällikkönä. Kilpailuista vähintään kahden pitää olla mestaruuskilpailuja

(MM, EM, PM, SM, LM) tai valtakunnallisia tai kansainvälisiä regattoja.

Seminaari on tarkoitettu kilpapurjehtijoille, kilpailujärjestäjille ja kilpapurjehdustuomareille. Seminaarissa käsitellään voimassa olevia kilpapurjehdussääntöjä. Osallistuminen seminaariin on toimintakokemuksen ohella edellytys tuomari-, järjestäjä ja kilpailupäällikkölisenssien uusimiselle.

Kurssia suositellaan kilpailupäälliköille, tuomareille ja tuloslaskennan suorittajille. Kurssi antaa valmiuden tasoituskilpailujen erikoismääräysten huomioimiseen. Kurssilla käsitellään mm. ORC- ja LYS-sääntöjä ja -määräyksiä, muita erityissääntöjä ja tuloslaskennan perusteita.