Tränarutbildning

TRÄNARUTBILDNING

TRÄNARUTBILDNINGEN

Inom kappseglingen sysselsätts tränarna av de enskilda teamen, klubbarna, klassförbunden och Segling och Båtsport i Finland.

Genom ett gott samarbete med idrottaren utvecklas idrottarens fysiska egenskaper och olika färdigheter.

Bekanta dig med tränararbetet (på finska)

Tränarutbildningens uppbyggnad (på finska)

Närmare uppgifter ger träningschef Thomas Hacklin,
050 5939 007, thomas.hacklin@spv.fi

TRÄNARUTBILDNING NIVÅ I

Träningsutbildningens nivå I utbildar tränare, som har färdigheter att ge grundundervisning till nybörjare och en aning mer erfarna kappseglare i smågrupper, personligen och enligt klass. Utbildningen innehåller allmän träningsteori och moduler för olika klasser. Varje tränaraspirant väljer klassen den vill specialisera sig i. I fortsättningen kan tränaren komplettera sin utbildning med nya klassmoduler. Regionalorganisationernas grundkurs ”Tränare I” är grunden för SBF:s grenundervisning.

Utbildningens studieplanering innehåller:

Grundkurs nivå VOK I, 50 h (regionala idrottsorganisationernas utbildningsprogram)

Grenevenemang och kurser (vid dessa tillfällen även utbildande undervisning):
– 1 teoriperiod
–  20 h träning med stöd av en mentor
– 30 h självständiga studier och uppgifter
– behörighetskontroll

Kursens innehåll
– träningsverksamhetens allmänna grunder
– kappseglingsträningens grunder för jolle
– planering av individuell träning

Förutsättningar
– personlig kappseglingserfarenhet
– SBF:s kompletteringskurs för handledare eller motsvarande kunskap
– minst 18 års ålder (kursen kan påbörjas vid 16-17 år)

SEGLINGSTRÄNARENS KOMPLETTERINGSKURS, NIVÅ II

Målgruppen är tränare och kappseglare

Syftet med utbildningen

•       Tränaren i nivå II klarar av och kan undervisa teknik och taktik i flera klasser.
•       Tränaren kan planera hela årets träning, förverkliga och uppfölja.
•       Tränaren har en god uppfattning om idrottarens utveckling som en helhet.
•       Tränaren fördjupar sina pedagogiska färdigheter och sin helhetsbild gällande idrottsträning.

Omfattning
•      76 h undervisning/4 perioder
•      100 h självständiga studier/inlärningsuppgifter och praktiska moduler
•      16 h regiondomarkurs

Förutsättningar
•      Avlagd kurs ”Tränare I” och idrottare i målinriktad träning.
•      Idrottaren ges färdigheter att utveckla sin personliga träning

KAPPSEGLINGSTRÄNARENS GRENEXAMEN LAJITUTKINTO, NIVÅ III

Målgruppen är professionella kappseglingstränare och aspiranter. Utbildningen passar utmärkt som en kompletterande del i VAT.

Utbildningens syfte
•      Tränare i nivå III behärskar tekniken och teorin och kan utveckla dem som en process.
•      Tränaren har kunskap om hur man planerar träning på lång sikt, förverkligar och uppföljer den.
•      Tränaren utvecklar sig själv och de idrottare han/hon tränar.

Förutsättningar
•      Avlagt tränarens kompletteringskurs (nivå II)
•      Minst 3 års praktisk erfarenhet och en aktiv träningsverksamhet

Utbildningens form och innehåll bestäms beroende på kursdeltagarnas personliga utvecklingsområden. Studierna görs helst i tränarens träningsomgivning. Till utbildningen hör fördjupande teoridelar och mentorprogram. Utbildningen sker under åren 2017-2018. Utbildningen är 1,5 år och till formatet består den av moduler (200h). Handledare är grenförbundets och landslagets tränare samt experter från olika specialområden.

Mer information hittar du på de finska hemsidorna


Tävlingsfunktionärer och regler

TÄVLINGSFUNKTIONÄRER OCH REGLER

Regelnämndens uppgift är att följa upp kappseglingsreglernas utveckling och deras tolkning, göra ändrings- och tilläggsförslag i förbundets namn samt se till att de internationella kappseglingsreglerna översätts till de inhemska språken.
Nämnden behandlar ändringsförslagen och tävlings- och protestnämndernas skriftliga tolkningsfrågor. Vidare ordnar nämnden, tillsammans med utbildningsfunktionen, tävlingsdomarnas utbildningstillfällen och beviljar tävlingsdomar- och tävlingsfunktionärsbehörigheterna.

Tävlingsfunktionärsbehörighet

Regelnämnden beviljar tävlingsfunktionärsbehörigheterna (tävlingsarrangör, tävlingschef, regionaldomare, nationell domare, nationell matchdomare).
Kompetensansökningar tas upp till behandling två gånger per år.

Om behörighetskraven kan du läsa här.
Ansökningsblanketten hittar du här. Sicka in den ifyllda blanketten före 30.4 eller 31.10.
Purjehduksen kilpailutoimihenkilöt
Purjehduksen tuomarit

Behörighetskraven

Tävlingsfunktionärs- och domarutbildningen är en viktig del av den nationella tävlingsverksamheten. Syftet med utbildningen är att säkerställa en högklassig tävlingsverksamhet. Utbildningstillfällen anordnas årligen i alla behörighetskategorier.

1. Sökanden är medlem i SBF:s medlemsklubb och rekommenderad av den (anges i ny ansökan).

2. Sökanden har fått godkänt i SBF:s kurs för tävlingsarrangörer under de fyra senaste åren. Vid komplettering räcker SBF:s regelseminarium.

3. Sökanden har under de senaste fyra åren
–     fungerat som medlem i kappseglingskommittén i minst fyra tävlingar, av vilka åtminstone två varit efter tävlingsarrangörskursen,
–     sex tävlingar

Dessa tävlingar skall vara upptagna i SBF:s kappseglingskalender.
Uppgifterna genomförs på vattnet och minst en av dem på startfartyget.

 1. Sökanden är medlem i SBF:s medlemsklubb och rekommenderad av den (anges i ny ansökan)2.
 2. Sökanden (ny ansökan) är SBF:s tävlingsarrangör
 3. Sökanden har erfarenhet av kappsegling (anges i ny ansökan).
 4. Sökanden har fått godkänt i SBF:s kurs för nationell tävlingschef under de senaste fyra åren. Vid komplettering räcker SBF:s regelseminarium.
 5. Sökanden har, som SBF:s tävlingsfunktionär, under de senaste fyra åren varit medlem i kappseglingskommittén på vattnet i minst:
  –        fyra tävlingar, av vilka åtminstone två efter kursen för nationell tävlingschef, eller
  –        sex tävlingar

Sökanden har verkat som tävlingschef i minst en av dem. Minst två av tävlingarna ska vara mästerskapstävlingar (VM, EM, NM, FM, GM) eller nationella och internationella regattor.
Dessa tävlingar skall vara upptagna i SBF:s kappseglingskalender.

 1. Sökanden är medlem i SBF:s medlemsklubb och rekommenderad av den (anges i ny ansökan).
 2. Sökanden har fått godkänt i SBF:s kurs för regionaldomare under de fyra senaste åren. Vid komplettering räcker SBF:s regelseminarium.
 3. Sökanden har, under de senaste fyra åren, varit medlem i besvärsnämnden i minst
  – fyra tävlingar, av vilka åtminstone två efter kursen för distriktsdomare, eller
  – sex tävlingar
 4. Sökanden förstår båda inhemska språken.Dessa tävlingar vara upptagna i SBF:s kappseglingskalender.

 1. Sökanden är medlem i SBF:s medlemsklubb och rekommenderad av den (anges i ny ansökan).
 2. Sökanden (ny ansökan) är SBF:s regionaldomare.
 3. Sökanden har erfarenhet av kappsegling (anges i ny ansökan).
 4. Sökanden har fått godkänt i SBF:s kurs för nationella domare under de fyra senaste åren. Vid komplettering räcker SBF:s regelseminarium.
 5. Sökanden har, som SBF:s tävlingsfunktionär, under de senaste fyra åren varit medlem i protestnämnden i minst:
  –  fyra tävlingar, av vilka åtminstone två efter kursen för nationell domare, eller
  –  sex tävlingarSökanden har verkat som ordförande för protestnämnden i minst en av dem. Minst två av tävlingarna ska vara mästerskapstävlingar (VM, EM, NM, FM, GM) eller nationella och internationella regattor.Dessa tävlingar skall vara upptagna i SBF:s kappseglingskalender.

 1. Sökanden är medlem i SBF:s medlemsklubb och rekommenderad av den (anges i ny ansökan).
 2. Sökanden har erfarenhet av kappsegling (anges i ny ansökan).
 3. Sökanden har fått godkänt i SBF:s kurs för nationell matchdomare, både teori och praktik, under de fyra senaste åren. Vid komplettering räcker SBF:s godkända skriftliga prov för nationell matchdomare.
 4. Sökanden har under de senaste fyra åren fungerat som matchdomare i minst fyra partävlingar, som är upptagna i SBF:s kappseglingskalender.
 5. Sökanden har tillräckliga kunskaper i engelska.

Att bli behörig som tävlingsfunktionär

Tävlingsfunktionärsbehörigheterna beviljas av regelnämnden (tävlingsarrangör, tävlingschef, regionaldomare och nationell domare). Ansökningarna tas upp till behandling två gånger per år.
Ansökningsblanketten hittar du här Skicka den ifyllda blanketten till förbundets kansli senast 30.4. eller 30.9.
I materialbanken finns kapseglingsreglerna, handböcker, behörighetsansökningar, protestblanketter mm.

Regler

Tävlingsarrangören, tävlingsnämnden och protestnämnden, alla som deltar i kappseglingsarrangemangen, ska följa kappseglingsreglerna (hädanefter kallad reglerna). SBF har reglerna på finska och svenska till försäljning. Den ursprungliga The Racing Rules of Sailing kan laddas ned eller beställas på World Sailing:s hemsida. Reglerna förnyas vart fjärde år i takt med de Olympiska spelen. Utöver dessa regler tillämpar Segling och Båtsport i Finlands egna bestämmelser, regler för tävlande klasser och andra eventuella regler.


Klassförbunden

KLASSFÖRBUNDEN

De vanligaste båtklasserna har s.k. klassförbund, vars huvudsakliga uppgift är att utveckla den egna klassens verksamhet samt intressebevakning.  I praktiken erbjuder klassförbunden information, organiserar tävlingar tillsammans med klubbarna, utvecklar träningsverksamheten och arrangerar läger.

Klassförbunden ger aktuell information om sin klass, om tävlingar och andra viktiga frågor. Klassförbundens hemsidor är de huvudsakliga informationskällorna. Styrelsen, som väljs på klassförbundets stadgeenliga årsmöte, utövar beslutanderätt.

Ta kontakt med klassförbunden om du vill ha mer information om deras verksamhet.


Idrottsakademierna

IDROTTSAKADEMIERNA

Idrottsakademierna bildar ett nätverk vars huvuduppgift är att göra det lättare för idrottaren att kombinera idrott och studier. De utgör en viktig del av idrottsinfrastrukturen i Finland och verksamheten koordineras av Olympiakommittén.

Urhea & Tsua

Akademierna gör den dagliga träningen mera effektiv de erbjuder och utvecklar olika stödtjänster och anpassar dem efter respektive idrottares nivå. Det är möjligt att vara med i akademiverksamheten även om man för tillfället inte studerar. Idrottsakademiverksamheten är öppen för studerande i andra stadiets skolor och vid universitet, men omfattar delvis också högstadiet. SBF samarbetar aktivt med huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och med Åbonejdens motsvarighet Tsua.

Mera information om idrottsakademierna och hur man kan delta i deras verksamhet hittar du på deras hemsidor och på sport.fi- portalen.


Information till seglare och tränare

INFORMATION TILL SEGLARE OCH TRÄNARE

ANTIDOPING

Finlands Antidoping kommitté ADK r.f. ansvarar för doping kontrollverksamheten i hela Finland.
Finlands centrum för etik inom idrotten, FCEI r.f. ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet samt förebygger användande av doping preparat.
Om du är tvungen att använda en speciell medicin p.g.a. hälsoskäl måste du absolut ha ett tillstånd för detta. Ansök om dispens innan du börjar använda medicinen!

Finlands centrum för etik inom idrotten, FCEI r.f. ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet samt förebygger användande av doping preparat.
Om du är tvungen att använda en speciell medicin p.g.a. hälsoskäl måste du absolut ha ett tillstånd för detta. Ansök om dispens innan du börjar använda medicinen!
Mera information hittar du på World Sailing Antidoping sidor och på ADK:s hemsidor.

KOSTTILLSKOTT

Det gäller att vara speciellt noggrann med kosttillskott som erbjuds på nätet eller okontrollerade källor. Vanligtvis kontrolleras innehållet i dessa preparat inte och tillverkaren känner inte till innehållet eller dess renhet. Det har hänt att dessa preparat visat sig innehålla anabola steroider eller förstadier till dem.

IDROTTAREN UTOMLANDS

Om du medicinerar skall du försäkra dig om att alla mediciner är godkända av WADA (World Anti-Doping Agency). Du kan kolla på deras hemsida. För dispens kan du besöka ADK:s hemsida.

Ta med bara sådana mediciner som är tillåtna som t.ex. mot värk, förkylning och diarré.
Om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk under din resa och behöver läkarhjälp, be om ett skriftligt intyg av läkaren på de mediciner hen ev. skriver ut åt dig. Om du är osäker kontakta din läkare i hemlandet. Personalen på ADK hjälper dig att fylla i och översätta olika formulär.

TRÄNINGSFONDEN

Idrottaren kan fondera sina idrottsinkomster, det finns många träningsfonder att tillgå. De flesta seglare anlitar en träningsfond som är underställd VALO, Finlands Idrott r.f.  


Träningsverksamhet

TRÄNINGSVERKSAMHET

Den centrala delen av träningsverksamheten inom Segling och Båtsport i Finland, är ett fungerande, långsiktigt samarbete mellan idrottaren och tränaren. Målet är att varje idrottare i träningsgruppen skall ha en personlig tränare som deltar i merparten tävlingar och under träningarna.

För att ytterligare utveckla träningsverksamheten samarbetar de personliga tränarna inom träningsgruppen.

Träningsnätverket

Ledningen inom SBF:s träningsverksamhet utvecklar, koordinerar och stöder aktivt, samarbetet inom träningsnätverket. Genom samarbetet kan olika tränares styrkor bättre utnyttjas och kunskapen når ut över klassgränserna. Utbildningscenter och idrottsakademier stöder träningen. För att uppnå en heltäckande träningsverksamhet har SBF ett nära samarbete med idrottsinriktade läroanstalter och arméns idrottsskola.

Testsystem

Seglarens testsystem består av två olika helheter:

 • Bli en idrottare, testet som är menat för ungdomar mellan 11-16, granskar egenskaper, färdigheter och livsrytm.
 • Testerna för de litet äldre (olympianivå), över 16 år, går ut på att kartlägga, uthållighet, max styrka, styrkeuthållighet och rörlighet.

Testet ’Bli en idrottare’ görs under de läger som SBF arrangerar och de är anpassade så att de också kan användas under klubbarnas och klassförbundens olika evenemang.

Testinstruktioner:

Bli en idrottare -test

Olympiaseglarens egenskapstest

Testresultat:

Nuorten maajoukkue, 12.-13.3.2016, maksimi- ja voimakestävyystesti

Nuorten avoimet testit, 5.-7.4.2016, maksimi- ja voimakestävyystesti

SBF:s tränarregister

Ett stort antal erfarna tränare, proffs och specialister arbetar inom seglingssporten. Finlands Seglingstränare r.f., Finlands Tränare r.f. och SBF r.f. bygger tillsammans ett tränarregister, där alla uppgifter finns samlade.
Klubbarna, klassförbunden, idrottarna och SBF söker varje år experter till olika arbetsuppgifter. Experterna behövs året om och målet är att träningsverksamheten i Finland skall omfatta hela året.
Klubbarna och de olika regionerna behöver stöd för sin verksamhet under vinterhalvåret.

Anmäl dig till tränarregistret>>

Också de som har ansvar för träningen kan anmäla sig.

Tränarregistret (senast uppdaterat 1/2016)


Sailing Team Finland

SAILING TEAM FINLAND

Mer information om Sailing Team Finland: sailingteamfinland.com